Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Wszystkim zaangażowanym w ten proces bardzo dziękujemy. Jednocześnie podkreślamy, że rekomendacje nie stanowią obowiązków do  realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki – zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie powinny pomóc, stanowiąc punkt wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur każdego podmiotu uwzględniających jego specyfikę oraz uwarunkowania, w  jakich funkcjonuje. Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet należy, w przyjmowanych procedurach, uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Wszystkie decyzje podejmują rektorzy albo dyrektorzy instytutów, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo kierowanych podmiotów.

Zajęcia w trybie zdalnym

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we  wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w  obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i  wyposażenia. Po 25 maja w przypadku konieczności realizacji zajęć w  formie bezpośredniej należy zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażania się przez ich uczestników np.  poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które pozwolą na kumulację w czasie tych z nich, które wymagają bezpośredniej obecności.

Organizacja pracy na uczelniach

Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo rozważyć należy także takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego także dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez utrzymanie, w uzasadnionych przypadkach, możliwości świadczenia pracy zdalnie lub w systemie zmianowym. Zachęcamy także do  wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez  konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami.

Apelujemy o szczególną rozwagę w decyzjach o znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa, albowiem ich dotychczasowe przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.

Materiały

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni