Doktoranci

  Pomoc materialna dla doktorantów

JAK DŁUGO DOKTORANCI, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA DOKTORANCKIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020, BĘDĄ MOGLI POBIERAĆ ŚWIADCZENIA Z BUDŻETU PAŃSTWA?

Doktoranci zachowają prawo do świadczeń finansowanych z budżetu państwa do ukończeniu studiów, jednakże nie dłużej niż do 2023 roku. [odp. z 12.06.2019 r.]

O JAKĄ POMOC MATERIALNĄ MOGLI UBIEGAĆ SIĘ STUDENCI I DOKTORANCI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019?

Doktoranci (i studenci) mieli prawo do korzystania ze świadczeń w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • zapomogi.

Dotychczasowe regulaminy przyznawania świadczeń dla doktorantów zachowały moc do 30 września 2019 roku.

Podstawa prawna: 273, 275 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) [odp. z 12.06.2019 r.]

O JAKĄ POMOC MATERIALNĄ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ DOKTORANCI IDĄCY STARYM TRYBEM W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020?

Od 1 października 2019 r. doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 2019/2020,  mają prawo do korzystania ze świadczeń w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora (nie będzie miała tu zastosowania reguła dot. przyznawania stypendium rektora nie więcej niż 10 proc. studentów na kierunku!),
 • zapomogi.

UWAGA! Do przyznawania tych świadczeń stosować należy regulamin świadczeń dla studentów (nie ma podstawy prawnej do określenia odrębnego regulaminu dla doktorantów).

Doktoranci (oraz studenci) mają również prawo do:

 • stypendium finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie finansowanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. [odp. z 12.06.2019 r.]