24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Stypendia, programy oraz konkursy grantowe

  Stypendia, programy oraz konkursy grantowe

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

Studenci mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę
 • stypendium rektora

O tych formach pomocy możesz przeczytać w zakładce „Pomoc materialna”.

STYPENDIUM MINISTRA

Stypendium przyznaje minister nauki i szkolnictwa wyższego wyłącznie na wniosek rektora, zatem to dopiero wniosek rektora rekomendujący przyznanie stypendium określonemu studentowi inicjuje postępowanie administracyjne w sprawie.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, a także posiadającemu tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny – jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Stypendium ministra nie przysługuje również studentowi, jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych studentom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie – określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia.

Stypendium ministra przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, więc przy jego wydawaniu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub
 • znaczące osiągnięcia sportowe.

Tych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2019) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Osoba przyjęta na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na pierwszym roku tych studiów.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (w roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki , tj. wykaz czasopism naukowych – część A, B i C),
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową,
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  • szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  • pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  • miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej w formie:

 1. w przypadku osiągnięć naukowych:
  • stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,
  • oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,
  • oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
  • programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
  • oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
  • dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
  • oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;
 2. w przypadku osiągnięć artystycznych:
  • broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu,
  • oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
  • dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
  • oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;
 3. w przypadku osiągnięć sportowych – oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium bezpośrednio rektorowi uczelni, który to później wysyła wniosek do MNiSW elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 25 października 2019 r.  

Wnioski są oceniane metodą punktową przez ekspertów wskazanych przez środowisko akademickie i naukowe. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. Po zakończeniu oceny Minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł. Minister nauki i szkolnictwa wyższego może przyznać nie więcej niż 840 stypendiów w danym roku kalendarzowym.

MKiDN, MON, MZ, MGMiŻś, MSWiA wydały własne rozporządzenia dotyczące studentów uczelni nadzorowanych przez te resorty.

Szczegółowa procedura składania wniosku na rok akademicki 2019/2020 znajduje się tutaj.

 DIAMENTOWY GRANT

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, a także umożliwienie im skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

 • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Osoby te nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika ani być laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”. Oprócz tego powinni wykazywać się udokumentowaną znajomością co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, prowadzić zaawansowane badania naukowe i posiadać osiągnięcia naukowe lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadać osiągnięcia artystyczne.

Co ważne, w programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu.

Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby oceniane są w skali 0-50 pkt. Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia. Każdy projekt zakwalifikowany do drugiego etapu oceniany jest w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych przez dwóch recenzentów. Wartość naukowa projektu oraz przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań naukowych oceniane są w skali 0-40 pkt.

Ostatecznej oceny wniosku dokonuje zespół. Zespół sporządza listę rankingową, którą wraz z propozycją dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych lub odmowy ich przyznania przedkłada ministrowi. Na podstawie listy rankingowej minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów. 

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ 

 • CEEPUS. Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.
 • Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Aktualnie otwarte nabory można sprawdzić na stronie NAWA.