Studenci

 Kredyt studencki – jak się o niego ubiegać?

Od stycznia 2019 r. studentów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie.

  • Kredytów studenckich udzielają banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
  • Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. Dopuszczalne jest otrzymanie kredytu odrębnie na każdy poziom studiów, jednak okres otrzymywania kredytu nie może przekroczyć 6 lat.
  • Kredyty studenckie przeznaczone są dla studentów, którzy nie ukończyli 30 lat i spełniają kryterium dochodowe określone w art. 98 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Kandydaci na studia powinni zawrzeć umowę 30 dni od złożenia zaświadczenia potwierdzającego status studenta. Takie zaświadczenia będą wydawane m.in. przez rektora.
  • Bank udzielający kredytu ma na decyzję 30 dni – licząc od daty złożenia dokumentów.
  • Można ubiegać się równocześnie o kredyt studencki i stypendium socjalne. Do tej pory metody obliczania dochodu na osobę w rodzinie (parametru decydującego o przyznaniu lub odmowie kredytu albo stypendium) były różne. Teraz dochód w obu przypadkach będzie liczony w ten sam sposób.
  • Wnioski kredytowe można składać elektronicznie.
  • Weryfikacja statusu studenta czy doktoranta dokonywana przez instytucję kredytującą odbywa się najwyżej dwa razy w roku. Jej sposób jest każdorazowo uzgadniany w umowie kredytowej.
  • Kredyt jest wypłacany w miesięcznych transzach (w ciągu roku akademickiego nie może być ich więcej niż 10), które wynoszą 400, 600, 800 lub 1000 zł. Możesz starać się o zmianę wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego w trakcie trwania umowy.
  • Obowiązek spłaty kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. Możesz jednak wystąpić o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty zobowiązań.

Więcej o prawach studenta w Przewodniku po systemie szkolnictwa wyższego i nauki, część 1 (obszar 5. Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie).

Kredyty studenckie – nowe zasady. O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Bank ma 30 dni na wydanie decyzji. Wnioski można składać elektronicznie. Takie same zasady dla kredytów studencki i stypendiów socjalnych. Cztery transze kredytu: 400, 600, 800, 1000 złKliknij tutaj i pobierz grafikę.