24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Instytucje przedstawicielskie: KRD i RMN

Instytucje przedstawicielskie:
KRD i RMN

KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest przedstawicielem wszystkich doktorantów w Polsce. To oficjalny głos środowiska, liczącego ponad 40 tys. osób. KRD ma ustawowe prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania projektów aktów normatywnych, które ich dotyczą. W KRD zasiadają przedstawiciele samorządów doktorantów wyznaczani w wyborach.

ZA CO ODPOWIADA KRD?

 • Reprezentuje interesy oraz broni praw doktorantów.
 • Rozwija samorządność doktorancką.
 • Współpracuje z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów.
 • Wspiera inicjatywy środowiska doktorantów.
 • Buduje więzi kulturalne oraz towarzyskie.
 • Wyraża opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ogółu doktorantów.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

Organizacja odegrała dużą rolę w pracach nad Konstytucją dla Nauki. Przedstawiciele KRD od początku angażowali się w prace nad ustawą, a także opracowali doktoranckie założenia do niej.

Kilkuletnie działania KRD przybierały postać dziesiątek różnorodnych aktywności – od spotkań, szkoleń, debat, otwartych posiedzeń Zarządu KRD, opracowania doktoranckich założeń do ustawy, kilkukrotnych i rozbudowanych tur konsultacyjnych w środowisku, w tym z udziałem m.in. samorządów doktorantów oraz doktoranckich porozumień lokalnych i branżowych, aż po przedstawianie tych uwag organom władzy i zabieganie o ich realizację. Większość z nich została uwzględniona, dlatego w zakresie spraw doktoranckich Ustawa 2.0 jest odzwierciedleniem oczekiwań środowiska wyrażanych przez KRD

Oświadczenie KRD, 13 czerwca 2018 r.

Działalność KRD możesz śledzić na jej stronie internetowej.

RADA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Rada Młodych Naukowców (RMN) to gremium doradcze ministra nauki i szkolnictwa wyższego, które promuje rozwiązania wspierające rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. Członkiem Rady może zostać osoba, która posiada znaczne osiągnięcia naukowe, ale nie ukończyła 35. roku życia.

JAKIE ZADANIA STOJĄ PRZED RMN?

RMN zajmuje się przede wszystkim sytuacją doktorantów oraz początkujących badaczy. Do jej kompetencji należy identyfikowanie przeszkód w rozwoju karier młodych naukowców, a także:

 • przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców;
 • przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;
 • wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;
 • wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.

Więcej informacji o Radzie Młodych Naukowców, znaleźć możesz na jej stronie internetowej.