Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować? Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić lub zgłosić się osobiście.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ul. Hoża 20
00-529 Warszawa

tel.: 22 52 92 718
faks: 22 50 17 865

e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
email: iod@mnisw.gov.pl

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Napisz do nas na media@nauka.gov.pl. Z Twoją pomocą będziemy na bieżąco aktualizować serwis.

Znajdziesz nas tutaj:

Kierownictwo

Kto odpowiada za szkolnictwo wyższe i naukę?
Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Wojciech Stefan Maksymowicz

Sekretarz Stanu

Anna Budzanowska

Anna Budzanowska

Podsekretarz Stanu

Grzegorz Wrochna

Grzegorz Wrochna

Podsekretarz Stanu

Departamenty i biura MNiSW:

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) odpowiada za realizację zadań w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ministerstwa, w tym zadań z zakresu organizacji wewnętrznej Ministerstwa, prawa pracy i realizacji polityki personalnej.

Do zadań biura należy w szczególności:

 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rozwoju zawodowego, oraz prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, a także spraw z zakresu działania służby bhp;
 • nadzór nad poprawnością procesu i koordynacja udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie;
 • realizowanie zadań dotyczących organizacji Ministerstwa;
 • koordynowanie realizacji spraw z zakresu kontroli zarządczej, dotyczących samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem;
 • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem kontroli wewnętrznych w Ministerstwie;
 • koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie;
 • realizowanie zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie, a także prowadzenie strony intranetowej Ministerstwa;
 • obsługa finansowa Ministra jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, w tym prowadzenie rachunkowości, księgowości, sprawozdawczości i obsługi bankowej;
 • obsługa administracyjno-logistyczna komórek organizacyjnych, w tym dokonywanie zakupów na potrzeby Ministerstwa;
 • gospodarowanie mieniem Ministerstwa i zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym planowanie i realizacja inwestycji i remontów oraz prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej Ministerstwa i archiwum zakładowego Ministerstwa;
 • prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania uprawnień uczelni do zakupu sprzętu komputerowego na preferencyjnych warunkach.

Do zadań Biura należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe:

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Sekretariat BDG:

tel.: 22 621 09 47, 22 529 27 25
e-mail: sekretariat.bdg@nauka.gov.pl

Zastępcy dyrektora

Tomasz Borkowski
Dorota Krupa

Biuro Ministra (BM)

Biuro Ministra (BM) odpowiada za koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem obsługi Ministra oraz pozostałych członków Kierownictwa Ministerstwa.

Do zadań biura należy:

 • realizowanie zadań związanych z działalnością Ministra, wynikających ze współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż sprawy legislacyjne;
 • kształtowanie wizerunku Ministra oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, w zakresie niezastrzeżonym dla Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Ministerstwa;
 • koordynowanie udostępniania informacji publicznej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra;
 • koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem patronatów Ministra;
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa w dziale administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka oraz z obroną cywilną;
 • koordynowanie spraw dotyczących udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach i radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, z wyłączeniem międzyresortowych zespołów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;
 • obsługa funkcjonowania niektórych organów pomocniczych Ministra, w tym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej;
 • koordynowanie spraw dotyczących składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pracownikom jednostek nadzorowanych przez Ministra;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie i podejmowanie działań dotyczących współpracy Ministerstwa w tym zakresie z właściwymi organami lub podmiotami, w tym zapewnienie ochrony informacji niejawnych i ochrony siedziby Ministerstwa;
 • koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Ministra oraz przyjmowania i rozpatrywania petycji wpływających do Ministerstwa;
 • koordynowanie współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad fundacjami, dla których Minister został wskazany jako organ nadzorujący;
 • ewidencjonowanie i zarządzanie zasobem korespondencji kierowanej do Ministra;
 • zapewnianie obsługi sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Sekretariat BM

tel.: 22 628 88 25
e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl

Dyrektor

Magdalena Bem-Andrzejewska

Zastępca dyrektora

Robert Grabeł

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

Departament Budżetu i Finansów (DBF) odpowiada za obsługę ministra pod względem finansowym.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 • zapewnienie obsługi finansowej Ministra jako dysponenta części budżetowych, w tym:
  • opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie części budżetu państwa, których jest dysponentem, a także monitorowanie stopnia realizacji tych planów,
  • prowadzenie rachunkowości, księgowości i sprawozdawczości oraz obsługi bankowej, z wyłączeniem spraw z zakresu dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
 • realizacja zadań w zakresie przyznawania:
  • subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i potencjału badawczego oraz zwiększania wysokości subwencji,
  • dotacji na inwestycje związane z kształceniem realizowanych przez uczelnie publiczne,
  • dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach i prowadzeniu działalności naukowej;
 • obsługa finansowa decyzji, umów oraz innych dokumentów, na podstawie których Minister przyznał środki finansowe na:
  • inwestycje związane z działalnością naukową,
   zadania z zakresu międzynarodowej współpracy naukowej,
  • projekty realizowane w ramach programów i przedsięwzięć Ministra,
  • projekty realizowane z udziałem środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 oraz perspektywy finansowej na lata 2014–2020;
 • prowadzenie spraw związanych z:
  • finansowaniem działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
  • programami naprawczymi realizowanymi w uczelniach publicznych,
  • finansowaniem działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Uwaga! Prosimy pamiętać, że część uczelni ma innych nadzorujących: Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministra Infrastruktury i Rozwoju. To do nich należy się kierować.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Sekretariat DBF

tel.:22 628 85 79

e-mail: sekretariat.dbf@nauka.gov.pl

Dyrektor

Jarosław Oliwa

Zastępcy dyrektora

Elżbieta Żebrowska
Mariusz Zielonka
Grzegorz Kusy

Główny księgowy resortu

Agnieszka Dalba

Departament Nauki (DN)

Departament Nauki (DN) odpowiada za finansowanie i organizację systemu prowadzenia działalności naukowej i koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem analiz systemowych i planowaniem strategicznym na potrzeby Ministra i Ministerstwa.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:

 • realizacja zadań związanych z przyznawaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie:
  • inwestycji związanych z działalnością naukową,
  • utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowisk badawczych, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;
 • realizacja zadań w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i przyznawania kategorii naukowych, sporządzania wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazu wydawnictw recenzowanych monografii naukowych uwzględnianych przy tej ewaluacji oraz współpraca z Komisją Ewaluacji Nauki i Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 • prowadzenie spraw dotyczących:
  • programów strategicznych „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i „Regionalna inicjatywa doskonałości” oraz programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”,
  • ewaluacji szkół doktorskich i kształcenia doktorantów, z wyłączeniem spraw dotyczących świadczeń finansowanych z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister, dla doktorantów na studiach doktoranckich,
  • nadawania stopni i tytułu w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym realizacja zadań wynikających z uprawnień kontrolnych Ministra nad Radą Doskonałości Naukowej,
  • ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym obsługa Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach;
 • koordynowanie spraw związanych z:
  • prowadzeniem analiz kluczowych w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
  • opracowaniem planu działalności Ministra na dany rok i sprawozdań z jego wykonania;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
  • Narodowym Centrum Nauki,
  • Centrum Nauki Kopernik – w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury,
  • Narodowym Muzeum Techniki – w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem:
  • instytutów badawczych, w zakresie należącym do właściwości Ministra, w tym obsługa komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów badawczych przy Ministrze,
  • Polskiej Akademii Nauk, jej instytutów naukowych i innych jednostek organizacyjnych, w zakresie należącym do właściwości Ministra oraz z nadzorem nad Polską Akademią Nauk w zakresie wykonywania budżetu państwa w części 67 – Polska Akademia Nauk;
 • prowadzenie spraw dotyczących współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta związanych z międzynarodową wymianą akademicką;
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych związanych z działalnością Departamentu,
 • w zakresie zapewnienia ich funkcjonalności dla realizacji zadań Ministerstwa, z wyłączeniem zadań należących do właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
 • prowadzenie spraw związanych z międzynarodową współpracą naukową w ramach programów i przedsięwzięć Ministra dedykowanych wsparciu podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym związanych z finansowaniem projektów:
  • realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  • które uzyskały wysokie oceny w konkursach o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej – powierzonych do realizacji Departamentowi przez Ministra;
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem jednostek naukowych, o których mowa w art. 151 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Sekretariat DN

tel.: 22 628 57 85
e-mail: sekretariat.dn@nauka.gov.pl

Dyrektor

Bartłomiej Banaszak

Zastępcy dyrektora

Bogdan Szkup
Anna Wellisz
Patrycja Gutowska

Departament Szkolnictwa Wyższego (DSW)

Departament Szkolnictwa Wyższego (DSW) odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie zapewnienia warunków organizacyjnoprawnych funkcjonowania uczelni, systemu stypendialnego dla studentów oraz nadzoru nad zgodnym z prawem działaniem uczelni. Departament zapewnia obsługę Ministra w zakresie spraw związanych z organizacją uczelni i nadzorem nad uczelniami, z wyłączeniem spraw finansowych i majątkowych.

Do zadań departamentu należy prowadzenie spraw dotyczących w szczególności:

 • uczelni, w zakresie zgodności działania z prawem i spełniania warunków do prowadzenia studiów;
 • przebiegu studiów, tytułów zawodowych, dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, świadectw dyplomowanego specjalisty i dyplomowanego specjalisty technologa;
 • studentów;
 • świadczeń finansowanych z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister, dla studentów i doktorantów na studiach doktoranckich;
 • kredytów studenckich, w zakresie właściwości Ministra;
 • stypendiów dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz stypendiów dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej;
 • pragmatyki zawodowej nauczycieli akademickich;
 • wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych, w tym ustalania wysokości wynagrodzeń dla rektorów;
 • nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku;
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i nauczycieli akademickich, w tym obsługa komisji dyscyplinarnej przy Ministrze, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Ministra;
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Do zadań Departamentu należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat DSW

tel.: 22 52 92 384
e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl

Dyrektor

Marcin Czaja

Zastępcy dyrektora

Piotr Jagielski
Monika Kwiecień-Miland
Ewa Trojanowska

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) odpowiada za obsługę ministra i ministerstwa pod względem współpracy międzynarodowej.

Do zadań departamentu należy w szczególności:

 • projektowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego;
 • koordynowanie udziału przedstawicieli ministra w pracach międzyresortowych zespołów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań ministra w zakresie urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego oraz nauką języka polskiego w szkołach wyższych poza granicami Polski;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań ministra w zakresie uznawalności wykształcenia oraz koordynacji unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce.

Departament prowadzi sprawy wynikające z nadzoru ministra nad:

 • Narodową Agencją Wymiany Akademickiej,
 • współpracą z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji (EUI).

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Dane kontaktowe

Sekretariat DWM

tel.:22 52 92 266
e-mail: sekretariat.dwm@nauka.gov.pl

Dyrektor

Przemysław Skrodzki

Zastępca dyrektora

Wojciech Dziedzic

Departament Legislacyjno-Prawny

Departament Legislacyjno-Prawny (DLP) odpowiada za obsługę ministra i ministerstwa pod względem legislacyjnym i prawnym.

Do zadań departamentu należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów ustaw, założeń projektów ustaw, rozporządzeń wydawanych przez Ministra, rozporządzeń i aktów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów, jeżeli ich opracowanie należy do właściwości Ministra, oraz prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących tych projektów;
 • opiniowanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów innych aktów prawnych, w szczególności obwieszczeń i komunikatów, oraz projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego;
 • koordynowanie prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie i prac związanych z opiniowaniem projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień oraz wnoszonych do rozpatrzenia przez właściwy komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów;
 • realizowanie zadań związanych z działalnością Ministra wynikających ze współpracy w sprawach legislacyjnych z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami władzy publicznej;
  prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Ministra;
  świadczenie pomocy prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego;
  obsługa administracyjna rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa.

Do zadań Departamentu należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym aktami wewnętrznymi.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Sekretariat DLP

tel.: 22 52 92 525
e-mail: sekretariat.dp@nauka.gov.pl

Dyrektor

Wojciech Ulitko

Zastępcy dyrektora

Mariusz Lenard
Bogusława Sztorc
Katarzyna Pietyra

Departament Innowacji i Rozwoju (DIR)

Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu innowacji, polityki rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, realizacji programu Erasmus+ i „Horyzont 2020”, cyfryzacji obszaru szkolnictwa wyższego i nauki, a także związanych z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i Europejską Przestrzenią Badawczą.

Do zadań departamentu należy w szczególności:

 • opracowywanie, opiniowanie i aktualizacja dokumentów programowych i strategicznych w obszarze innowacyjności oraz szkolnictwa wyższego i nauki;
 • programowanie i wdrażanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata:
  • 2014–2020, w tym programu „Erasmus+” i „Horyzont 2020”, a także funduszy strukturalnych, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
  • 2021–2027, w tym programu „Euratom 2019–2020”, „Euratom 2021–2025”, programu „Erasmus+” i „Horyzont Europa 2021–2027”, a także programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
 • prowadzenie spraw z zakresu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i Procesu Bolońskiego, z wyłączeniem spraw związanych ze współpracą bilateralną;
 • prowadzenie prac w ramach Polsko-Amerykańskiej Rady do spraw Innowacji;
 • koordynacja realizacji polityki kosmicznej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie właściwości Ministra;
 • prowadzenie spraw dotyczących rozwoju infrastruktury informatycznej szkolnictwa wyższego i nauki, w tym koordynowanie utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
 • obsługa przedstawiciela Ministra w Komitecie do Spraw Umów Offsetowych i Komitecie Offsetowym, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami nadzorowanymi przez Ministra;
 • prowadzenie spraw dotyczących przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
 • prowadzenie spraw w zakresie nadzoru właścicielskiego Ministra nad spółką PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Do zadań Departamentu należy ponadto:

 • koordynacja spraw związanych z realizacją projektów systemowych lub pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz współpraca z właściwymi instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi;
 • prowadzenie spraw w zakresie monitoringu karier zawodowych absolwentów studiów;
 • prowadzenie spraw w zakresie ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych;
 • prowadzenie spraw w zakresie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Sekretariat DIR

tel.: 22 621 78 83

e-mail: sekretariat.dir@nauka.gov.pl

Dyrektor

Agnieszka Kręcisz-Borowiec

Zastępcy dyrektora

Mateusz Gaczyński
Andrzej Kurkiewicz
Mariusz Radziewski

Biuro Kontroli i Audytu (BKA)

Biuro odpowiada za realizację zadań Ministra związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym.

Do zadań biura należy w szczególności:

 • prowadzenie kontroli:
  • jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra,
  • podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister,
  • podmiotów, w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych lub zawartych umów;
 • koordynowanie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Ministerstwie;
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolami, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • prowadzenie kontroli wspólnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz.1092);
 • realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji;
  realizacja zadań w zakresie audytu wewnętrznego.

Do zadań Biura należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Sekretariat BKA

tel.: 22 529 25 70, fax 22 501 78 23
e-mail: sekretariat.bka@nauka.gov.pl

Dyrektor

Alicja Duda

Zastępca dyrektora

Grzegorz Mucha

Audytor wewnętrzny

Justyna Marszałek

Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra (BPM)

Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra (BPM) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów i przedsięwzięć ministra.

Biuro zajmuje się zadaniami związanymi z:

 • przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie:
  • projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach programów i przedsięwzięć Ministra, w tym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
  • działalności upowszechniającej naukę w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki,
  • projektów mających na celu popularyzację oraz upowszechnianie nauki i badań naukowych, rozbudzanie ciekawości poznawczej i integrację społeczności lokalnej z ośrodkami lokalnymi, w ramach programów i przedsięwzięć Ministra;
 • przyznawaniem pomocy de minimis na działalność prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;
 • działaniami promocyjnymi związanymi z wykonywaniem tych zadań.

Do zadań Biura należy też:

 • prowadzenie polityki promocyjnej w zakresie:
  • wspólnego programu Ministra i Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie” (społeczna odpowiedzialność nauki), mającego na celu popularyzację oraz upowszechnianie nauki i badań naukowych, rozbudzanie ciekawości poznawczej i integrację społeczności lokalnej z ośrodkami lokalnymi,
  • komercjalizacji wyników badań naukowych mających na celu upowszechnianie efektów prac badawczo-rozwojowych o dużym znaczeniu dla społeczeństwa oraz transfer wiedzy z ośrodków akademickich do gospodarki;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych w ramach przedsięwzięcia Ministra – Legia Akademicka;
 • realizacja zadań wynikających z zawartych umów o realizację projektów w ramach programów Ministra pod nazwą „Mobilność Plus”, „Rozwój Sportu Akademickiego”, „Szlakami Polski Niepodległej”, „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, „Ideas Plus”, „Ideas Plus II” oraz „Iuventus Plus”, w tym ocena raportów rocznych i końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych na ich realizację oraz wniosków o zmianę warunków umów;
 • współpraca z Centrum Nauki Kopernik w zakresie realizacji programu pod nazwą „Nauka dla Ciebie”;
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych związanych z działalnością Biura, w zakresie zapewnienia ich funkcjonalności dla realizacji zadań Biura, z wyłączeniem zadań należących do właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Sekretariat BPM

tel.: 22 529 23 41
e-mail: sekretariat.bpm@mnisw.gov.pl

Dyrektor

Piotr Ziółkowski

Zastępca dyrektora

Beata Pukas-Turek