Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować? Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić lub zgłosić się osobiście.

UWAGA: w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie korespondencji do MEiN drogą elektroniczną, jeśli przepisy nie wymagają bezwzględnie wersji papierowej.

Informujemy też, że z uwagi na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki wydał zakaz przyjmowania gości zewnętrznych w siedzibie ministerstwa. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw przy pomocy środków komunikacji zdalnej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

tel.: 22 52 92 718
faks: 22 50 17 865

e-mail: kancelaria@mnisw.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
email: inspektor@mnisw.gov.pl

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Napisz do nas na kancelaria@mnisw.gov.pl. Z Twoją pomocą będziemy na bieżąco aktualizować serwis.

Znajdziesz nas tutaj:

Departamenty i biura MEiN:

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) odpowiada za realizację zadań w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ministerstwa, w tym zadań z zakresu organizacji wewnętrznej Ministerstwa, prawa pracy i realizacji polityki personalnej.

Do zadań BDG należy w szczególności:

 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rozwoju zawodowego oraz prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa oraz spraw dotyczących ZFŚS i projektowania, analizy i kontroli bieżącego wydatkowania funduszu wynagrodzeń, a także spraw z zakresu działania służby bhp;
 • spraw osobowych kadr kierowniczych jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w obszarze oświaty i wychowania, w tym konkursów na stanowiska dyrektorów w tych jednostkach;
 • nadzór nad poprawnością procesu i koordynacja udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynacja powierzania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym organizacjom pozarządowym;
 • realizowanie zadań dotyczących organizacji Ministerstwa, w tym opracowanie projektu statutu, regulaminu organizacyjnego, zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa, wykazu jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra;
 • prowadzenia ewidencji upoważnień i pełnomocnictw oraz opiniowania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych i monitorowania ich aktualności;
 • realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie, w tym koordynowanie ochrony danych osobowych w Ministerstwie;
 • realizowanie zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;
 • wdrażanie i rozwój funkcjonowania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • koordynowania przygotowania i modyfikowania usług udostępnianych przez Ministra na
 • elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) lub w innym systemie
 • teleinformatycznym, w tym przygotowywanie wniosków o umieszczenie lub zaktualizowanie wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;
 • administrowania kontem Ministerstwa na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
 • obsługa finansowa Ministra jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, w tym prowadzenie rachunkowości, księgowości, sprawozdawczości i obsługi bankowej, w tym naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz rozliczanie umów zlecenia
 • obsługa administracyjno-logistyczna komórek organizacyjnych, w tym dokonywanie zakupów na potrzeby Ministerstwa;
 • gospodarowanie mieniem Ministerstwa i zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym planowanie i realizacja inwestycji i remontów oraz prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości;
 • zapewnienie ochrony fizycznej budynku Ministerstwa oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej Ministerstwa i archiwum zakładowego Ministerstwa;
 • koordynowanie obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym zapewnienie środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U z 2017 r. poz. 1824).

BDG zapewnia obsługę działalności Komisji Dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej oraz rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa.

BDG zapewnia obsługę organizacyjną i wspiera w realizacji zadań inspektora ochrony danych, który podlega bezpośrednio Ministrowi.

BDG prowadzi sprawy w zakresie nadzoru Ministra nad Centrum Informatycznym Edukacji.

Dane kontaktoweBiuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Dyrektor: Dorota Krupa
Zastępca dyrektora: Marta Lizut
Zastępca dyrektora: Jacek Janowiak
Zastępca dyrektora: Łukasz Teterycz
Zastępca dyrektora: Rafał Tomasik

Sekretariat przy ul. Wspólnej 1/3
tel. (22) 52 92 725, e-mail: sekretariat.bdg@mein.gov.pl

Sekretariat przy Al. Szucha 25
tel. (22) 34 74 157, e-mail: sekretariat. bdg.edukacja@mein.gov.pl

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@mein.gov.pl

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

Departament Budżetu i Finansów (DBF) odpowiada za obsługę ministra pod względem finansowym.

Do zadań Departamentu należy w szczególności: 

 • zapewnianie obsługi Ministra jako dysponenta części budżetowych, w tym opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie części budżetu państwa, których jest dysponentem, a także monitorowanie stopnia realizacji tych planów;
 • zapewnianie obsługi finansowej Ministra jako dysponenta części budżetowych, w tym prowadzenie rachunkowości, księgowości i sprawozdawczości oraz obsługi bankowej, z wyłączeniem spraw z zakresu dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
 • współpraca z departamentami Ministerstwa w zakresie planowania i podziału rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na zadania z obszaru oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
 • przygotowanie podziału planowanych kwot wydatków bieżących dla działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” między wojewodów;
   
 • realizacja zadań w zakresie:
  • przyznawania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego oraz zwiększania wysokości subwencji,
  • przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych,
  • przyznawania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach i prowadzeniu działalności naukowej;
 • obsługa finansowa decyzji, umów oraz innych dokumentów, na podstawie których Minister przyznał środki finansowe na:
  • zadania z zakresu międzynarodowej współpracy naukowej,
  • projekty realizowane w ramach programów i przedsięwzięć Ministra,
  • projekty realizowane z udziałem środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych w ramach  Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 oraz perspektywy finansowej na lata 2014–2020;
 • prowadzenie spraw związanych z:
  • finansowaniem działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
  • programami naprawczymi realizowanymi w uczelniach publicznych,
  • finansowaniem działalności Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • prowadzi sprawy dotyczące potwierdzania uprawnień uczelni do zakupu sprzętu komputerowego na preferencyjnych warunkach.

Dane kontaktoweDepartament Budżetu i Finansów (DBF)

Dyrektor: Jarosław Oliwa
Zastępca dyrektora: Hanna Żarnowska
Zastępca dyrektora: Elżbieta Żebrowska
Zastępca dyrektora: Katarzyna Iracka
Zastępca dyrektora: Konrad Hodzyński

Sekretariat budżetu oświaty (w sprawach dotyczących finansowania edukacji przedszkolnej i szkolnej)
tel. (22) 34 74 192
e-mail: sekretariat.de@mein.gov.pl

Sekretariat budżetu szkolnictwa wyższego i nauki (w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki  – uniwersytety, politechniki, jednostki naukowe)
tel. (22) 52 92 319
e-mail: sekretariat.dbf@mein.gov.pl

Departament Kontroli i Audytu (DKA)

Departament odpowiada za realizację zadań Ministra związanych z prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego

Do zadań departamentu należy w szczególności:

 • prowadzenie kontroli dla działu administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka:
  • jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra,
  • podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister,
  • podmiotów, w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych lub zawartych umów;
 • koordynowanie kontroli prowadzonych dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie;
 • koordynowanie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Ministerstwie;
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolami, o których mowa w pkt 1 i 3;
 • prowadzenie kontroli zleconych przez Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
 • koordynacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji;
 • koordynowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Ministra;
 • prowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich w obszarze oświata i wychowanie.

W strukturze DKA działa funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego do której zadań należy w szczególności:

 • prowadzenie audytu wewnętrznego;
 • koordynowanie realizacji spraw z zakresu kontroli zarządczej, dotyczących samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej;
 • obsługa organizacyjna Komitetu Audytu powołanego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Dane kontaktoweDepartament Kontroli i Audytu (DKA)

Dyrektor: Sławomir Wiatrowski
Zastępca dyrektora: Anna Nojszewska
Zastępca dyrektora: Joanna Petryna

tel. (22) 529 25 70
e-mail: sekretariat.bka@mein.gov.pl

tel. (22) 529 25 70
e-mail: sekretariat.bka@mein.gov.pl

Departament Nauki (DN)

Departament Nauki odpowiada za finansowanie i organizację systemu prowadzenia działalności naukowej i koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem analiz systemowych i planowaniem strategicznym na potrzeby Ministra i Ministerstwa.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:

 • realizacja zadań Ministra w zakresie spraw związanych z przyznawaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie:
  • inwestycji związanych z działalnością naukową,
  • utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowisk badawczych, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa,
  • projektów finansowanych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, których obsługa należy do właściwości DN;
 • realizacja zadań Ministra w zakresie dotyczącym ewaluacji jakości działalności naukowej i przyznawania kategorii naukowych, sporządzania wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazu wydawnictw recenzowanych monografii naukowych uwzględnianych przy tej ewaluacji oraz współpraca z Komisją Ewaluacji Nauki;
 • prowadzenie spraw dotyczących programów „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i „Regionalna inicjatywa doskonałości” oraz programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich i kształcenia doktorantów, z wyłączeniem spraw dotyczących świadczeń finansowanych ze środków na szkolnictwo wyższe i naukę, dla doktorantów na studiach doktoranckich;
 • prowadzenie spraw dotyczących nadawania stopni i tytułu w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym realizacja zadań wynikających z uprawnień kontrolnych Ministra nad Radą Doskonałości Naukowej;
 • prowadzenie spraw ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym obsługa Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach;
 • koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem analiz kluczowych w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;
 • opiniowanie planu działalności Ministra dla działu administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
  • Narodowym Centrum Nauki,
  • Centrum Nauki Kopernik, w zakresie:
   1. wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury,
   2. rozliczanie środków przyznanych w ramach umowy na realizację inicjatywy SOWA,
  • Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie, w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem instytutów badawczych, w zakresie należącym do właściwości Ministra, w tym obsługa komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów badawczych przy Ministrze;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Polskiej Akademii Nauk, jej instytutów naukowych i innych jednostek organizacyjnych, w zakresie należącym do właściwości Ministra oraz z nadzorem nad Polską Akademią Nauk w zakresie wykonywania budżetu państwa w części 67 – Polska Akademia Nauk;
 • prowadzenie spraw dotyczących współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta związanych z międzynarodową wymianą akademicką.

Departament Nauki realizuje zadania dotyczące spraw związanych z etyką w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynuje współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie umów o udzielenie pożyczek na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych.

Dane kontaktoweDepartament Nauki (DN)

Dyrektor: Izabela Stępień
Zastępca dyrektora: Patrycja Gutowska
Zastępca dyrektora: Renata Olbrysz
Zastępca dyrektora: Tomasz Piotrowski

Tel. (22) 529 23 29
E-mail: sekretariat.dn@mein.gov.pl

Departament Prawny (DP)

Departament Prawny odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem legislacyjnym i prawnym.

Do zakresu działania DP należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 • obsługa legislacyjna Ministra i Ministerstwa, w szczególności:
  • w zakresie działu administracji rządowej – oświata i wychowanie: opiniowanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów dokumentów rządowych opracowywanych w Ministerstwie,
  • w zakresie działu administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka: opracowywanie projektów ustaw, rozporządzeń wydawanych przez Ministra, rozporządzeń i aktów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów, jeżeli ich opracowanie należy do właściwości Ministra, oraz prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących tych projektów,
  • opiniowanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów:
   • aktów normatywnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń wydawanych przez Ministra, podlegających ogłoszeniu w dzienniku urzędowym,
   • komunikatów Ministra o ustanowieniu programów i przedsięwzięć,
   • aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Generalnego,
  • opracowywanie i kierowanie do ogłoszenia tekstów jednolitych aktów normatywnych,
  • przedkładanie do podpisu Ministra projektów aktów prawnych,
  • kierowanie do ogłoszenia aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,    
  • prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Ministra Edukacji i Nauki;
 • obsługa prawna Ministra i Ministerstwa, w szczególności:
  • opiniowanie wykładni przepisów prawnych, dokonywanej przez inne komórki organizacyjne w ramach ich zadań,
  • sporządzanie opinii prawnych na potrzeby komórek organizacyjnych,
  • opiniowanie, na wniosek komórek organizacyjnych, spraw indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym, w tym projektów decyzji i innych aktów administracyjnych,
  • prowadzenie spraw sądowych Ministra i Ministerstwa oraz spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym,
  • opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Minister lub Ministerstwo, z wyjątkiem umów i porozumień sporządzonych według ustalonego wzoru lub przez komórki organizacyjne mające zapewnioną obsługę prawną radcy prawnego;
 • koordynowanie opracowywania i uzgadniania projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przez Komisję Europejską oraz w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);
 • świadczenie pomocy prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego oraz obsługa prawna Ministerstwa w zakresie spraw związanych z wydatkowaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Dane kontaktoweDepartament Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki (DPSWN)

Dyrektor: Wojciech Ulitko
Zastępca dyrektora: Mariusz Lenard
Zastępca dyrektora: Damian Lutostański
Zastępca dyrektora: Ignacy Ozgowicz
Zastępca dyrektora: Bogusława Sztorc

Sekretariat prawa oświatowego (w sprawach dotyczących edukacji przedszkolnej i szkolnej)
tel. (22) 34 74 273,
e-mail: sekretariat.dpo@mein.gov.pl

Sekretariat prawa szkolnictwa wyższego i nauki (w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – uczelnie wyższe, jednostki naukowe)
tel. (22) 52 92 525,
e-mail: sekretariat.dp@mein.gov.pl

Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI)

Departament odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki;
 • zadań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis w programach Ministra, prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;
 • przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

Dane kontaktoweDepartament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI)

Dyrektor: Wojciech Kondrat
Zastępca dyrektora: Grzegorz Kusy
Zastępca dyrektora: Beata Pukas-Turek
Zastępca dyrektora: Lidia Szarna

Tel. (22) 529 23 41
email: sekretariat.dpi@mein.gov.pl

Departament Szkolnictwa Wyższego (DSW)

Departament Szkolnictwa Wyższego odpowiada za realizowanie zadań Ministra w zakresie zapewnienia warunków organizacyjno-prawnych funkcjonowania uczelni, systemu stypendialnego dla studentów oraz nadzoru nad zgodnym z prawem działaniem uczelni. DSW zapewnia obsługę Ministra w zakresie realizowania spraw związanych z organizacją uczelni i nadzorem nad uczelniami, z wyłączeniem spraw finansowych i majątkowych.

Do zadań departamentu należy prowadzenie spraw dotyczących w szczególności: 

 • uczelni, w zakresie zgodności działania z prawem i spełniania warunków do prowadzenia studiów;
 • przebiegu studiów, tytułów zawodowych, dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, świadectw dyplomowanego specjalisty i dyplomowanego specjalisty technologa;
 • studentów;
 • świadczeń finansowanych z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister, dla studentów i doktorantów na studiach doktoranckich;
 • kredytów studenckich, w zakresie właściwości Ministra;
 • stypendiów dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz stypendiów dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej;
 • pragmatyki zawodowej nauczycieli akademickich;
 • wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych, w tym ustalania wysokości wynagrodzeń dla rektorów;
 • nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku;
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i nauczycieli akademickich, w tym obsługa komisji dyscyplinarnej przy Ministrze, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Ministra;
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Do zadań Departamentu należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktoweDepartament Szkolnictwa Wyższego (DSW)

Dyrektor: Marcin Czaja
Zastępca dyrektora: Monika Kubiak
Zastępca dyrektora: Monika Kwiecień-Miland
Zastępca dyrektora: Marzena Rosadzińska

Tel. (22) 529 23 20
E-mail: sekretariat.dsw@mein.gov.pl

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST)

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym odpowiada za realizowanie zadań Ministra w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz współpracy z Radą Dialogu Społecznego;
 • sieci publicznych przedszkoli i szkół;
 • likwidacji i przekształceń przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego; 
 • przekazywania publicznych przedszkoli i szkół osobie prawnej lub osobie fizycznej;
 • zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego;
 • dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem dotowania wychowania przedszkolnego i kształcenia specjalnego;
 • przydzielania środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji;
 • rezerwy celowej budżetu państwa dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej;
 • rozwiązań systemowych w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym m.in.:
  • zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami;
  • zasad dokonywania zmiany warunków pracy i płacy nauczycieli;
  • praw i obowiązków nauczycieli wynikających ze stosunku pracy, w tym uprawnień socjalnych, urlopów i uprawnień emerytalnych;
  • zasad, trybu i kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli;
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli;
  • awansu zawodowego nauczycieli;
  • czasu pracy nauczycieli;
  • zasad wynagradzania nauczycieli;
 • wymagań, powierzania, odwoływania osób zajmujących stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, a także przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora, w poszczególnych typach szkół i placówek
 • wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej;
 • realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego kompetencji w zakresie wynagradzania nauczycieli;
 • opracowywania analiz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli;
 • współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, w szczególności w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli;
 • wdrażania Programu otwierania danych publicznych;
 • analiz statystycznych i finansowych;
 • opracowywania danych dotyczących polskiego systemu oświaty dla celów międzynarodowej statystyki edukacyjnej;
 • analizy wydatków jednostek samorządu terytorialnego;
 • subwencji oświatowej;
 • koncepcji finansowania oświaty;
 • prowadzenia analiz treści zawartych w ocenach skutków regulacji (OSR) oraz analiz ekonomicznych treści zawartych w projektach aktów prawnych w zakresie ich skutków finansowych;
 • koordynowania przygotowywania ocen skutków regulacji (OSR) ex post;
 • koordynowania współpracy międzyresortowej w zakresie udziału w Programie INES/OECD (Wskaźniki Systemów Edukacji);
 • udziału w pracach Stałej Grupy do Spraw Wskaźników i Poziomów Odniesienia Komisji Europejskiej (SGIB);
 • Systemu Informacji Oświatowej, wraz z nadzorem nad Centrum Informatycznym Edukacji w tym zakresie;
 • dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne;
 • dowożenia uczniów, z wyłączeniem dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

Dane kontaktoweDepartament Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST)

Dyrektor: Jerzy Jakubczuk
Zastępca dyrektora: Marcin Nowak
Zastępca dyrektora: Ewa Staniszewska

tel.  (22) 3474 458
e-mail: sekretariat.DWST@mein.gov.pl

Departament Funduszy Strukturalnych (DFS)

Departament Funduszy Strukturalnych odpowiada za realizację zadań związanych z programowaniem, dystrybucją i wydatkowaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w obszarze oświaty i wychowania.

Do zakresu działań Departamentu Funduszy Strukturalnych (DFS) należą w szczególności zadania związane z:

 • programowaniem i wdrażaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 oraz 2021–2027, w obszarze oświaty i wychowania;
 • realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 (PO KL) oraz Instytucji Pośredniczącej dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), w tym pomocy technicznej PO WER;
 • Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna, w tym projektowania, analizy i kontroli bieżącego wydatkowania  środków na wynagrodzenia i nagrody pracowników, zajmujących się obsługą programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz rozliczania środków programu w postaci wniosków o płatność;
 • programami wspólnotowymi: „Erasmus+” oraz Europejski Korpus Solidarności w obszarze oświaty i wychowania oraz w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, w tym nadzoru merytorycznego nad realizacją w Polsce oraz inicjatywami wspierającymi oba powyższe programy, udziału w posiedzeniach komitetu Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 • Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w tym udzielania dotacji dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na administrowanie przez nią Programem Erasmus+, Europejskim Korpusem Solidarności, inicjatywami wspierającymi i innymi programami edukacyjnymi Unii Europejskiej.

Dane kontaktoweDepartament Funduszy Strukturalnych (DFS)

Dyrektor: Marek Lewiński
Zastępca dyrektora: Maja Kłosowska
Zastępca dyrektora: Agnieszka Sidor

tel. (22) 34 74 881
e-mail: sekretariat.DFS@mein.gov.pl

Departament Innowacji i Rozwoju (DIR)

Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) odpowiada w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki za prowadzenie spraw z zakresu innowacji, polityki rozwoju i cyfryzacji, a także związanych z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i Europejską Przestrzenią Badawczą.

Do zakresu działania DIR należy w szczególności:

 • opracowywanie, opiniowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych, programowych i innowacyjności  w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;
 • programowanie i wdrażanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata:
  • 2014-2020, w tym programu „Erasmus+” i „Horyzont 2020”, a także funduszy strukturalnych w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;
  • 2021-2027, w tym programu „Euratom 2019-2020”, „Euratom 2021-2025”, programu „Erasmus+” i „Horyzont Europa 2021-2027”, a także programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;
 • prowadzenie spraw z zakresu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i Procesu Bolońskiego, z wyłączeniem spraw związanych ze współpracą bilateralną;
 • koordynacja realizacji polityki kosmicznej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie właściwości Ministra;
 • prowadzenie spraw dotyczących:
  • cyfryzacji systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • rozwoju infrastruktury informatycznej szkolnictwa wyższego i nauki, w tym koordynowanie utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
 • obsługa przedstawiciela Ministra w Komitecie do Spraw Umów Offsetowych i Komitecie Offsetowym, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami nadzorowanymi przez Ministra;
 • obsługa przedstawiciela Ministra w Komitecie Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;
 • prowadzenie spraw dotyczących przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”;
 • prowadzenie spraw dotyczących programu „Doktorat Wdrożeniowy”;
 • prowadzenie spraw dotyczących Funduszu Polskiej Nauki.
 • prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Dane kontaktoweDepartament Innowacji i Rozwoju (DIR)

Dyrektor: Anna Budzanowska
Zastępca dyrektora: Mateusz Gaczyński
Zastępca dyrektora: Piotr Krasiński
Zastępca dyrektora: Izabela Najda-Jędrzejewska

Tel. (22) 52 92 517
Email: sekretariat.dir@mein.gov.pl

Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych (DKOPP)

Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu kształcenia ogólnego oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Do zakresu działania DKO należą w szczególności zadania związane z:

 • organizacją publicznych i niepublicznych, z wyłączeniem integracyjnych i specjalnych:
  • przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  • szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, z wyjątkiem szkół dla dorosłych;
 • funkcjonowaniem oddziałów przysposabiających do pracy w zakresie kształcenia ogólnego, oraz we współpracy z DPNP w części dotyczącej podstawy programowej kształcenia ogólnego, ramowych planów nauczania, dokumentacji przebiegu nauczania oraz druków i świadectw szkolnych, oraz we współpracy z DSKKZ w części dotyczącej przysposobienia do pracy;
 • organizacją roku szkolnego;
 • funkcjonowaniem społecznych organów szkoły;
 • obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki;
 • edukacją przedszkolną, z wyjątkiem integracyjnej i specjalnej;
 • dotowaniem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
 • systemem zewnętrznego oceniania, z wyłączeniem egzaminów zawodowych i eksternistycznych, oraz funkcjonowaniem Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • prowadzeniem listy arbitrów do rozpatrywania odwołań w zakresie egzaminu maturalnego;
 • organizacją nauczania religii i etyki w przedszkolach i szkołach;
 • organizacją kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, w tym realizacji zadań w zakresie wsparcia romskiej mniejszości etnicznej w ramach dotacji z części 30 budżetu państwa w zakresie rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce;
 • standardami kształcenia nauczycieli oraz kwalifikacjami nauczycieli;
 • uznawaniem nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – nauczyciela;
 • doskonaleniem zawodowym nauczycieli, organizacją i zasadami działania placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;
 • awansem zawodowym nauczycieli w zakresie:
  • nadawania nauczycielom przez Ministra stopni awansu zawodowego,
  • prowadzenia listy ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
 • wykonywania zadań organu wyższego stopnia, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w stosunku do kuratorów oświaty w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • realizacją wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty;
 • realizacją wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli i innych osób za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania;
 • nadzorowaniem i koordynowaniem wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowaniem działalności kuratorów oświaty w tym zakresie, w szczególności poprzez:
  • przygotowywanie, we współpracy z właściwymi departamentami, podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,
  • koordynowanie spraw dotyczących opracowywania projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli,
  • koordynowanie spraw dotyczących opracowywania projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty monitorowania,
  • opracowywanie i analizę, we współpracy z właściwymi departamentami, wyników kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

DKO prowadzi sprawy wynikające z:

 • nadzoru pedagogicznego Ministra nad Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

nadzoru Ministra nad:

 • Centralną Komisją Egzaminacyjną – z wyłączeniem spraw egzaminów zawodowych i eksternistycznych,
 • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – z wyłączeniem spraw kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego.

Dane kontaktoweDepartament Kształcenia Ogólnego (DKO)

Dyrektor: Artur Górecki
Zastępca dyrektora: Jacek Banaś
Zastępca dyrektora: Tomasz Głowacki
Zastępca dyrektora: Małgorzata Szybalska

Tel.: (22) 34 74 792, (22) 34 74 141
E-mail: sekretariat.dkopp@mein.gov.pl

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ)

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego odpowiada za realizowanie zadań Ministra w zakresie koordynacji planowania strategicznego i wdrażania polityki uczenia się przez całe życie oraz koordynacji polityki państwa w obszarze kształcenia zawodowego.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • planowania strategicznego w obszarze systemu edukacji, w tym  koordynowania zadań związanych z przygotowywaniem materiałów na potrzeby planowania strategicznego, modyfikacji dokumentów strategicznych w ramach prowadzenia polityki rozwoju oraz monitorowania ich realizacji;
 • koordynacji polityki uczenia się przez całe życie, w tym wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności oraz obsługi prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym pełnienia przez Ministra funkcji ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy;
 • współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie badania zapotrzebowania rynku pracy na zawody;
 • monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych;
 • doradztwa zawodowego w systemie oświaty;
 • promowania kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego i klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalności eksperymentalnej w zakresie kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych;
 • podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 • dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego;
 • programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego;
 • ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;
 • zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz szkół dla dorosłych;
 • wyrażania zgody na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w szczególności uznanej za eksperymentalną;
 • organizacji pracy oraz statutów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;
 • zasad przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;
 • funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyłączeniem specjalnych;
 • funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół dla dorosłych;
 • oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w szkołach dla dorosłych;
 • opracowywania wzorów świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;
 • ustalania warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • uruchamiania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
 • ustalania warunków i trybu organizowania i realizowania przez uczniów praktycznej nauki zawodu;
 • staży uczniowskich uczniów techników i branżowych szkół I stopnia, niebędących młodocianymi pracownikami;
 • kształcenia zawodowego pracowników młodocianych i dofinansowania pracodawcom kosztów tego kształcenia;
 • zasad przeprowadzania egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;
 • prowadzenia listy arbitrów do rozpatrywania odwołań w zakresie egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • ustalania zasad przeprowadzania przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie;
 • funkcjonowania i organizacji publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz publicznych i niepublicznych centrów kształcenia zawodowego;
 • ustalania warunków i trybu uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
 • ustalania zasad wdrażania i koordynowania rozwiązań w zakresie rozwoju kształcenia ustawicznego na odległość;
 • doskonalenia systemu akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • turniejów i olimpiad w zakresie kształcenia zawodowego;
 • realizacji priorytetów procesu kopenhaskiego w kształceniu zawodowym oraz współpracy z instytucjami europejskimi w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego, w tym z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego – CEDEFOP;
 • udziału w pracach unijnych grup roboczych, eksperckich oraz wysokiego szczebla (dyrektorzy generalni ds. kształcenia zawodowego) w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego, uczenia się dorosłych oraz ram kwalifikacji;
 • współpracy i współdziałania z instytucjami rządowymi, samorządowymi i partnerami społecznymi, w tym z pracodawcami w tworzeniu kierunków rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się dorosłych;
 • współpracy z DKO w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w formie szkoleń branżowych;
 • współpracy z DKO w zakresie nadzorowania i koordynowania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie właściwości departamentu;
 • współpracy z DWST w zakresie dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • DSKKZ prowadzi sprawy w zakresie nadzoru Ministra nad:
  • Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;
  • Instytutem Badań Edukacyjnych – z wyłączeniem badań edukacyjnych w obszarze oświaty i wychowania;
 • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w zakresie zadań związanych z kształceniem zawodowym oraz doradztwem zawodowym.
 • DSKKZ zapewnia obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego – w zakresie kształcenia zawodowego.

Dane kontaktoweDepartament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ)

Dyrektor:Piotr Bartosiak
Zastępca dyrektora: Marianna Brzozowska-Skwarek 

tel. (22) 34 74 195
e-mail: sekretariat.DSKKZ@mein.gov.pl

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Departament Współpracy Międzynarodowej odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem współpracy międzynarodowej.

Do zakresu działania DWM należy w szczególności:

1) projektowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej, wielostronnej i unijnej współpracy z zagranicą w obszarze oświaty i wychowania;

2) projektowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, z wyłączeniem współpracy w ramach Unii Europejskiej;

3) koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w pracach międzyresortowych zespołów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie dotyczącym systemu urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego i koordynacja działań związanych z nauką języka polskiego w uczelniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie dotyczącym systemu uznawalności wykształcenia i koordynacji unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce;

6) prowadzenie spraw dotyczących zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i wspomagania nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkujących i przebywających czasowo za granicą;

7) organizacja pracy Rady Oświaty Polonijnej;

8) koordynacja prac dwustronnych komisji do spraw oświaty polskiej mniejszości narodowej;

9) reprezentowanie Ministra w pracach Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

10) kształcenie uczniów przybywających z zagranicy;

11) organizowanie kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatriantów;

12) współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie polityki migracyjnej;

13) przygotowywanie propozycji priorytetowych kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty, wychowania i młodzieży;

14) koordynowanie współpracy międzynarodowej dzieci i młodzieży, w tym spraw związanych z prowadzeniem europejskiego dialogu usystematyzowanego z młodzieżą;

15) współpraca z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych i organizacjami młodzieżowymi;

16) prowadzenie spraw związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych, realizowanych na potrzeby Ministra.

DWM prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z wyłączeniem nadzoru pedagogicznego.

Do zadań Departamentu należy ponadto współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, w szczególności: Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL), Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji (EUI), Europejską Konferencją Biologii Molekularnej (EMBC), Polsko-Niemiecką Fundacją na rzecz Nauki, Instytutem Wiedzy o Człowieku w Wiedniu (IWM), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – w zakresie koordynacji współpracy w nauce i szkolnictwie wyższym, Radą Europy, Międzynarodowym Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (ICSTI), Międzynarodowym Sojuszem na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), platformą współpracy Azja-Europa (ASEM), platformą współpracy UE ze  Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (UE-ASEAN), Europejskim Programem Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Strategicznym Forum Współpracy Międzynarodowej w dziedzinie Nauki i Techniki (SFIC);

Dyrektor: Piotr Semeniuk
Zastępca dyrektora: Wojciech Dziedzic
Zastępca dyrektora: Przemysław Skrodzki
Zastępca dyrektora: Magda Witan

tel. (22) 3474 312
e-mail: sekretariat.DWM@mein.gov.pl

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej (DWEW)

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej odpowiada za realizowanie zadań Ministra w zakresie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Do zakresu działania DWEW należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • funkcjonowania publicznych i niepublicznych:
  • przedszkoli specjalnych i integracyjnych,
  • szkół specjalnych i integracyjnych,
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych,
 • funkcjonowania oddziałów integracyjnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;
 • organizacji pracy oraz statutów publicznych przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych oraz placówek;
 • edukacji włączającej;
 • programu rządowego „Dostępność Plus”;
 • dotowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia specjalnego;
 • indywidualnego nauczania;
 • dowożenie uczniów niepełnosprawnych;
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • wychowania przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych w innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach ogólnodostępnych, w tym przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, przedszkolach specjalnych i integracyjnych oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach oraz ośrodkach;
 • kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, kształcących się w szkołach ogólnodostępnych, w tym w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, w szkołach integracyjnych i specjalnych oraz ośrodkach;
 • kształcenia i działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej;
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz koordynowania centralnego systemu kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży;
 • edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży, w tym organizacji czasu wolnego i zajęć pozaszkolnych;
 • wychowania, w tym wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • 20) opiekuńczej funkcji szkół i placówek, w tym opieki świetlicowej;
 • inicjowania i wspierania zadań mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach;
 • realizacji zadań wynikających z krajowych i międzynarodowych programów profilaktycznych i zdrowotnych, w tym profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach ;
 • profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży;
 • tworzenia instrumentów pokonywania barier edukacyjnych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu uczniów, w tym realizacji zadań wynikających z krajowych programów wyrównujących szanse edukacyjne;
 • „Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030”.

DWEW zapewnia obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego – w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz edukacji włączającej.

Dane kontaktoweDepartament Wychowania i Edukacji Włączającej (DWEW)

Zastępca dyrektora: Wawrzyniec Roch Kowalski
Zastępca dyrektora: Elżbieta Neroj

tel. (22) 34 74 228
e-mail: sekretariat.DWEW@mein.gov.pl

Biuro Ministra (BM)

Biuro Ministra (BM) odpowiada za koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem obsługi Ministra oraz pozostałych członków Kierownictwa Ministerstwa.

Do zakresu działania BM należy w szczególności:

 • koordynowanie przygotowywania planu działalności Ministra i sprawozdania z jego wykonania;
 • koordynowanie opracowywania materiałów, informacji i zestawień zbiorczych dla Ministra i pozostałych członków Kierownictwa;
 • koordynowanie spraw parlamentarnych, w tym współpracy z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, ich organami oraz posłami i senatorami, a także udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie oraz oświadczenia i interwencje senatorskie;
 • przygotowywanie wykazu prac legislacyjnych Ministra i sprawozdawczość w tym zakresie;
 • koordynowanie zgłaszania projektów aktów prawnych i dokumentów programowych opracowanych w Ministerstwie do wykazów prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów;
 • koordynowanie prac nad projektami aktów prawnych i dokumentów opracowanych w Ministerstwie na etapie Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów;
 • koordynowanie opiniowania w Ministerstwie projektów dokumentów przekazanych na etapie uzgodnień międzyresortowych, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów;
 • koordynowanie realizacji spraw z zakresu zarządzania ryzykiem;
 • obsługa udziału Ministra, sekretarzy stanu lub podsekretarzy stanu w posiedzeniach odpowiednio Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie i podejmowanie działań dotyczących współpracy Ministerstwa w tym zakresie z właściwymi organami lub podmiotami, w tym zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa w działach administracji rządowej – oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka;
 • ewidencjonowanie i zarządzanie zasobem korespondencji kierowanej do Ministra;
 • koordynowanie spraw dotyczących składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pracownikom jednostek nadzorowanych przez Ministra – w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki;
 • obsługa funkcjonowania niektórych organów pomocniczych Ministra, w tym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej;
 • delegowanie przedstawicieli Ministra do zespołów międzyresortowych oraz komisji, komitetów i rad powoływanych przez podmioty zewnętrzne, z wyłączeniem międzyresortowych zespołów, o których mowa w § 31 ust. 2 pkt 2;
 • koordynowanie współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad fundacjami, dla których Minister został wskazany jako organ nadzorujący
 • koordynowania udzielania odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka;
 • koordynowanie sposobu postępowania wobec podmiotów wykonujących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy  z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • obsługa Sekretariatu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze;
 • prowadzenie i obsługa Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD);
 • obsługi Pełnomocnika Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki;
 • zapewnianie obsługi sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa.

Realizację zadań BM w zakresie ochrony informacji niejawnych zapewnia pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Ministrowi.

Dane kontaktoweBiuro Ministra (BM)

Zastępca dyrektora: Grzegorz Cwalina
Zastępca dyrektora: Paweł Kocon
Zastępca dyrektora: Katarzyna Sadło

tel. (22) 52 92 687, e-mail: sekretariat.bm.nauka@mein.gov.pl
(w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki).

tel. (22) 34 74 265, e-mail: sekretariat.bm.edukacja@mein.gov.pl
(w sprawach dot. edukacji przedszkolnej i szkolnej)