Doktoranci

  Szkoły doktorskie

1 października 2019 r. szkoły doktorskie zastąpiły dotychczas istniejące studia doktoranckie. Kształcenie w nich prowadzone jest w co najmniej dwóch dyscyplinach. Takie rozwiązanie zapewnia twórcze i interdyscyplinarne podejście do badań.

Szkoły doktorskie:

 • są bezpłatne,
 • zapewniają wysokie stypendium,
 • są interdyscyplinarne,
 • nie mogą być prowadzone w trybie niestacjonarnym.

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ – NA CZYM POLEGA?

Zasady przyjęć do szkoły doktorskiej zależą przede wszystkim od uczelni. Kryteria te muszą zostać udostępnione kandydatom nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji.

Jakie są ramowe założenia każdej rekrutacji?

 • Musi mieć charakter konkursu, którego zasady określa senat uczelni, rada instytutu, albo zgromadzenie federacji.
 • Wyniki konkursu muszą być jawne.
 • Jeśli kandydat nie został przyjęty do szkoły doktorskiej, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Osobę przyjętą do szkoły doktorskiej wpisuje się na listę doktorantów.
 • Nowe przepisy nie przewidują już programu „Diamentowy Grant” w dotychczasowej formie, ale dopuszczają na zasadach wyjątku przyjęcie do szkoły doktorskiej absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, o ile posiadają wysokie osiągnięcia naukowe.

PROCES KSZTAŁCENIA – JAK PRZEBIEGA?

Podstawowym celem kształcenia w szkole doktorskiej jest napisanie rozprawy doktorskiej. Proces ten składa się z dwóch elementów: programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. W określaniu  tych elementów uczelnia ma wolną rękę – program ustala senat uczelni (lub rada naukowa instytutu), a ustawa nie narzuca wymiaru zajęć określonego w punktach ECTS lub godzinach.

 • Kształcenie w szkole doktorskiej trwa od 6 do 8 semestrów.
 • Obowiązuje indywidualny program badawczy:

 to rodzaj umowy między doktorantem, promotorem a szkołą doktorską,

 należy go przedstawić w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia,

 określa termin złożenia rozprawy doktorskiej,

 podlega komisyjnej ocenie śródokresowej (bez udziału promotora). Jeśli ocena jest negatywna, doktorant jest skreślany z listy doktorantów. Jeśli jest pozytywna – doktorant otrzyma wyższe stypendium.

 • Każdemu doktorantowi należy wyznaczyć promotora nie później niż 3 miesiące od podjęcia kształcenia (zrezygnowano z opiekuna naukowego).

STYPENDIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Systemem stypendialnym objęci są wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora.

WAŻNE! Stypendium ze szkoły doktorskiej można pobierać z innymi stypendiami.

Więcej na temat stypendiów znaleźć można w zakładce: Stypendia, programy oraz konkursy grantowe

KTO MOŻE PROWADZIĆ SZKOŁĘ DOKTORSKĄ?

Wśród podmiotów, które mogą prowadzić szkołę doktorską, są:

 • uczelnia akademicka,
 • instytut PAN,
 • instytut badawczy,
 • instytut międzynarodowy,
 • federacja tychże podmiotów,
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

WAŻNE! Podmioty te muszą jednak posiadać kategorię naukową nie niższą niż B+ w co najmniej dwóch dyscyplinach. To klucz do podniesienia jakości.

Niektóre szkoły doktorskie mogą prowadzić działalność naukową tylko w jednej dyscyplinie. Dotyczy to ściśle określonych dyscyplin – artystycznej, w zakresie kultury fizycznej i teologii. W takim przypadku obowiązuje jednak warunek posiadania co najmniej kategorii B+ w tych dyscyplinach.

Jeden podmiot może prowadzić lub współprowadzić maksymalnie trzy szkoły doktorskie w danej dyscyplinie.

WYSZUKIWARKA SZKÓŁ DOKTORSKICH

Na stronie RAD-on uruchomiono wyszukiwarkę szkół doktorskich, która umożliwia przekrojową weryfikację oferty tych szkół. Wyszukiwarka korzysta z aktualizowanej na bieżąco bazy danych systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on.

Z pomocą wyszukiwarki możemy uzyskać dostęp do następujących kategorii danych: nazwy szkoły doktorskiej, daty utworzenia szkoły doktorskiej, dyscyplin, w których szkoła doktorska prowadzi kształcenie, podmiotu prowadzącego szkołę doktorską, podmiotów współprowadzących szkołę doktorską, aktualnego statusu szkoły doktorskiej (prowadzona/zaprzestano kształcenia), a także liczby semestrów przewidzianych w programie kształcenia.