Studia doktoranckie – zmiana ustawy

W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124).

Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm). Przepisy dotyczące studiów doktoranckich wchodzą w życie z mocą od 1 stycznia 2024 r.

Zmiany dotyczą przedłużenia:

  1. obowiązku wprowadzania danych uczestników studiów doktoranckich do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
  2. podlegania uczestników studiów doktoranckich zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  3. możliwości tworzenia samorządu doktorantów także przez uczestników studiów doktoranckich;
  4. rozumienia pod pojęciem „szkół doktorskich” również „studiów doktoranckich” we wskazanych ustawach, w których jest mowa o szkołach doktorskich;
  5. kwestii niepodlegania uczestników studiów doktoranckich obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
  6. wydawania zaświadczeń dla cudzoziemców o kontynuacji kształcenia, niezbędnych do wydania decyzji o przedłużeniu pobytu.

Zostanie zachowana możliwość przyznawania doktorantom kontynuowanych studiów doktoranckich świadczeń finansowych. Podmioty prowadzące studia doktoranckie do dnia 31 grudnia 2024 r. będą mogły przyznawać świadczenia wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej i stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Zabezpieczenie finansowania tych świadczeń będzie jednak pochodziło ze środków podmiotów prowadzących studia doktoranckie.