Kategoria: Aktualności

Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie.

Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Ministra Nauki w tym zakresie.

Materiały

Komunikat Ministra Nauki w sprawie możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Stypendium doktoranckie od 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł).

W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

 • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 3 466,90 zł brutto);
 • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 5 340,90 zł brutto).

Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w art. 209 ust. 4 pkt 1, tj. aktualnie o 1 040,07 zł brutto, zarówno przed, jak i po ocenie śródokresowej.

Ministerstwo informuje dodatkowo, że ustawa nie określa źródeł, z jakich podmiot prowadzący szkołę doktorską wypłaca stypendium doktoranckie jednak nie może ono być niższe niż ustawowe minimum. Przepisy nie ograniczają możliwych źródeł finansowania takiego stypendium jedynie do ministerialnej subwencji. Chociaż podmiotowi przekazywane są – w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – środki na m.in. kształcenie w szkole doktorskiej (art. 365 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)), nie oznacza to, że subwencja jest jedynym możliwym źródłem, z którego wypłacane jest stypendium doktoranckie. Należy zatem przyjąć, iż określenie źródeł finansowania stypendium doktoranckiego pozostaje w gestii podmiotu prowadzącego szkołę doktorską.

Dodatkowe informacje nt. stypendium doktoranckiego można znaleźć tutaj.

Studia doktoranckie – zmiana ustawy

W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124).

Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm). Przepisy dotyczące studiów doktoranckich wchodzą w życie z mocą od 1 stycznia 2024 r.

Zmiany dotyczą przedłużenia:

 1. obowiązku wprowadzania danych uczestników studiów doktoranckich do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
 2. podlegania uczestników studiów doktoranckich zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu;
 3. możliwości tworzenia samorządu doktorantów także przez uczestników studiów doktoranckich;
 4. rozumienia pod pojęciem „szkół doktorskich” również „studiów doktoranckich” we wskazanych ustawach, w których jest mowa o szkołach doktorskich;
 5. kwestii niepodlegania uczestników studiów doktoranckich obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
 6. wydawania zaświadczeń dla cudzoziemców o kontynuacji kształcenia, niezbędnych do wydania decyzji o przedłużeniu pobytu.

Zostanie zachowana możliwość przyznawania doktorantom kontynuowanych studiów doktoranckich świadczeń finansowych. Podmioty prowadzące studia doktoranckie do dnia 31 grudnia 2024 r. będą mogły przyznawać świadczenia wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej i stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Zabezpieczenie finansowania tych świadczeń będzie jednak pochodziło ze środków podmiotów prowadzących studia doktoranckie.

Wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

Prawie 442 tys. studentów rozpoczęło w tym roku akademickim studia pierwszego i drugiego stopnia. Jakie kierunki studiów najchętniej wybierali? Które uczelnie cieszyły się największą popularnością? Czy podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej osób ubiegało się o przyjęcie na informatykę? Przedstawiamy wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki zostało przyjętych prawie 442 tys. osób(441 823), w tym 336 952 osoby na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 104 871 osób na studia drugiego stopnia.

Studia w uczelniach publicznych rozpoczęło prawie 298 tys. osób (297 525), z tego ponad 72 tys. zostało przyjętych na studia drugiego stopnia (72 160). W trybie stacjonarnym będzie studiowało prawie 240 tys. osób (239 779), w tym ponad 52 tys. (52 521) na studiach drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych przyjęto ponad 144 tys. kandydatów (144 298), z tego ponad 32 tys. (32 711) na studia drugiego stopnia. Ponad 48 tys. z nich będzie studiowało w trybie stacjonarnym, w tym blisko 6,7 tys. na studiach drugiego stopnia.  

Najpopularniejsze dyscypliny

Najpopularniejsze dyscypliny według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie to:

 • nauki o zarządzaniu i jakości (72 519),
 • informatyka techniczna i telekomunikacja (67 268),
 • ekonomia i finanse (55 664),
 • językoznawstwo (49 619),
 • psychologia (43 677).

Top 10: najpopularniejsze kierunki studiów (ogólna liczba kandydatów)

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków (studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie) znalazły się:

 • informatyka (43 607),
 • psychologia (42 267),
 • zarządzanie (33 739),
 • kierunek lekarski (32 264),
 • prawo (23 657),
 • ekonomia (18 026),
 • finanse i rachunkowość (13 251),
 • fizjoterapia (13 240),
 • filologia angielska (13 086),
 • pielęgniarstwo (12 302).

Najpopularniejsze kierunki studiów – liczba kandydatów na jedno miejsce 

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2023/2024 były:

 • informatyka społeczna (30,4),
 • koreanistyka (30,1),
 • zielone technologie (28,4),
 • orientalistyka-koreanistyka (19,9),
 • informatyka i systemy inteligentne (18).

Dużą popularnością cieszyły się także: komunikacja wizerunkowa, medyczna biotechnologia molekularna, filologia koreańska, filologia orientalna – japonistyka oraz reżyseria.

W pierwszej dziesiątce nie znajdziemy już jednak sztucznej inteligencji/Artificial Intelligence czy mechaniki i projektowania maszyn. Do czołówki najchętniej wybieranych kierunków trafiła za to medyczna biotechnologia molekularna.

Najchętniej wybierane uczelnie publiczne

W roku akademickim 2023/2024 najchętniej wybieraną uczelnią publiczną przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Gdańska. Na jedno miejsce w tej uczelni aplikowało prawie 8 kandydatów (7,9). Na podium znalazły się także: Politechnika Poznańska (7,1) oraz Politechnika Warszawska (7). Ponad 6 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie (6,5) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (5,4).

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, najwięcej zgłoszeń odnotowały:

 • spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (50 198),
 • spośród politechnik – Politechnika Warszawska (38 091),
 • spośród akademii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (30 415),
 • spośród publicznych uczelni zawodowych – Akademia Tarnowska (1 864). 

Najpopularniejsze uczelnie niepubliczne

Wśród uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wybieraną szkołą wyższą była Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (9 219). Na kolejnych miejscach znalazły się: Uniwersytet SWPS (5 907), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (4 279), Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (3 729).

Z kolei kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali: Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską (14 146), Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie (7 811), Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (7 011), Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (4 877), Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (4 542), Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (4 027) oraz Uniwersytet SWPS (4 014)

Pełna informacja o wynikach rekrutacji

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe. Wśród form pomocy są: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, stypendium rektora oraz zapomogi.

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością
 • stypendium rektora
 • zapomogi

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.294,4 zł netto.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest przyznawane niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Okres przyznawania i wypłacania świadczeń

Stypendia są przyznawane na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym, które może być przyznawane nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Nowa funkcja już w RAD-on – sprawdź swoje studia!

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) stale pracuje nad rozwojem portalu RAD-on. Każdy znajdzie tutaj wiele przydatnych informacji dotyczących aktualnych danych związanych z systemem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Oprócz eksperckich analiz i raportów, dostępne są tu również wiarygodne dane o liczbie studentów, uczelni czy pracowników naukowych. Eksperci OPI dodają stale także nowe funkcje, aby korzystanie z portalu spełniało oczekiwania użytkowników. W ostatnim czasie wprowadzono m.in. nowe kryteria, według których można przeszukiwać dane, a końcem sierpnia dodano do każdego konta użytkownika możliwość sprawdzenia własnych studiów. Zachęcamy do odwiedzin portalu!

RAD-on – tylko wiarygodne dane

Portal RAD-on cieszy się coraz większą popularnością. To nowoczesna platforma IT, którą eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji opracowali we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Na portalu można znaleźć wiarygodne informacje o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

Narzędzie OPI bardzo dobrze realizuje misję instytutu, dostarczając wszystkim informacje, które są rzetelne i pochodzą wyłącznie ze zweryfikowanych baz danych. W dobie tzw. „fake newsów” rola RAD-onu jest bardzo duża. Portal to przede wszystkim wysokiej jakości dane, raporty i analizy dostępne dla każdego. Mogą być one wykorzystane zarówno przez instytucje publiczne, naukowców prowadzących badania, jak i firmy tworzące innowacyjne produkty i usługi. Portal jest systematycznie aktualizowany, aby prezentować jak najbardziej aktualne informacje.

Sprawdź swoje studia na portalu RAD-on

Eksperci OPI stale dodają nowe funkcje, aby w jak największym stopniu spełniać oczekiwania użytkowników portalu RAD-on. Dostępne dane można filtrować na wiele sposobów, dzięki czemu dostosowane są one do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Narzędzie OPI umożliwia także bezpłatne pobranie i wykorzystywanie zasobów w aplikacjach, bazach danych, programach i usługach informatycznych. Portal posiada REST API, dzięki czemu możliwy jest otwarty dostęp do danych. Najnowszą funkcją jest możliwość sprawdzenia swoich studiów – zarówno aktualnych, jak i ukończonych.

RAD-on finansowany jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu https://radon.nauka.gov.pl/

Informacje dla uczelni związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Przedstawiamy najważniejsze informacje dla uczelni w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

1 lipca 2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028). 

W związku z tymi zmianami 1 lipca 2023 r. przestają obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r., zgodnie z którymi m.in.:

 • obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegali m.in. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.), niemający przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia;
 • studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego musieli posiadać ważne unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19,
 • obowiązek szczepień nie dotyczył osób, które wykonywały test antygenowy lub molekularny w kierunku SARS-CoV-2 każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych.  

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W związku z odwołaniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów – u  do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, a zatem do końca semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 – i  na podstawie § 13a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.). Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do limitu liczby punktów ECTS określonych w §13. 

Od początku nowego roku akademickiego 2023/2024 następuje powrót do realizacji kształcenia na zasadach ogólnych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) w art. 67 ust. 4 dopuszcza możliwość uzyskiwania części efektów uczenia się objętych programem studiów w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. kształcenie zdalne) –  jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku. Zajęcia te powinny być prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia. 

Szczegółowe wymagania związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują przepisy § 12  i § 13 rozporządzenia w sprawie studiów. Natomiast decyzje w tym zakresie dotyczące określonych kierunków i zajęć należą do władz danej uczelni i muszą uwzględniać warunki określone w ustawie i przepisach rozporządzenia.

Szczególne regulacje dotyczą kształcenia na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania poszczególnych zawodów objętych standardami kształcenia zawartymi w rozporządzeniach Ministra wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Określają one m.in. szczególne wymagania dotyczące realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w tym limity punktów ECTS).

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor zarządza uczelnią (art. 23 ust. 2 pkt 2), dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni (art. 50) oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia (art. 51).

Zalecane jest dokonanie przez uczelnie przeglądu i analizy regulacji wewnątrzuczelnianych pod kątem konieczności dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów. 

Komunikat o wysokości oraz o zmianie wysokości dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów

Minister Edukacji i Nauki w dniu 17 maja 2023 r. podpisał komunikat o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023, podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023 określonych w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023 oraz podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Poniżej treść komunikatu wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

Materiały

Treść komunikatu

Informacja dotycząca wskazywania w dyplomach ukończenia studiów zakresu kształcenia w ramach kierunku studiów

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), ani aktach wykonawczych do tej ustawy, nie występuje określenie „specjalność”.

Od dnia 1 października 2019 r. uczelnie są obowiązane do wydawania dyplomów ukończenia studiów według wzorów opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.), które określa niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego. Wśród niezbędnych elementów dyplomu ukończenia studiów jest wymieniona „nazwa kierunku studiów”, nie jest natomiast wymieniona „nazwa specjalności”.

Studia w uczelni są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu (art. 53 ust. 1 ustawy). Rekrutacja jest prowadzona na określone kierunki studiów. Uczelnia może przeprowadzić też rekrutację „do uczelni”, tj. bez podziału na kierunki; wówczas przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od drugiego roku studiów (art. 69 ustawy).

Program studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia). Uczelnia, uwzględniając wymagania związane z zapewnieniem odpowiedniej „elastyczności” programu studiów, decyduje, jakie zajęcia podlegają wyborowi. Mogą to być np. moduły prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej czy odpowiadające tzw. specjalności czy specjalizacji. Zatem program studiów na danym kierunku może zawierać odrębne grupy zajęć/moduły z uwzględnieniem specyfiki kształcenia w zakresie tego kierunku, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy, wraz z suplementem do dyplomu (art. 77 ust. 1 i 2 ustawy).

We wzorze dyplomu ukończenia studiów zatwierdzanym przez senat uczelnia może umieszczać dodatkowe elementy, pod warunkiem, że ma to umocowanie w ramach prawnych obowiązujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz wynika ze specyfiki kształcenia na danym kierunku.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, należy wskazać, że brak jest podstaw do umieszczania w dyplomie ukończenia studiów, a także w suplemencie do dyplomu, elementu określanego pojęciami „specjalność” czy „specjalizacja”. Możliwe jest natomiast wskazanie na zakres, w jakim było prowadzone kształcenie na danym kierunku studiów (odpowiadającego tzw. specjalności/specjalizacji), poprzez np. określenie „w zakresie”. Jednocześnie szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na danym kierunku studiów uczelnia zamieszcza w suplemencie do dyplomu.