Kategoria: Aktualności

European Language Label 2022 – zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy szkoły, przedszkola, uczelnie i instytucje edukacyjne do udziału w kolejnej edycji konkursu European Language Label. Laureaci przedsięwzięcia otrzymają Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL). To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Konkurs ELL w Polsce realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Grafika - na białym tle różnokolorowe ręce trzymające tabliczki z napisem Dzień dobry w różnych językach i napis Konkurs European Language Label 2022.

Założenia konkursu

Projekty zgłaszane w konkursie powinny realizować przynajmniej jeden z podanych priorytetów na rok 2021.

Priorytety Komisji Europejskiej:

 • Wzmacnianie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych,
 • Uczenie się języków oraz promocja równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa;
 • Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych.

Priorytety krajowe ustalone przez krajowe Jury Konkursu European Language Label:

 • Środowisko, w którym żyjemy,
 • Język a relacje międzyludzkie,
 • Język i kultura,
 • Autonomia ucznia i nauczyciela.

Projekty powinny cechować się innowacyjnością i kreatywnością w podejściu do nauki języków obcych oraz stanowić źródło inspiracji dla innych. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 1 czerwca br. Laureaci konkursu ELL otrzymują Certyfikat ELL podpisany przez komisarza Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz statuetkę.

Cele konkursu ELL:

 • rozwijanie kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych,
 • motywowanie do nauki języków obcych,
 • rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych,
 • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

W konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.

European Language Label w Polsce

W Polsce konkurs ELL organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. European Language Label to europejski certyfikat jakości w obszarze edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Jest przyznawany za innowacyjne techniki kształcenia. Promuje także osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

W Polsce konkurs ELL jest realizowany od 2001 r. Od 2015 r. nagroda jest przyznawana w jednej kategorii konkursowej: projekt instytucjonalny.

Od początku programu konkursowego European Language Label w Polsce przyznano 352 nagrody: Certyfikaty European Language Label, wyróżnienia specjalne, nagrody honorowe, wyróżnienia Krajowego Jury ELL. Nagrody przyznawane w konkursie miały różny charakter. W zależności od wytycznych Komisji Europejskiej nagradzano projekty instytucjonalne, ale również nauczycieli w konkursie indywidualnym oraz osoby uczące się języków obcych.

Informacja w sprawie aktualnych zasad bezpieczeństwa w uczelniach – zniesienie obostrzeń sanitarnych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację w sprawie aktualnych zasad i przepisów bezpieczeństwa w uczelniach, które wynikają ze zniesienia obostrzeń sanitarnych.

W materiale przygotowanym przez MEiN znalazły się m.in. informacje dotyczące zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie uczelni, instytutu lub federacji oraz kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podkreślono, że wszelkie wydarzenia uczelniane, spotkania i imprezy mogą być organizowane w pełnym projektowanym wymiarze uczestników. 

W zaleceniach Ministerstwa Edukacji i Nauki wskazano również, że regulacje wewnątrzuczelniane powinny być dostosowane do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych wynikających z obowiązujących przepisów. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Materiały

Informacja dotycząca zniesienia obostrzeń COVID-19

Komunikat w sprawie możliwości kontynuowania studiów na kierunku lekarskim w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas w Ukrainie

Ministerstwo Edukacji i Nauki dla wszystkich polskich studentów kierunków medycznych uniwersytetów w Ukrainie, zapewniło we współpracy z Ministerstwem Zdrowia koordynację zapewniania miejsc na wybranych kierunkach studiów w polskich uczelniach.

Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583)

 • od obywateli polskich, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy na kierunkach medycznych (kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, diagnostyka laboratoryjna oraz ratownictwo medyczne) i zostali przyjęci przez uczelnię polską na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym przez nich studiom, opłaty za studia niestacjonarne albo studia w języku obcym będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości opłat za te studia w uczelni w Ukrainie.
 • dodatkowo w roku akademickim 2021/2022 od osoby, która przed dniem 24 lutego 2022 r. wniosła w uczelni działającej na terytorium Ukrainy opłatę za kształcenie w drugim semestrze tego roku na kierunku medycznym, nie będzie pobierana opłata za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych albo studiach w języku obcym w uczelni polskiej.

Uczelniom, które pobrały opłaty w niższej wysokości, albo nie pobrały opłaty w powyższych przypadkach przysługiwać będzie refundacja z budżetu państwa.

Ministerstwo Zdrowia uruchamia infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce.

W celu uzyskania informacji zadzwoń pod jeden z następujących numerów telefonów (możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim):

+48 532 547 968

+48 883 840 964

+48 883 840 967

+48 539 147 692

Przed rozmową prosimy o przygotowanie następujących informacji:

 1. Imię i Nazwisko oraz dane teleadresowe umożliwiające kontakt;
 2. Nazwę uczelni, na której odbywało się dotychczas kształcenie na Ukrainie i tryb studiów;
 3. Stopień zaawansowania nauki (w liczbie ukończonych semestrów) i posiadane dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia;
 4. Znajomość języka polskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce;
 5. Obywatelstwo i pochodzenie (obywatel Polski, obywatel Ukrainy, obywatel Ukrainy pochodzenia polskiego);
 6. Preferowana uczelnia w Polsce.

Lista uczelni prowadzących kierunek lekarski w Polsce

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 11. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 12. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 14. Uniwersytet Rzeszowski
 15. Uniwersytet Zielonogórski
 16. Uniwersytet Opolski
 17. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 18. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lista uczelni prowadzących kierunek lekarsko-dentystyczny w Polsce

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 10. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Solidarni z Ukrainą – program NAWA dla studentów i naukowców z Ukrainy

W ramach rządowego programu „Solidarni z Ukrainą” ukraińscy studenci, a także doktoranci będą mogli kontynuować studia w Polsce, prowadzić prace związane z przygotowaniem rozpraw doktorskich lub brać udział w innych formach kształcenia w okresie od marca do września 2022 roku. Inicjatywa ta realizowana jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Warunki udziału w programie

 • obywatelstwo ukraińskie,
 • przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 (potwierdzone rejestracją w punkcie recepcyjnym),
 • status studenta ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub status uczestnika studiów doktoranckich (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest:

Uczestnicy nie muszą być rekrutowani na cały okres trwania programu „Solidarni z Ukrainą”. Mogą być przyjmowani w dowolnym momencie od 1 marca do 30 września 2022.

Uczestnicy programu są zwolnieni z opłat za kształcenie i będzie im wypłacane stypendium, a w razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

Wszystkie działania podejmowane wobec studentów i doktorantów z Ukrainy są podobne do tych, które wcześniej – w związku z represjami po niedemokratycznych wyborach w Białorusi – przygotowane zostały przez NAWA w ramach akcji „Solidarni z Białorusią”.

Dodatkowe informacje na temat programu

Informacje na temat wsparcia dla studentów i doktorantów oraz szczegóły dotyczące inicjatywy „Solidarni z Ukrainą” dostępne są na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl oraz www.researchinpoland.org, a także na kanale: ukraina.nawa.gov.pl oraz na profilach na FacebookuTwitterze – NAWA Україна  (@nawaukraine).

Materiały

NAWA info dla stud PL
NAWA​_info​_dla​_stud​_UA

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał MEiN został podzielony na kilka części. W pierwszej z nich znalazły się informacje dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Polsce. Ważne jest zebranie wszystkich dokumentów dotyczących wykształcenia, a następnie skontaktowanie się z wybraną uczelnią i złożenie wniosku o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, a decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu. 

Kolejna część zawiera informację o zasadach otrzymania wsparcia finansowego oraz warunkach, na jakich student z zagranicy jest zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. 

Osoby przybywające z Ukrainy mogą kontynuować w Polsce karierę naukową. Nie potrzebują zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kluczowy jest kontakt z wybraną uczelnią lub instytutem naukowym. Temu zagadnieniu został poświęcony ostatni fragment materiału przygotowanego przez MEiN.  

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – wersja w języku ukraińskim

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – wersja w języku polskim

Інформація щодо можливості продовження навчання в польському вищому навчальному закладі на медичному і медичні та стоматологічні факультеті студентами, які навчалися в Україні

Міністерство охорони здоров’я впроваджує гарячу лінію для отримання інформації про можливість продовження навчання у польських вищих навчальних закладах на медичному і медичні та стоматологічні факультеті.

Детальнішу інформацію ви отримаєте,  телефонуючи за одним з номерів телефону (польською або англійською мовою):

+48 532 547 968

+48 883 840 964

+48 883 840 967

+48 539 147 692

Перед телефонною розмовою просимо приготувати таку інформацію:

 1. Ім’я та прізвище, контактні дані для зв’язку;
 2. Назва вищого навчального закладу, в якому особа навчалася в Україні, а також форма навчання;
 3. Етап навчання (кількість закінчених семестрів) та наявні документи, які підтверджують результати навчання;
 4. Знання польської або англійської мови на рівні, що дозволяє навчатися у вищому навчальному закладі в Польщі;
 5. Громадянство і походження (громадянин Польщі, громадянин України, громадянин України польського походження);
 6. Пріоритетний польський вищий навчальний заклад

Список університетів, що проводять медичні факультети Польщі

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku/ медичний університет у Білостоці
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny/ Медичний університет Гданська
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach/ Сілезький медичний університет у Катовіце
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie/ Люблінський медичний університет
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi/ Медичний університет Лодзі
 6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu/ Познанський медичний університет
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie/ Поморський медичний університет у Щецині
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny/ Варшавський медичний університет
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu/ Вроцлавський медичний університет
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygier w Bydgoszczy/ Університет Миколая Коперника в Торуні Collegium Medicum im. Людвік Ридигер у Бидгощі
 11. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie/ Ягеллонський університет Collegium Medicum у Кракові
 12. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/ Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
 13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/ Університет Яна Кохановського в Кельце
 14. Uniwersytet Rzeszowski/ Жешувський університет
 15. Uniwersytet Zielonogórski/ Університет Зеленої Гури
 16. Uniwersytet Opolski/ Опольський університет
 17. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu/ Eхнологічно-гуманітарний університет ім Казимир Пуласький у Радомі /
 18. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/ Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

W środę, 17 listopada br. wiceminister edukacji i nauki prof. Włodzimierz Bernacki wraz z dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili drugą edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, których tematyka jest związana z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Konferencja prasowa z udziałem wiceministra Włodzimierza Bernackiego i dyrektora IDMN Jana Żaryna

– Jest to już druga edycja konkursu. Ten projekt złożony przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej uzyskał wsparcie w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” – powiedział wiceminister Włodzimierz Bernacki podczas konferencji prasowej. Sekretarz Stanu w MEiN podkreślił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przykłada wagę do tego, aby tematyka związana z myślą społeczną Kościoła i szeroko rozumianą myślą narodową była obecna w pracach magisterskich i doktorskich. 

– Ten konkurs zyskał aprobatę MEiN również ze względu na to, że jest programem interdyscyplinarnym, programem wskazującym na to, że przedstawiciele różnorakich dyscyplin mogą uczestniczyć w konkursie. Mogą to być ci, którzy swoje prace napisali w obrębie takich nauk jak politologia, ale także socjologia, filozofia i historia. Najciekawsze i najbardziej interesujące prace powstają na styku różnorakich dyscyplin – wskazywał wiceminister Włodzimierz Bernacki. 

– Dostaliśmy od ministerstwa dotację na realizację tego konkursu. To jest suma około 200 tys. zł. Pozwala ona na promieniowanie z tym konkursem nie tylko do wszystkich uczelni. Chcemy także docierać z wiedzą o tym konkursie do instytutów, które mogą być zainteresowane tym wydarzeniem – podkreślił prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich przez wyróżnienie i nagrodzenie ich autorów. Konkurs ma służyć także popularyzacji tematyki dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w środowisku naukowym.

Konkurs dla absolwentów i doktorantów

Konkurs skierowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 października 2020 do 15 listopada 2021 r. 

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace będą oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią one także zachętę dla kolejnych studentów i doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych. 

Laureaci w kategorii prac magisterskich mogą liczyć na 20 tys. zł – I miejsce, 15 tys. zł – II miejsce oraz 10 tys. zł – III miejsce. Za zajęcie I miejsca w kategorii rozpraw doktorskich zostanie przyznana nagroda w wysokości 30 tys. zł, za zajęcie drugiego miejsca – 25 tys. zł i 15 tys. zł za ostatnie miejsce na podium. 

Ponadto w obu kategoriach przewidziane są wyróżnienia. Ich zdobywcy mogą liczyć na odpowiednio dwa i pięć tysięcy złotych.

Zasady udziału w konkursie

Prace można nadsyłać do 8 grudnia br. na poniższe adresy mailowe:

Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na 21 grudnia br.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Konkurs Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego na prace magisterskie i rozprawy doktorskie jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

Ponad 428 tys. osób zostało przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie rozpoczęło ponad 319 tys. osób, a studia drugiego stopnia prawie 109 tys. osób. W uczelniach publicznych będzie studiowało prawie 290 tys. osób, a w niepublicznych ponad 138 tys. osób. Kandydaci na studia najchętniej wybierali: informatykę, psychologię, zarządzanie, kierunek lekarski oraz prawo. Najwięcej zgłoszeń na jedno miejsce na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odnotowały: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Poznańska.

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki zostało przyjętych ponad 428 tys. osób (428 302), w tym 319 375 osób na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 108 927 osób na studia drugiego stopnia. 

Studia w uczelniach publicznych rozpoczęło prawie 290 tys. osób (289 886), z tego ponad 76 tys. studia drugiego stopnia (76 021). W trybie stacjonarnym będzie studiowało prawie 228 tys. osób (227 892), w tym blisko 53 tys. (52 817) na studiach drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych (w tym KUL) przyjęto ponad 138 tys. kandydatów (138 416), z tego blisko 33 tys. (32 906) na studia drugiego stopnia. Prawie 47 tys. z nich będzie studiowało w trybie stacjonarnym, w tym nieco ponad 7 tys. na studiach drugiego stopnia.  

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: informatyka (36 026), psychologia (35 264), zarządzanie (29 272), kierunek lekarski (21 620 – z wyłączeniem danych z uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) i prawo (20 541). Na kolejnych miejscach znalazły się: ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, budownictwo oraz pielęgniarstwo.         

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2021/2022 były: inżynieria nanostruktur (27,8), koreanistyka (26,6), zielone technologie (25,1), inżynieria internetu rzeczy (22,0), komunikacja wizerunkowa (18,3). Dużą popularnością cieszyły się także: filologia orientalna – japonistyka, mechanika i projektowanie maszyn, orientalistyka – japonistyka, anglistyka oraz automatyka, robotyka i systemy sterowania. 

Najpopularniejsze uczelnie publiczne 

W roku akademickim 2021/2022 najchętniej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Gdańska. Na jedno miejsce w tej uczelni aplikowało ponad 8 kandydatów (8,2). Na podium znalazły się także Politechnika Warszawska (7,7) oraz Politechnika Poznańska (6,2). Ponad 5 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Spośród wszystkich typów uczelni kandydaci na studia stacjonarne pierwszego i jednolite studia magisterskie najchętniej wybierali uczelnie techniczne – średnio ponad 4 zgłoszenia na jedno miejsce (4,3). 

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów, najwięcej zgłoszeń odnotowały:

 • spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (41 373),            
 • spośród uczelni technicznych – Politechnika Warszawska (43 545),
 • spośród uczelni ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (11 178),
 • spośród uczelni pedagogicznych – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (15 991),
 • spośród uczelni rolniczych/przyrodniczych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (11 233),
 • spośród uczelni wychowania fizycznego – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2 963),
 • spośród publicznych uczelni zawodowych – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1 341).

Najpopularniejsze uczelnie niepubliczne 

Najchętniej wybierana uczelnia niepubliczna przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022 to SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (6 045). Na kolejnych miejscach znalazły się: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (5 144), Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku (4 389), Akademia Finansów i Biznesu Vistula (3 726) i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (2 920).

Z kolei kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali: Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (7 687), Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą w Gdańsku (5 494), Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu (5 180), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (3 985), Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (3 355). 

Szczegółówe informacje o wynikach rekrutacji można znaleźć na stronie

„Legia Akademicka” – V edycja projektu

W roku akademickim 2021/2022 będzie realizowana V edycja projektu „Legia Akademicka”. To przedsięwzięcie skierowane do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej. Projekt obejmuje dwie części szkolenia: teoretyczną i praktyczną. Na jego realizację w roku akademickim 2021/2022 Minister Edukacji i Nauki przeznaczy 1 mln zł. Rekrutacja do V edycji projektu trwa do 20 listopada br. W dotychczasowych edycjach „Legii Akademickiej” wzięło udział 16 tys. studentów z całego kraju.

Rekrutacja do V edycji projektu „Legia Akademicka”

W roku akademickim 2021/2022 będzie realizowana już V edycja „Legii Akademickiej”. Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu można składać do 20 listopada 2021 r. Przesyłają je rektorzy lub osoby przez nich upoważnione. 

O realizację zadania mogą ubiegać się uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym uczelnie publiczne oraz uczelnie niepubliczne, które w roku akademickim 2020/2021 kształcą co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. 

Na ten cel w roku akademickim 2021/2022 Minister Edukacji i Nauki planuje przeznaczyć 1 mln zł.

Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2021/2022

Projekt będzie realizowany według następującego harmonogramu:  

 • do 20 listopada 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
 • do 20 grudnia 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
 • od 1 stycznia 2022 r. do 30 maja 2022 r. – realizowanie części teoretycznej szkolenia i przesyłanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego powołań na ćwiczenia wojskowe w ramach programu,
 • do 30 czerwca 2022 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów.

Realizacja V edycji projektu – dodatkowe informacje 

Pytania dotyczące realizacji projektu „Legia Akademicka” na podstawie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym organizacji zajęć teoretycznych, można kierować na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

Z kolei dodatkowe informacje w zakresie realizacji merytorycznej oraz wsparcia w realizacji części teoretycznej i części praktycznej edukacji wojskowej można uzyskać, wysyłając wiadomość na adres: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl.

O projekcie

„Legia Akademicka” to projekt skierowany do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej. Obejmuje on dwie części szkolenia:

 • teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym,
 • praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. 

Część teoretyczna będzie realizowana w dwóch modułach: 

 • podstawowy (15 godzin) – 13 godzin to szkolenie programowe + 2 godziny egzamin,
 • podoficerski (15 godzin) – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin.

Projekt jest realizowany od 2017 r. Od początku cieszy się on dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Dotychczas w czterech edycjach „Legii Akademickiej” wzięło udział 16 tys. studentów z całego kraju. Na realizację projektu przeznaczono ponad 3 mln zł (3 059 598,72 zł).

Moduł oficerski 

Od roku akademickiego 2020/2021 Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. 

Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kandydaci na oficerów szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywają w wakacje. Łącznie to 47 dni szkoleniowych zakończonych egzaminem. Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji „Legii Akademickiej”. 

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – zachęcamy do udziału!

Trwa nabór wniosków do programu skierowanego do uczelni „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. To przedsięwzięcie, które ma na celu m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych, a także kół naukowych. Zachęcamy do składania wniosków! Termin mija 3 listopada 2021 r.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” wspiera działalność studenckich kół naukowych w zakresie:

 • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, rozwiązań technicznych oraz promocji ich wyników,
 • transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 • nabywania przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
 • pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługi Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF) pod nazw± „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” do 3 listopada 2021 r., do godz. 16:00. Wysokość finansowania albo dofinansowania konkretnego projektu może wynosić maksymalnie 70 tys. zł.  

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, adres e-mail: skn@mein.gov.pl, tel. 22 52-92-452.

Więcej o programie