Doktoranci

 Kredyty dla doktorantów

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich, które mogą otrzymać również doktoranci. Zmiany wynikają z wejścia w życie Konstytucji dla Nauki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich. Zgodnie z tymi regulacjami doktoranci mogą ubiegać się o kredyt studencki:

  • o ile nie ukończyli 35 r. życia (dotychczas kredyt mogli otrzymać doktoranci, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia)
  • tylko raz na okres kształcenia w szkole doktorskiej (nie dłużej niż przez 4 lata).

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest doktorantem.

Do doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy o kredytach studenckich dla studentów, w tym m.in. wymóg miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku niższego lub równego kwocie określonej przez ministra.

Więcej informacji na stronach MNiSW.