Doktoranci

  Prawa i obowiązki doktorantów

Doktoranci nabyli wiele uprawnień przysługujących nauczycielom akademickim. Przede wszystkim otrzymują stypendium przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej – włącznie z miesiącami wakacyjnymi. Mają również prawo do uczestniczenia w systemie ubezpieczeń społecznych. Stypendia są objęte obowiązkowymi składkami – emerytalną, rentową i wypadkową.

DOKTORANTOWI W SZKOLE DOKTORSKIEJ PRZYSŁUGUJĄ:

 • przerwy wypoczynkowe nawet do 8 tygodni rocznie,
 • urlopy rodzicielskie,
 • legitymacja doktoranta.

WAŻNE! Po uzyskaniu stopnia doktora okres kształcenia w szkole doktorskiej (nie dłuższy niż 4 lata), zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zasada ta dotyczy również doktorantów, którzy nie ukończyli kształcenia z powodu:

 • podjęcia pracy jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy,
 • zaprzestania kształcenia w danej dyscyplinie przez ich szkołę doktorską
  – pod warunkiem, że uzyskali stopień doktora.

DOKTORANT MOŻE PONADTO:

 • ubiegać się o miejsce w domu studenckim dla siebie, małżonka i dziecka,
 • ubiegać się o wyżywienie w stołówce studenckiej na zasadach określonych w regulaminie świadczeń dla studentów,
 • starać się o kredyt studencki (o ile nie skończył 35 lat),
 • pracować jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, z możliwością zachowania stypendium (w określonych proporcjach) na zasadach określonych w ustawie,
 • pracować zawodowo poza uczelnią (nie wiąże się to z utratą stypendium).

DOKTORANT MA RÓWNIEŻ PRAWO DO:

 • otrzymywania stypendium od jednostek samorządu terytorialnego,
 • pobierania stypendium naukowego od osób fizycznych lub prawnych (innych niż państwowe lub samorządowe osoby prawne),
 • ulg przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego na przejazdy komunikacją miejską.

OBOWIĄZKI DOKTORANTA:

Doktorant jest zobowiązany postępować zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej. Ma on obowiązek:

 • realizować program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy,
 • złożyć rozprawę doktorską w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym,
 • odbywać praktyki zawodowe w formie prowadzenia zająć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze do 60 godzin dydaktycznych rocznie, jeżeli taki wymóg przewiduje program kształcenia w szkole doktorskiej.