Studenci

 Studenci z niepełnosprawnością – jakie wsparcie możesz otrzymać?

STYPENDIA

Student z niepełnosprawnością może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na podstawie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności lub
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub
 • orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidów, lub
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc.

Jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych także na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

W każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku” dopuszczalne jest przyznanie studentowi stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (dotychczas było to możliwe tylko z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie). Aby jednak uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, musisz spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

BIURA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na wielu uczelniach działają Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Oferują one swoją pomoc wszystkim niepełnosprawnym studentom, często także tym, którzy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale stan ich zdrowia (choroba przewlekła, lub czasowa utrata sprawności spowodowana np. wypadkiem) uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach na zwykłych zasadach. Ich działalność nie ogranicza się zazwyczaj do spraw organizacyjnych, ale obejmuje także pomoc psychologiczną, działalność integracyjną czy wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych. Warto zapytać o takie biuro w swojej uczelni.

PROJEKT „AKTYWNY ABSOLWENT” POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych realizuje projekt „Aktywny Absolwent”, skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
 • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy mogą skorzystać z oferty:

 • szkoleń i kursów zawodowych,
 • nauki języków obcych,
 • płatnych staży zawodowych,
 • doradztwa i coachingu.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji „pliki do pobrania”.