Studenci

  W jakich gremiach zasiadają studenci?

Studenci są jedną z pełnoprawnych grup akademickiej społeczności, dlatego ich przedstawiciele są uwzględniani w składach organów uczelnianych oraz ważnych gremiów.

Głos studentów w organach uczelni:

RADA UCZELNI

W jej skład wchodzi przewodniczący samorządu studenckiego (art. 19 ust. 1 pkt. 2 KDN).

KOLEGIUM ELEKTORÓW (WYBIERAJĄCE REKTORA W UCZELNI PUBLICZNEJ)

Skład tego gremium (oraz tryb wyboru) określa statut, ale – nie mniej niż 20% składu to studenci i doktoranci (ich liczba jest ustalana proporcjonalnie do liczebności tych grup na uczelni, z tym, że musi być zawsze min. jeden przedstawiciel) – (art. 25. ust. 1 KDN).

SENAT

W uczelni akademickiej – nie mniej niż 20% składu to studenci i doktoranci (ich liczba jest ustalana proporcjonalnie do liczebności tych grup na uczelni, z tym, że musi być zawsze min. jeden przedstawiciel) – (art. 29. ust. 1 pkt. 1b oraz art. 29 ust. 2 KDN).

W publicznej uczelni zawodowej – studenci stanowią nie mniej niż 20% składu tego organu (art. 29 ust. 1 pkt. 2b oraz art 29 ust. 2 KDN).

SAMORZĄD STUDENCKI

Działa przez swoje organy – przewodniczącego i organ uchwałodawczy – regulamin określa jego organizację, sposób działania oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni (art. 110 KDN).

Ponadto studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich (art. 111 KDN).

KOMISJE DYSCYPLINARNE (ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW)

Studenci wchodzą w skład komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej (art. 310 KDN).

KOMISJA STYPENDIALNA I ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

Większość członków komisji stanowią studenci (art. 86 ust. 3 KDN).

Studenci w gremiach przedstawicielskich:

RADA GŁÓWNA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO [LINKRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

W skład tego gremium wchodzi 4 studentów wybranych przez PSRP (art. 331 ust. 1 pkt 4).

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA [LINKPolska Komisja Akredytacyjna]

Przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa. Komisja korzysta z opinii swoich członków oraz ekspertów – mogą nimi być studenci wskazani przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (par. 15 ust 2 pkt 3 Statutu PKA).