Zachęcamy do udziału w IV edycji projektu Legia Akademicka

Minister Edukacji i Nauki ogłasza rozpoczęcie kolejnego naboru zgłoszeń do projektu „Legia Akademicka” w roku akademickim 2020/2021. Inicjatywa jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r. W ramach IV edycji MEiN zleci realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej wyłonionym w naborze uczelniom.

Zdjęcie polskiego żołnierza, a obok tekst: Rusza nabór do projektu "Legia Akademicka” – zgłoszenia do 5 lutego. Zapraszamy!

Projekt jest realizowany w ramach porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. 

Czym jest projekt Legia Akademicka? 

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2021 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia. Przedsięwzięcie w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W przypadku, gdy uczelnia zdecyduje się przystąpić do projektu będzie zobowiązana także do:

 1. Prowadzenia ewidencji wniosków złożonych przez studentów o odbycie części teoretycznej projektu,
 2. Prowadzenia bieżącej ewidencji oraz okresowego przesyłania do wiadomości Ministra Obrony Narodowej informacji o liczbie studentów, którzy zostali przyjęci, realizują projekt i ukończyli z wynikiem pozytywnym cześć teoretyczną,
 3. Wydawania studentom zaświadczeń potwierdzających zaliczenie części teoretycznej projektu,
 4. W terminie do dnia 30 maja 2021 r., przesyłania do Szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych terytorialnie właściwych dla każdej z uczelni, wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej projektu studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym część teoretyczną szkolenia,
 5. Wyznaczenia koordynatorów projektu, odpowiedzialnych za:
 • organizację części teoretycznej projektu w uczelni według zatwierdzonych programów szkolenia,
 • pozyskanie niezbędnych danych osobowych studentów przystępujących do projektu,
 • udział w szkoleniach z obsługi platformy e-learningowej programu „Legia Akademicka” organizowanych przez resort obrony narodowej,
 • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem i obsługą platformy e-learningowej programu,
 • współpracę pomiędzy uczelnią i patronacką jednostką wojskową (PJW) oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w zakresie przeslania wykazu studentów przystępujących do części teoretycznej szkolenia oraz wykazu wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej,
 • udział w przedsięwzięciach szkoleniowo-metodycznych organizowanych przez resort obrony narodowej,
 • przekazywanie danych o realizacji projektu bezpośrednio do Biura do Spraw Programu ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 1. Udostępniania sal wykładowych na potrzeby prowadzenia zajęć oraz organizowania ekspozycji i statycznych pokazów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i wyposażenia przez PJW,
 2. Umożliwienia przedstawicielom resortu obrony narodowej monitorowania i wizytowania podczas szkolenia teoretycznego studentów na terenie uczelni.


Aby móc realizować zajęcia z zakresu części teoretycznej programu Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej. Umożliwi także kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami.

Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej programu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zadanie zlecone jest na podstawie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, ze zm.). Na realizację projektu Minister Edukacji i Nauki planuje przeznaczyć 1 mln zł.

Kryteria wyboru

O realizację zadania ubiegać się mogą uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki

 • publiczne,
 • niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2019/2020 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (dane z systemu POL-on).

Przy zlecaniu zadania Minister będzie brał po uwagę zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego).

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym województwie.

Termin zgłoszenia udziału

Zgłoszenia do udziału w projekcie składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora) w terminie do dnia 5 lutego 2021 r., w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „legia akademicka” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W zgłoszeniu należy zadeklarować liczbę grup, które uczelnia zamierza utworzyć oraz wskazać osobę upoważnioną (imię, nazwisko, nr telefonu i e-mail) do uzgodnienia ostatecznej treści umowy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz organizacji przedmiotowego szkolenia.

Harmonogram projektu

 • do 5 lutego 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
 • do 28 lutego 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
 • marzec 2021 r. – uzgadnianie treści i podpisanie umów,
 • do 30 maja 2021 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia i przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
 • do 30 czerwca 2021 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

Finansowanie

Grupy szkoleniowe – 20-30 osób, koszty za grupę 4.000 zł + do 50% kosztów pośrednich. Za zgodą Ministerstwa istnieje możliwość zorganizowania grupy o mniejszej lub większej liczebności.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie do 30 maja 2021 r. uczelnia zwraca w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wykonania zadania.

Dodatkowe informacje

Pytania dotyczące organizacji części teoretycznej edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej można przesyłać na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl