24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Większa oferta praktyk dla studentów w instytucjach realizujących zadania dotyczące zwalczania Covid-19

Nie tylko w podmiotach leczniczych, służbach sanitarno-epidemiologicznych, ale również w Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia studenci wpierający walkę z koronawirusem mogą, za zgodą uczelni, uzyskać zaliczenie zajęć. Z oferty praktyk skorzystają studenci różnych kierunków poza pewnymi wyjątkami.

Przypominamy, że 12 stycznia weszło w życie rozporządzanie Ministra Edukacji i Nauki z 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów. Zachęcamy studentów do angażowania się w działania podmiotów realizujących zadania służące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2.

Studenci, w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, będą brać udział w działaniach związanych ze zwalczaniem SARS-CoV-2.

Jak studenci mogą pomagać?

Studenci mogą wspierać proces szczepień przeciw COVID-19 przez obsługę infolinii oraz poczty elektronicznej, służących do udzielania informacji o szczepieniach w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 i rejestracji pacjentów na te szczepienia. Będą również uczestniczyć w procesach logistycznych, zakupowych i administrowaniu rezerwami materiałowymi w ramach zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Zmiany w programach studiów

Uczelnie mają możliwość wprowadzenia zmian w programach studiów tak, aby chętni studenci mogli uzyskać zaliczenie określonych zajęć kształtujących umiejętności praktyczne. Mogą to być praktyki zawodowe w ramach działań Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centrum e-Zdrowia, podejmowane w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty określone w rozporządzeniu, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Decyzje w sprawie zaliczenia każdorazowo podejmują władze uczelni.

Koordynatorzy regionalni

W każdym województwie działają koordynatorzy regionalni do spraw związanych z sytuacją epidemiczną w uczelniach. Zostali oni wskazani przez środowisko akademickie we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Do zadań koordynatorów należy m.in. współpraca z władzami województw i służbami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zwalczania skutków epidemii. Za pośrednictwem koordynatorów regionalnych można też kierować do ministerstwa pytania, propozycje rozwiązań czy informacje o dobrych praktykach przyjętych w uczelniach.

Kierunki ze szczególnymi regulacjami w zakresie odbywania praktyk

Rozwiązania te nie mają zastosowania do kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, dla których obowiązują szczególne regulacje wynikające z rozporządzeń określających te standardy.

Dlatego przypominamy, że 27 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Nowelizacja ma na celu uelastycznienie w roku akademickim 2020/2021 wymagań dotyczących uzyskiwania efektów uczenia się na studiach przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych – wobec szczególnych okoliczności związanych z epidemią COVID-19.

Wprowadzone rozwiązania uwzględniają zarówno konieczność wsparcia przez studentów kierunków medycznych podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych w ich zadaniach (w tym na zasadzie wolontariatu), jak też zgłaszaną przez uczelnie potrzebę ułatwienia realizacji programu studiów na danym roku studiów w pełnym wymiarze godzin poprzez zwiększenie do określonego limitu możliwości realizacji zajęć kształtujących umiejętności praktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z nimi studenci studiów przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych:

 1. wykonujący w trakcie tego roku akademickiego czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (tych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności). Uczelnia dokonuje zaliczenia na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot, w którym student wykonywał ww. czynności, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze tych czynności.
 2. w roku akademickim 2020/2021 mogą uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się student.

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.