Większa dostępność wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów

18 kwietnia 2020 r. – wraz z wejściem w życie ustawy o  szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów.

Jakie zmiany dla studentów i doktorantów znalazły się w Tarczy Antykryzysowej?

  • W czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę w  swojej uczelni za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.
  • Ponieważ w okresie zawieszenia działalności uczelni mogą pojawiać się trudności w organizacji pracy komisji stypendialnej, zapomogi są  przyznawane przez rektora. Jeżeli w uczelni funkcjonowały komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna, to nadal zachowują one uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora.
  • Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym – zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów.
  • W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 stosuje się analogiczne zasady przyznawania zapomóg, ale zapomoga przyznawana jest przez kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie.

Wnioski o przyznanie zapomogi składa się w uczelni, a w przypadku doktorantów kształcących się w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych – w tym instytucie.

Wydłużamy okres wsparcia finansowego

W semestrze letnim 2019/2020 roku, w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te  przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to  możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

Zmniejszamy liczbę potrzebnych dokumentów

Do 30 września 2020 r. wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię. Uczelnia może więc wprowadzić dodatkowy sposób i formę składania wniosków o  przyznanie stypendiów i zapomóg. Zniesiono też obowiązek dołączania do  wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie  przekracza 528 zł. Sytuacja materialna studenta będzie mogła być weryfikowana przez uczelnię na podstawie innych dostępnych dokumentów.

Wsparcie dla spłacających kredyt studencki

Ustawa wprowadziła też wsparcie dla absolwentów, którzy podczas studiów otrzymali kredyt studencki i teraz go spłacają. Na wniosek kredytobiorcy bank obligatoryjnie zawiesi spłatę kredytu studenckiego na do 6 miesięcy, bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek oraz  dokumentowania sytuacji życiowej przez kredytobiorcę. Wniosek o  zawieszenie spłaty kredytu studenckiego składa się w banku, z którym  kredytobiorca zawarł umowę. Niezależnie od tej możliwości kredytobiorca może także korzystać ze wszystkich ulg w spłacie kredytu przewidzianych obowiązującymi przepisami, np. zawieszenia kredytu i odsetek na okres do 12 miesięcy z uwagi na trudną sytuacje życiową, zmniejszenie raty kredytu do 20% miesięcznych dochodów.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2