Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów i  Ministra Zdrowia kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w  związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki następować będą stopniowe zmiany.

Zniesienie ograniczeń na terenie uczelni i instytutów PAN

Od poniedziałku (18 maja) będzie obowiązywała zmiana rozporządzeń ograniczających działalność uczelni oraz instytutów naukowych i  jednostek pomocniczych Polskiej Akademii Nauk polegająca na przywróceniu możliwości świadczenia pracy na terenie tych podmiotów.

Przewidujemy, że od 25 maja przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów oraz tych zajęć, także w ramach kształcenia doktorantów, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym w laboratoriach, centrach symulacji medycznej itp.

Kształcenie zdalne

Ministerstwo podkreśla i jednoznacznie rekomenduje, by we wszystkich przypadkach gdzie możliwe jest kształcenie „zdalne” było ono kontynuowane w tej formie. Aby uczelnie mogły się przygotować do  częściowego przywracania działalności dydaktycznej, już od 18 maja powinny rozpocząć intensywne prace przygotowawcze polegające na  opracowaniu procedur i ich testowaniu, przygotowywaniu planów organizacji i zarzadzania w zmienionych warunkach. Rektorzy są w  szczególności zobligowani do podjęcia działań mających na celu wdrożenie na terenie uczelni procedur związanych z minimalizacją zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne GIS

Uchylenie przepisu rozporządzenia dotyczącego świadczenia pracy umożliwi rektorom oraz  dyrektorom instytutów i Prezesowi PAN, jako pracodawcom, podejmowanie decyzji dotyczącej przywracania pracowników do pracy. Podkreślenia wymaga, ze w każdym przypadku będzie to decyzja pracodawcy, która powinna być poprzedzona oszacowaniem ryzyk związanych z funkcjonowaniem uczelni lub instytutu w okresie epidemii. Analiza ryzyk powinna być prowadzona w sposób ciągły, a ryzyka na bieżąco monitorowane.

Przywracanie działalności uczelni oraz instytutów i jednostek PAN powinno odbywać się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia wirusem. Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego we współpracy i w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego opracowało wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni, które po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego zostaną udostępnione uczelniom jako materiał wyjściowy do  opracowania własnych planów i procedur.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.