Sposób przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach

W związku z pytaniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach, wyjaśniamy, że uczelnie mogą przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie.

Autonomia uczelni

Decyzja o wyborze odpowiedniego sposobu przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia danych zajęć, a także egzaminu dyplomowego należy do uczelni. Uczelnia może zdecydować, że weryfikacja określonych efektów nauczania będzie odbywać się we wszelkich formach. W szczególności chodzi o zaliczenia i egzaminy o charakterze końcowym, przygotowane przez studentów opracowania lub projekty, jak również okresowe formy weryfikacji, takie jak: kolokwia, sprawozdania z wykonania zadań, referaty i inne formy realizowane w trakcie trwania semestru.

Zasady weryfikacji

Istotne jest zapewnienie rzetelnej weryfikacji efektów, przy jednoznacznym określeniu i przedstawieniu studentom warunków prowadzenia jej elektronicznie. Kwestie techniczne związane z organizacją procesów weryfikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinna określić na poziomie organizacyjnym uczelnia – z uwzględnieniem posiadanej przez siebie infrastruktury, podobnie jak sposoby zapewnienia  bieżącej kontroli jej przebiegu – w zależności od formy tej weryfikacji. Zasady weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się, powinny uwzględniać rekomendacje Ministerstwa przedstawione w Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni.

Nowe przepisy

Jednocześnie informujemy, że trwają prace legislacyjne, zmierzające do zniesienia obowiązku rejestracji przebiegu egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych online. Z kolei egzamin dyplomowy będzie mógł być przeprowadzany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, zapewniających jego transmisję w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, a także wielostronną komunikację, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku. Planowana zmiana ww. przepisów ma nastąpić w ramach tzw. czwartej tarczy antykryzysowej.

Zaliczenia w trybie zdalnym

W obecnej sytuacji epidemicznej zaleca się przeprowadzanie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w trybie zdalnym, natomiast w przypadkach realizacji zaliczeń i egzaminów na terenie uczelni powinny się one odbywać z zachowaniem wszelkich procedur zapewniających bezpieczeństwo wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.