Rusza nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” – na rok 2021

logo Narodowa Reprezentacja Akademicka

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej”, która umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Dzięki programowi studiujący sportowcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budżet na tę edycję projektu to 10 mln zł.

Połączenie kariery sportowej z nauką

Zajęcia prowadzone będą w ramach indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do planów treningowych i kalendarza zawodów.

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), którzy posiadają obywatelstwo polskie i wymaganą kategorię sportową.

Środki finansowe kierowane będą bezpośrednio do uczelni.

Warunki udziału

W programie mogą wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące i studenci sportowcy, posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Kryteria wyboru

Podstawą do otrzymania dofinansowania będzie zgłoszona przez uczelnię lista studentów-sportowców, pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych. Poza tym, student musi pozostawać czynnym sportowcem i spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  • jest medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich, lub mistrzostw świata seniorów, lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata, lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
  • znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
  • jest medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – do ukończenia 30. roku życia;
  • posiada aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – do ukończenia 30. roku życia;
  • posiada aktualną klasę mistrzowską (M) – do ukończenia 30. roku życia.

Wnioski w imieniu uczelni składać będą rektorzy lub osoby przez nich upoważnione.

Harmonogram realizacji programu

  • do 30 października 2020 r. – przekazanie przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Akademicki Związek Sportowy listy sportowców uprawnionych do udziału w projekcie,
  • do 16 listopada 2020 r. – składanie wniosków przez uczelnie,
  • grudzień 2020 r. – powiadomienie uczelni o zakwalifikowaniu studentów-sportowców do udziału w projekcie oraz uzgadnianie i podpisanie umów na dofinansowanie,
  • od stycznia 2021 r. – przekazanie środków dotacji na podstawie podpisanych umów.

Finansowanie

Na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca naliczane będą środki finansowe w kwocie do 18 000,00 zł + do 10% kosztów pośrednich.

Sportowcy otrzymają środki na ok. 100 godzin indywidualnie zorganizowanej nauki, w tym kształcenia na odległość lub spotkań z tutorem lub opiekunem dydaktycznym.

Podsumowanie 1. edycji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” w 2019 r. Na realizację I edycji projektu w 2020 r. zabezpieczono w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki w wysokości 10 mln zł.

Do realizacji I edycji przystąpiły łącznie 42 uczelnie publiczne i niepubliczne, w wyniku czego wsparciem w ramach projektu objętych zostało 412 studentów-sportowców na łączną kwotę 7 128 108,00 zł.


Narodowa Reprezentacja Akademicka – II edycja