Rozwiązania usprawniające funkcjonowanie uczelni w okresie epidemii

Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń online, przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich bez  konieczności osobistego stawiania się na uczelni – to rozwiązania usprawniające działania uczelni w obszarze przebiegu studiów.

Egzaminy i zaliczenia online

Uczelnie mogą prowadzić zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, wykorzystując technologie informatyczne zapewniające kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Jest to możliwe dzięki wprowadzonym do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmianom, które pozwoliły uczelniom w większym stopniu niż dotychczas korzystać ze środków komunikacji elektronicznej.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie studiów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczął prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie studiów w zakresie dotyczącym sposobu dokumentowania przebiegu studiów, aby dostosować przepisy rozporządzenia do zmian ustawowych.

Z uwagi na szczególne okoliczności wprowadzania przedmiotowych przepisów projektowane zmiany rozporządzenia zostaną przeprowadzone w  trybie szczególnym (przyspieszonym). Istotne jest, by umożliwić uczelniom jak najszybsze usprawnienie i uproszczenie ich pracy przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych.

Legitymacje studenckie, doktoranckie oraz służbowe nauczycieli akademickich

Informujemy, że kwestie dotyczące ważności legitymacji studenckich w  czasie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni zostały przeniesione do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do art. 51b ust. 4. Zgodnie z tym artykułem w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w  okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie obowiązywania legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U. 2020 poz. 695