Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego i nauki w drugiej tarczy antykryzysowej

Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z  wykorzystaniem technologii informatycznych – m.in. takie rozwiązania dotyczące nauki i uczelni wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa.

Ustawa a wsparcie szkolnictwa wyższego i nauki

Druga tarcza antykryzysowa zawiera zbiór rozwiązań zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu koronawirusa na gospodarkę. Jest to  kontynuacja działań zawartych w pierwszej tarczy antykryzysowej. Zasadnicza część rządowej ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa odnosi się do  wsparcia dla przedsiębiorców. Ale część przepisów dotyczy również obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Nowe przepisy mają usprawnić m.in.  działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w warunkach epidemii.

Obszar szkolnictwa wyższego i nauki – jakie zmiany wprowadza druga tarcza antykryzysowa?

Studenci, doktoranci – legitymacje, zapomogi, kredyty

  • Ustawa wprowadza przedłużenie ważności legitymacji studenckich, doktoranckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego bez  obowiązku potwierdzania ich ważności na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na nich kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.
  • Będzie można przyznać zapomogi studentom i doktorantom bez obowiązku stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Na wniosek kredytobiorcy, złożony do końca roku akademickiego 2019/2020, będzie możliwe zawieszenie spłaty kredytu studenckiego o  okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Większe uprawnienia dla rektorów

  • Rektorzy otrzymają większe uprawnienia: będą mogli  wydawać zarządzenia w sprawach należących do obowiązków senatu uczelni w  przypadku, gdy działanie tego organu nie będą możliwe, a podjęcie decyzji będzie niezbędne dla zapewniania ciągłości funkcjonowania uczelni.

Działalność uczelni online

  • Egzaminy będą mogły odbywać się online. Dotyczy to zarówno egzaminów semestralnych i egzaminów dyplomowych na studiach, jak i obrony pracy doktorskiej oraz kolokwium habilitacyjnego.
  • Online będą mogły być również przeprowadzane posiedzenia organów PAN (zgromadzenia ogólnego, prezydium oraz komisji i zespołów doradczych).

Kwestie finansowe – procedury, konkursy, dotacje, inwestycje

  • Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę, przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych m.in. z kształceniem i  obsługą realizacji zadań NAWA, NCN, NCBR i Centrum Łukasiewicz, niewykorzystane w tym roku, mogą zostać wykorzystane w 2021 r.
  • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzyma większe uprawnienia. Ustawa zakłada, że jeżeli badania naukowe lub prace rozwojowe dotyczą metod prewencji rozprzestrzeniania się, zakażenia lub zwalczania zakażenia albo choroby zakaźnej będącej przyczyną ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dyrektor NCBR może, w drodze decyzji, za zgodą ministra, przyznać na nie środki finansowe z  pominięciem procedury konkursowej.
  • Zostanie dokończony proces  łączenia kilku instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny i Instytut Biotechnologii i Antybiotyków staną się częścią Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego. Dzięki temu zostanie zapewniona ciągłość działalności prowadzonej przez oba instytuty. Obydwie jednostki są zaangażowane w prace zwalczające koronawirusa.
  • Termin pierwszego konkursu w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” zostanie przesunięty. W myśl ustawy zostanie on ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. (pierwotnie – 2022 r.).

Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.