Rekrutacja na studia 2020/2021 – rekomendacje dla uczelni

Znamy już harmonogram tegorocznych matur. Egzaminy maturalne w tym roku rozpoczną się 8 czerwca, a wyniki mają być znane do 11 sierpnia. W związku z tymi zmianami przygotowaliśmy rekomendacje dla uczelni dotyczące tegorocznej rekrutacji na studia.

Weryfikacja warunków rekrutacji

Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 powinny zostać zweryfikowane pod względem zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty, tj. nieprzeprowadzania na egzaminie maturalnym w 2020 r. egzaminów ustnych (w tym obowiązkowych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego) oraz braku centralnego etapu olimpiad (brak laureatów, wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu centralnego otrzymali z mocy przepisów tytuł finalisty).

Weryfikacja terminów rekrutacji

Terminy rekrutacji muszą być zgodne z ogłoszonym harmonogramem przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2020 r. Nowe terminy egzaminu maturalnego wpłyną na wydłużenie procesu rekrutacji na studia. Weryfikacja powinna dotyczyć również terminu na przedstawienie przez  kandydata podwyższonego wyniku egzaminu maturalnego – na skutek sprawdzenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub po uwzględnieniu odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – jeśli wynik ten pozwoliłby na przyjęcie na studia.

Dodatkowe egzaminy wstępne na studia

Egzaminy te powinny odbyć się wyłącznie w przypadku, gdy specyfika studiów na danym kierunku wymaga dodatkowej weryfikacji kompetencji kandydatów, których nie można sprawdzić podczas egzaminu maturalnego. Egzaminy wstępne na studia powinny być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo kandydatów i pracowników uczelni. Zalecane jest przeprowadzenie egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a jeśli jest to niemożliwe – zgodnie z zasadą ograniczonego kontaktu między kandydatami oraz pracownikami uczelni.

Procedury rekrutacyjne

Podczas składania przez kandydatów ankiet, kopii dokumentów, czy  zdjęć, do minimum powinien być ograniczony bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami uczelni. Zalecane jest przeprowadzenie procedur administracyjnych on-line.

Dostępność procedur i transparentność wyników rekrutacji

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w warunkach i terminach rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 szczególnie ważne jest szybkie udostępnianie na stronie internetowej uczelni informacji o wszystkich wdrożonych zmianach. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne – w obecnej sytuacji transparentność zasad i wyników rekrutacji na studia ma istotne znaczenie w świetle zagwarantowania wszystkim kandydatom równego wstępu na studia.

Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2020/2021

W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i zakończenia procesu rekrutacji, należy liczyć się z  nieznacznym opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2020/2021. Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w  sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, do 11 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego, a także wydane świadectwa dojrzałości, aneksy i informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Wyniki matur poprawkowych będą opublikowane do 30 września 2020 r.

Monitorowanie informacji na stronie MNiSW i MEN

Niezależnie od powyższych rekomendacji zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.