Aktualności

Informacja dotycząca opłat za studia oraz o możliwości wsparcia studentów

Studenci siedzą przy drewnianym stole

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. nastąpiło czasowe zawieszenie kształcenia w uczelniach. Biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia. Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i […]

Informacja w sprawie kredytu studenckiego przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Dyplomy w brązowych okładkach

W przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu. Jednocześnie przypominamy, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku: skreślenia z listy studentów lub doktorantów; urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów; zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta; ukończenia studiów. Rozporządzenie Ministra […]

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

Monitoer komputera z linijkami kodu

W związku z koniecznością przejścia w uczelniach na zdalne formy kształcenia studentów i doktorantów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo rekomenduje:  Wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów. Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się […]

Legitymacje studenckie i doktoranckie przedłużone

Studencki biret i zwinięty dyplom

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy

Lecący samolot

Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa […]

Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich

Studenci oglądający rysunki techniczne

W związki z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania. Pobyt pozostałych studentów i doktorantów w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym. Rekomendacja MNISW: Zwracamy uwagę, że uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym studentom (w tym […]

List do rektorów uczelni medycznych w sprawie wolontariatu związanego z zagrożeniem COVID-19

Prof. Maksymowicz

Szanowni Państwo Rektorzy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i szybko przyrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że w mojej ocenie istnieje możliwość wsparcia przez studentów kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, działań służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z koronawirusem. W związku z tym zwracam się do Państwa Rektorów o poinformowanie studentów ostatnich lat studiów kierunków: lekarskiego, farmacji, analityki medycznej, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego o możliwości wsparcia przez nich […]

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19

Logo MNiSW

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Programy stypendialne: im. gen. Władysława Andersa, im. Ignacego Łukasiewicza, im. Stefana Banacha, Polonista, Poland my firts choice, wymiana stypendialnych w ramach umów bilateralnych, stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu do stypendystów programów dla naukowców: im. Mieczysława Bekkera, im. Prof. Franciszka Walczaka, […]

MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym

Uruchomienie nauczania w formie e-learningu rekomenduje uczelniom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna uczelni zostanie od 12 marca zawieszona – w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. Rekomendację po posiedzeniu Zespołu ds. koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 przedstawiono 11 marca na konferencji prasowej w KPRM z udziałem Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki […]

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19

Naczynia laboratoryjne

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin – po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii. Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 do 25 marca Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane […]