Ostatnia prosta przed wyborem studiów

Maturzyści! Poznaliście już wyniki egzaminu dojrzałości. W Waszych głowach pojawia się wiele pytań oraz wątpliwości. Zdajemy sobie sprawę, że wybór uczelni oraz kierunku studiów może być dla Was trudnym wyzwaniem. Dlatego prezentujemy pakiet rozwiązań, który będzie pomocny w podjęciu jednej z najważniejszych życiowych decyzji.

Poradnik dla maturzysty

PRZYSZŁY STUDENCIE! TO JUŻ OSTATNIA PROSTA PRZED WYBOREM STUDIÓW. 11 sierpnia poznasz wyniki matur! Jeśli jeszcze nie wybrałeś uczelni, nie wszystko stracone! Czy wiesz, że na niektórych uczelniach rekrutacja będzie trwała nawet jeszcze w październiku? Pamiętaj! Szczegółowe wymagania i terminy określają poszczególne uczelnie. Może zastanawiasz się jeszcze, jaki kierunek wybrać? Warto uwzględnić swoje pasje, predyspozycje, ale i możliwości przyszłego zatrudnienia. Wszystko o kierunkach studiów znajdziesz na studia.gov.pl. Nie zdałeś jednego egzaminu? Głowa do góry, spróbuj w sesji poprawkowej 8 września 2020 r. Wyniki dostaniesz 30 września 2020 r.

Prawa i obowiązki studenta

Dzięki ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prawa i obowiązki studentów dostosowane są do nowych, innowacyjnych rozwiązań. Rozpoczynający naukę student ma prawo do przeszkolenia w zakresie swoich praw i obowiązków. Za przeprowadzenie przeszkolenia odpowiedzialny jest samorząd studencki we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Studenci mają prawo do elastycznej organizacji nauki, m.in. do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów, usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, korzystania z urlopów od zajęć, zmiany kierunku studiów, przeniesienia na studia stacjonarne lub niestacjonarne, przystąpienia do egzaminu komisyjnego oraz powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Studentce w ciąży oraz studentowi będącemu rodzicem przysługuje indywidualna organizacja studiów do czasu ich ukończenia oraz możliwość skorzystania z urlopu od zajęć.

Osoby studiujące mają prawo do korzystania z 50% ulgi na przejazdy środkami publicznej komunikacji miejskiej, niezależnie od wieku.

Studenci zobowiązani są postępować zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi na uczelni, m.in. uczestniczyć w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów, podchodzić do egzaminów, odbywać praktyki zawodowe oraz spełniać wymagania przewidziane w programie studiów. Prawa i obowiązki studentów nie ograniczają się do katalogu ustawowego, może je także określać regulamin studiów.

Pomoc materialna, stypendia i granty

Osoby studiujące mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej. Student o niskim dochodzie na osobę w rodzinie może starać się o stypendium socjalne. Jeżeli student osiąga wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe może otrzymać stypendium rektora. Stypendium rektora przysługuje bezwzględnie studentom przyjętym na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, a także medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może uzyskać osoba studiująca, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności. Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o zapomogę.

Osoba studiująca wykazująca się znacznymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, bądź sportowymi może otrzymać stypendium ministra. Gratyfikacja przyznawana jest przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego wyłącznie na wniosek rektora.

Celem programu „Diamentowy grant” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Laureaci realizują projekty, na które mogą otrzymać do 220 tys. zł na okres maksymalnie czterech lat.

Kredyty studenckie

Studenci spełniający kryterium dochodowe wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mogą ubiegać się o kredyt studencki na bardzo preferencyjnych warunkach. O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Wsparcie można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, na okres nie dłuższy niż 6 lat. Kredyt wypłacany jest w miesięcznych transzach, które wynoszą 400, 600, 800 lub 1000 zł. W trakcie trwania umowy można dokonać zmiany wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego. Obowiązek spłaty kredytu rozpoczyna się dopiero 2 lata po ukończeniu studiów.

Materiały

studia.gov.pl
ela.nauka.gov.pl
wybierz studia