Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

Sposób prowadzenia zajęć z podziałem na obszary czerwone i żółte

W obszarze czerwonym
Kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). 

Wyjątek stanowią:

 • zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny;
 • zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów.

Decyzją rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów zajęcia te mogą odbyć się stacjonarnie.

W obszarze żółtym
Kształcenie prowadzone jest zdalnie, tj. z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz stacjonarnie, tj. w siedzibach podmiotów prowadzących to kształcenie (tryb hybrydowy). Decyzja w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia należy do rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów.

Wszelkie rozstrzygnięcia podejmowane przez władze uczelni muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których określono standardy kształcenia, musi uwzględniać szczególne rozwiązania przewidziane w tych standardach.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • rektor może wydawać zarządzenia w sprawach należących do kompetencji senatu, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni – tak wydane zarządzenia będą podlegały zatwierdzeniu przez senat uczelni na najbliższym posiedzeniu;
 • nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich;
 • nie kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe;
 • legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Pracownicy uczelni

Pracownicy uczelni świadczą pracę zgodnie z decyzją rektora uwzględniającą konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej. Mając powyższe na uwadze, rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Komunikacja

Rekomendujemy przesyłanie aktualnych informacji dot. funkcjonowania uczelni do wszystkich członków społeczności akademickiej z wykorzystaniem dostępnych technicznie rozwiązań. Informacje na bieżąco powinny być umieszczane na stronie internetowej uczelni. Bieżące aktualizacje należy wysyłać, korzystając z uczelnianej poczty, tak, by zminimalizować ryzyko dezinformacji oraz zapewnić studentom, doktorantom i pracownikom jak najlepszy dostęp do informacji nt. aktualnych rozwiązań funkcjonujących na uczelni.

Domy studenckie

W zależności od decyzji podjętej przez uczelnie, w kontekście realizacji procesu kształcenia, powinno się odpowiednio dostosować wytyczne dotyczące domów studenckich. Podejmując decyzję co do liczby osób zamieszkujących w domach studenckich, należy uwzględnić wymogi sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W szczególności zaleca się utrzymanie zakazu odwiedzin oraz udostępnianie płynów do odkażania przy wejściu do domu studenckiego.

Jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę, w szczególności należy umożliwić pozostanie w domach studenckich:

 • osobom, które realizują zajęcia stacjonarnie;
 • osobom, dla których uczestnictwo w zajęciach realizowanych zdalnie wiąże się z koniecznością mieszkania w domu studenckim;
 • osobom pracującym w danym mieście;
 • kobietom w ciąży i studentom-rodzicom;
 • osobom, których obecność w domu rodzinnym mogłaby stwarzać zagrożenie epidemiczne dla bliskich;
 • osobom, które nie mają możliwości zamieszkania w innym miejscu (np. ze względu na sytuację rodzinną, materialną).

Rekomenduje się, w miarę potrzeb, wydzielenie jednego domu studenckiego dla osób przebywających na kwarantannie, jeżeli infrastruktura uczelni na to pozwala.

Podstawa prawna


Dotychczasowe wytyczne
Lista domów studenckich wykorzystywanych w walce z koronawirusem