Ograniczenia działalności uczelni do 26 kwietnia 2020 r. i nowy termin na wprowadzenie danych do POL-on

W dniu 9 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie przedłużające do 26 kwietnia ograniczenia w działalności uczelni.

Na zdjęciu widoczny mężczyzna z długopisem w ręku oraz dokumentami.

Zwracamy uwagę, że poza przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni, na zasadach analogicznych do dotychczasowych, w  rozporządzeniu umożliwiono organom uczelni podejmowanie w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchwał we  wszystkich sprawach, nie tylko tych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania uczelni.

Zamieszczamy ujednoliconą treść rozporządzenia.

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym nowym koronawirusem oraz mając na uwadze docierające do  Ministerstwa sygnały od uczelni, że będą one miały także trudność w  dochowaniu terminu wprowadzenia danych do systemu POL-on tj. do dnia 15 kwietnia 2020 r., uprzejmie informujemy, że MNiSW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia danych do systemu POL-on do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Obowiązek kształcenia zdalnego

Nadal obowiązuje wymóg prowadzenia zajęć on-line – niezależnie od  tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni – z użyciem technologii informatycznych.

Funkcjonowanie organów i gremiów kolegialnych uczelni

Uchwały mogą być podejmowane  przez kolegialne gremia w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w  aktach wewnętrznych uczelni.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19