Ogłaszamy konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili konkurs na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, których tematyka jest związana z szeroko pojętą historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

Konkurs dla absolwentów i doktorantów

Ogłoszony 4 listopada konkurs kierowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, nauka o polityce, teologia, filozofia czy socjologia i dotyczy prac obronionych w latach 2019 – 2020. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią także zachętę dla kolejnych roczników studenckich i dla doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych. Za pracę magisterską można otrzymać do 10 000 zł, a za rozprawę doktorską do 15 000 zł. Uczestnicy konkursu mogą wysyłać swoje prace na adresy mailowe Instytutu: konkurs.mgr@idmn.pl – dla absolwentów studiów magisterskich oraz konkurs.dr@idmn.pl – dla autorów rozpraw doktorskich. Regulamin konkursu i pełna informacja dostępne są na stronie Instytutu.

Warto podkreślić, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego 83 000 zł na organizację konkursu.

Dotychczasowa działalność Instytutu

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to państwowa instytucja kultury powołana 17 lutego 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Utworzenie Instytutu poświęcone jest m.in. studiom nad dziedzictwem myśli narodowej oraz katolicko-społecznej, w tym chrześcijańsko – demokratycznej, któremu patronują Roman Dmowski oraz Ignacy Jan Paderewski.

IDMN prowadzi bardzo szeroką działalność – przede wszystkim badawczą, wydawniczą, dokumentacyjną i edukacyjną, choć tę ostatnią ograniczoną warunkami epidemicznymi. Organizuje odczyty, konferencje czy szkołę letnią dla nauczycieli. Instytut dba o zachowanie ważnych dla naszego społeczeństwa dokumentów, kolekcji, rejestruje notacje z zapisem wspomnień polskich patriotów. Prowadzi prężną działalność wydawniczą, przygotowując m.in. kolejne tomy słowników biograficznych.

Statutową działalność Instytutu wspiera powołana Rada Programowa, w skład której wchodzą, cieszący się społecznym autorytetem, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz innych dziedzin życia publicznego. Dział naukowy jest w trakcie opracowywania wielotomowych prac tj. „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego” i „Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego”. Na kolejne lata planowane są takie inicjatywy jak rozpoczęcie prac nad opracowaniem „Słownika Rzeczowego Obozu Narodowego”, Internetowego Martyrologium Polskiego Duchowieństwa XX w. czy przygotowanie seminarium pt. „Ruch i myśl katolicko-społeczna wobec wyzwań XIX i XX w”. 

Bardzo ważnym zadaniem jest dziś też podjęcie działań na rzecz publikacji poprawnych merytorycznie haseł – w języku polskim i angielskim – na portalu Wikipedia, popularyzujących rzetelną wiedzę o obozie narodowym i katolicko-społecznym.

Instytut współpracuje z wieloma wydawnictwami i prowadzi program digitalizacji, opracowania i udostępniania zapomnianych dzieł dorobku myśli narodowej i katolicko-społecznej. Dział dokumentacyjny zdołał pozyskać zbiory z zachowanych kolekcji prywatnych, np. z archiwum rodzinnego Heleny Prielipp (osoba spokrewniona z Romanem Dmowskim).

Prowadzone są  negocjacje z posiadaczami spuścizn (archiwum rodziny Grabskich, materiały Władysława Gałki, Jerzego Zielaka, Władysława Miłkowskiego, Józefa Stemlera i Witolda Świerzewskiego, Instytut R. Dmowskiego w Chicago).

Istotna część aktywności Instytutu to prowadzenie działalności edukacyjnej, m.in. organizowanie spotkań dyskusyjnych połączonych z koncertem, we współpracy z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej czy organizacja wykładów Szkoły Letniej IDMN, kierowanych do nauczycieli szkół średnich i podstawowych.

Wyjątkowym przedsięwzięciem IDMN jest realizacja płyty „Paderewski Rock”, na której słuchacze znajdą osiem utworów I. J. Paderewskiego w nowoczesnych rockowych aranżacjach skomponowanych przez młodego kompozytora Antoniego Wojnara.