Od 25 maja możliwe jest prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie

Rozpoczynamy stopniowe znoszenie ograniczeń w  działalności uczelni, podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów i  instytutów Polskiej Akademii Nauk wprowadzonych w związku z pandemią. 25 maja wejdą w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w  działalności ww. podmiotów.

Uczelnie i podmioty prowadzące kształcenie doktorantów

W dalszym ciągu działalność uczelni, a także podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów będzie ograniczona.  Termin ograniczeń może ulec zmianom zgodnie z wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wszystkie zajęcia, które można  przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) muszą być prowadzone w  takiej formie. Utrzymany zostaje także przepis wyłączający stosowanie ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaką można uzyskać  w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątek stanowią kierunki przygotowujące do wykonywania zawodów objęte standardami kształcenia – do nich stosuje się przepisy szczególne.

Rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w dotychczasowych przepisach ograniczających działalność uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów realizacja kształcenia zdalnego była uzależniona od  możliwości infrastrukturalnych uczelni.

Wyjątki od zasady kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zajęcia na ostatnim roku studiów (zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia czy jednolitych studiów magisterskich) mogą się odbywać tradycyjnie (w siedzibie uczelni lub w jej filii) – jest to w wielu wypadkach niezbędne dla umożliwienia terminowego ukończenia studiów.

W siedzibie uczelni lub jej filii albo w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów (w sposób tradycyjny) mogą się odbywać wszystkie te zajęcia – niezależnie od roku na którym odbywa się kształcenie – które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny. Do takich zajęć należą: zajęcia laboratoryjne, zajęcia prowadzone w warunkach symulowanych, ale także zajęcia realizowane w  formie praktyk zawodowych studentów. Rozwiązanie to dotyczy również zajęć na studiach podyplomowych oraz innych form kształcenia, które ze  względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane zdalnie.

Po zmianach wprowadzonych w ustawie również weryfikacja uzyskanych efektów uczenia się – zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe – może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uprawnienia i obowiązki rektora lub kierującego podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów

Decyzję o przywracaniu zajęć w siedzibie danego podmiotu podejmuje rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów. Podejmując taką decyzję, rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów określić musi również warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział.

Organizacja uczelni

Utrzymany zostaje przepis umożliwiający zdalne podejmowanie uchwał przez kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i  zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na  podstawie statutów uczelni.

Instytuty Polskiej Akademii Nauk

Analogiczne rozwiązania dotyczące studiów podyplomowych i innych form kształcenia przewiduje, w okresie do 30 września 2020 r., rozporządzenie w sprawie ograniczenia działalności instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

W instytutach PAN organy kolegialne samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu oraz inne komisje i gremia działające na  podstawie statutów tych instytutów również mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Stopniowe przywracanie działalności dydaktycznej powinno odbywać się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wskazówką do opracowania odpowiednich procedur i planów w poszczególnych jednostkach mogą być  opracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, wytyczne dotyczące przywracania działalności, które zostały zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus.