MNiSW nie przewiduje rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października

Przed nami nowy rok akademicki. Zależy nam na stworzeniu warunków bezpiecznego powrotu studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych na uczelnie. W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Bezpieczeństwo i jakość nauczania stawiamy na pierwszym miejscu.

Ministerstwo nie przewiduje wydania rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października 2020 r. (dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące od 25 maja traci moc 30 września).

Przygotowaliśmy rekomendacje, które mogą być podstawą do tworzenia wewnętrznych procedur uczelni.

Posiedzenia oraz podejmowanie uchwał w trybie online

Uczelnie powinny dokonać przeglądu przepisów regulujących zasady organizacji oraz bezpieczeństwa kształcenia i pracy w uczelni. Przepisy powinny umożliwiać posiedzenia oraz podejmowanie uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez gremia wewnętrzne:

  • kolegia elektorów uczelni publicznych,
  • organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów,
  • komisje stypendialne,
  • komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach,
  • rzeczników i komisje dyscyplinarne, 
  • komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni.

Organy uczelni określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym organy nadające stopnie naukowe, mają prawo do podejmowana rozstrzygnięć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jest to możliwe dzięki nowelizacji przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uczelnie prowadzące kształcenie doktorantów

Uczelnie prowadzące kształcenie doktorantów powinny zweryfikować programy kształcenia doktorantów i wprowadzić w nich ewentualne zmiany. Istotne jest uwzględnienie możliwości prowadzenia zajęć dla doktorantów w trybie online.

Praca i nauka zdalna

Uczelnie powinny rozstrzygnąć, czy w regulaminie pracy wprowadzą możliwość kierowania pracowników na pracę zdalną. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło prace nad zmianą przepisów, która umożliwi uczelniom realizację zajęć, gdy podejmą decyzje o prowadzeniu części kształcenia na odległość. Zmiana przepisów umożliwi:

  • prowadzenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęć na studiach na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów,
  • niewliczanie liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych na odległość (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) do maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonej w rozporządzeniu w sprawie studiów.

Rozwiązania te nie będą dotyczyły kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił standardy kształcenia. Rozporządzenia regulujące sposób prowadzenia kształcenia na kierunkach objętych standardami będą systematyzować kształcenie w trybie zdalnym.

Rekomendacje dla uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło szereg działań dla stworzenia bezpiecznych warunków studiowania oraz pracy na uczelni. W maju tego roku opublikowaliśmy środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Wytyczne zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. Główny Inspektor Sanitarny opracował zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje dla uczelni, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur uczelni przy organizacji nowego roku akademickiego. Zostały one zgromadzone w jednym miejscu na stronie Ministerstwa.