24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Informacje dla uczelni związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Przedstawiamy najważniejsze informacje dla uczelni w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

1 lipca 2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028). 

W związku z tymi zmianami 1 lipca 2023 r. przestają obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r., zgodnie z którymi m.in.:

 • obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegali m.in. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.), niemający przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia;
 • studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego musieli posiadać ważne unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19,
 • obowiązek szczepień nie dotyczył osób, które wykonywały test antygenowy lub molekularny w kierunku SARS-CoV-2 każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych.  

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W związku z odwołaniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów – u  do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, a zatem do końca semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 – i  na podstawie § 13a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.). Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do limitu liczby punktów ECTS określonych w §13. 

Od początku nowego roku akademickiego 2023/2024 następuje powrót do realizacji kształcenia na zasadach ogólnych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) w art. 67 ust. 4 dopuszcza możliwość uzyskiwania części efektów uczenia się objętych programem studiów w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. kształcenie zdalne) –  jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku. Zajęcia te powinny być prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia. 

Szczegółowe wymagania związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują przepisy § 12  i § 13 rozporządzenia w sprawie studiów. Natomiast decyzje w tym zakresie dotyczące określonych kierunków i zajęć należą do władz danej uczelni i muszą uwzględniać warunki określone w ustawie i przepisach rozporządzenia.

Szczególne regulacje dotyczą kształcenia na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania poszczególnych zawodów objętych standardami kształcenia zawartymi w rozporządzeniach Ministra wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Określają one m.in. szczególne wymagania dotyczące realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w tym limity punktów ECTS).

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor zarządza uczelnią (art. 23 ust. 2 pkt 2), dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni (art. 50) oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia (art. 51).

Zalecane jest dokonanie przez uczelnie przeglądu i analizy regulacji wewnątrzuczelnianych pod kątem konieczności dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów. 

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.