24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Informacja dotycząca wskazywania w dyplomach ukończenia studiów zakresu kształcenia w ramach kierunku studiów

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), ani aktach wykonawczych do tej ustawy, nie występuje określenie „specjalność”.

Od dnia 1 października 2019 r. uczelnie są obowiązane do wydawania dyplomów ukończenia studiów według wzorów opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.), które określa niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego. Wśród niezbędnych elementów dyplomu ukończenia studiów jest wymieniona „nazwa kierunku studiów”, nie jest natomiast wymieniona „nazwa specjalności”.

Studia w uczelni są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu (art. 53 ust. 1 ustawy). Rekrutacja jest prowadzona na określone kierunki studiów. Uczelnia może przeprowadzić też rekrutację „do uczelni”, tj. bez podziału na kierunki; wówczas przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od drugiego roku studiów (art. 69 ustawy).

Program studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia). Uczelnia, uwzględniając wymagania związane z zapewnieniem odpowiedniej „elastyczności” programu studiów, decyduje, jakie zajęcia podlegają wyborowi. Mogą to być np. moduły prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej czy odpowiadające tzw. specjalności czy specjalizacji. Zatem program studiów na danym kierunku może zawierać odrębne grupy zajęć/moduły z uwzględnieniem specyfiki kształcenia w zakresie tego kierunku, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy, wraz z suplementem do dyplomu (art. 77 ust. 1 i 2 ustawy).

We wzorze dyplomu ukończenia studiów zatwierdzanym przez senat uczelnia może umieszczać dodatkowe elementy, pod warunkiem, że ma to umocowanie w ramach prawnych obowiązujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz wynika ze specyfiki kształcenia na danym kierunku.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, należy wskazać, że brak jest podstaw do umieszczania w dyplomie ukończenia studiów, a także w suplemencie do dyplomu, elementu określanego pojęciami „specjalność” czy „specjalizacja”. Możliwe jest natomiast wskazanie na zakres, w jakim było prowadzone kształcenie na danym kierunku studiów (odpowiadającego tzw. specjalności/specjalizacji), poprzez np. określenie „w zakresie”. Jednocześnie szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na danym kierunku studiów uczelnia zamieszcza w suplemencie do dyplomu.

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.