European Language Label 2022 – zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy szkoły, przedszkola, uczelnie i instytucje edukacyjne do udziału w kolejnej edycji konkursu European Language Label. Laureaci przedsięwzięcia otrzymają Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL). To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Konkurs ELL w Polsce realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Grafika - na białym tle różnokolorowe ręce trzymające tabliczki z napisem Dzień dobry w różnych językach i napis Konkurs European Language Label 2022.

Założenia konkursu

Projekty zgłaszane w konkursie powinny realizować przynajmniej jeden z podanych priorytetów na rok 2021.

Priorytety Komisji Europejskiej:

 • Wzmacnianie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych,
 • Uczenie się języków oraz promocja równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa;
 • Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych.

Priorytety krajowe ustalone przez krajowe Jury Konkursu European Language Label:

 • Środowisko, w którym żyjemy,
 • Język a relacje międzyludzkie,
 • Język i kultura,
 • Autonomia ucznia i nauczyciela.

Projekty powinny cechować się innowacyjnością i kreatywnością w podejściu do nauki języków obcych oraz stanowić źródło inspiracji dla innych. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 1 czerwca br. Laureaci konkursu ELL otrzymują Certyfikat ELL podpisany przez komisarza Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz statuetkę.

Cele konkursu ELL:

 • rozwijanie kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych,
 • motywowanie do nauki języków obcych,
 • rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych,
 • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

W konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.

European Language Label w Polsce

W Polsce konkurs ELL organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. European Language Label to europejski certyfikat jakości w obszarze edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Jest przyznawany za innowacyjne techniki kształcenia. Promuje także osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

W Polsce konkurs ELL jest realizowany od 2001 r. Od 2015 r. nagroda jest przyznawana w jednej kategorii konkursowej: projekt instytucjonalny.

Od początku programu konkursowego European Language Label w Polsce przyznano 352 nagrody: Certyfikaty European Language Label, wyróżnienia specjalne, nagrody honorowe, wyróżnienia Krajowego Jury ELL. Nagrody przyznawane w konkursie miały różny charakter. W zależności od wytycznych Komisji Europejskiej nagradzano projekty instytucjonalne, ale również nauczycieli w konkursie indywidualnym oraz osoby uczące się języków obcych.