Doktoraty wdrożeniowe – czyli jak wygrać trzy razy

30 kwietnia 2020 r. MNiSW uruchamia nabór wniosków w  kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Zakończenie tegorocznego naboru wniosków nastąpi 15 czerwca 2020 r.

Grafika z napisem Doktoraty wdrożeniowe

Współpraca nauki i biznesu

Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których  wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

To szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w  przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej lub  instytucie prowadzącym szkołę doktorską i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MNiSW. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego ze szkoły doktorskiej.

Minister W. Murdzek: to jeden ze sztandarowych programów MNiSW

Program „Doktorat wdrożeniowy” to jeden ze sztandarowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jego istotą jest połączenie świata nauki ze sferą biznesu dla obopólnych korzyści – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. – Doktoraty realizowane są w najlepszych jednostkach naukowych, a partnerzy po stronie biznesu – świadomi wagi przedsięwzięcia, w które się zaangażowali.

Warto wspomnieć o doświadczeniach innych państw, które tego typu programy wprowadziły już dawno: absolwenci osiągają tam dochody wyższe od absolwentów „tradycyjnych studiów doktoranckich”  – podkreśla szef resortu nauki.

W trzeciej edycji programu wprowadziliśmy dodatkowy moduł „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach którego  wspieramy przygotowywanie prac przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w  procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z  cyberbezpieczeństwem. 30 kwietnia ogłaszamy  nabór  kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Zapraszam do aplikowania! – zachęca minister.

Korzyści dla wszystkich stron

KORZYŚCI DLA DOKTORANTA

Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w  przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego stypendium wzrasta do  4450 zł.

Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z  obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10% od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w  tych samych obszarach nauk.

Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i  pomocniczego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI DLA FIRM

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na  zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Dzięki temu zbuduje przewagę rynkową.

Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że  przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z  podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły. Takie dane płyną np. z Danii.

Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

KORZYŚCI DLA UCZELNI

Uczelnie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia/instytut dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcami w programie mogą być uczelnie akademickie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP).

Można zgłosić do udziału w programie osobę z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, przyjętą do szkoły doktorskiej. Dodatkowo kandydat do programu musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę.

Wnioski można składać na stronie: https://osf.opi.org.pl.

Kadry Przyszłości dla polskiej nauki

W ubiegłym roku we Wrocławiu odbyło się wyjątkowe wydarzenie – kongres #KadryPrzyszłości – spotkanie naukowców i przedstawicieli polskiego biznesu, organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (PORT) Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Kilkuset uczestników, w tym beneficjentów programów grantowych MNiSW oraz NCBR dzieliło się swoimi doświadczeniami. Na Kadrach Przyszłości spotkać można było uczestników programu Doktoraty Wdrożeniowe, uczestników olimpiad przedmiotowych Szkoły Orłów, studentów programu Najlepsi z najlepszych! 2.0, laureatów programu LIDER oraz uczestników programu Mistrzowie Dydaktyki. Ci wszyscy naukowcy zebrali się w jednym miejscu, by dowiedzieć się m.in. jak skutecznie zbudować startup czy  wdrożyć z sukcesem produkt na rynek.

Doktoraty wdrożeniowe – historie poprzednich edycji

Jak prognozuje ONZ, do roku 2025 prawie 2 miliardy ludzi nie będzie miało dostępu do wody pitnej. Doktorat wdrożeniowy dotyczący tej  tematyki realizuje Halina Urbańska-Kozłowska na  Politechnice Wrocławskiej i w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i  Kanalizacji we Wrocławiu. Doktorantka przeprowadziła badania zmierzające do ograniczenia ilości wody zużywanej podczas płukania filtrów i  ustalenia warunków ponownego wykorzystania popłuczyn. Efektem wdrożenia, poza mniejszym zużyciem wody w zakładach oczyszczania, może być obniżenie opłat za wodę w naszych mieszkaniach.

Smog podtruwa i zabija – nawet (jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia) ponad czterdzieści tysięcy Polaków rocznie. Wyzwanie smogowi rzucił doktorant ze Śląska Adam Nocoń. Jest przedsiębiorcą w firmie rodzinnej, zajmującej się produkcją kotłów. Jego ojciec, Zygmunt, w branży działa od pięćdziesięciu lat – zaczynał jako kotlarz w wieku 15 lat. Teraz ma firmę w Czeladzi na  Śląsku, w której doktorat pisze jego syn. Adam chce stworzyć – opartą na faktycznych rezultatach badań naukowych –  receptę dla klientów, w jaki sposób użytkować kotły, aby nie zwiększać ich emisyjności.

Pasja pielęgnowana od najmłodszych lat, aktywność studencka, wytrwałość, wiedza i praktyka – tak w skrócie można opisać drogę do  doktoratu wdrożeniowego Magdaleny Sitarz, zakopianki pasjonującej się Tatrami i ich geologią, uprawiającej sporty górskie ze  wspinaczką i narciarstwem ski-turowym włącznie. W 2010 r. rozpoczęła ona studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia (…). Podczas jednej z Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Barbórka” zaciekawił ją referat dotyczący mineralizacji hydrotermalnej w Tatrach oraz górnictwa tatrzańskiego. Kiedy na zakończenie tego wystąpienia opiekun naukowy projektu prof. Maciej Pawlikowski zaprosił ją do współpracy chętnych studentów, zgłosiła się od razu. Możliwość zajmowania się tym zagadnieniem była dla mnie spełnieniem marzeń ‒ połączeniem pasji z badaniami naukowymi.

Historia programu

Od 2017 r. odbyły się trzy edycje programu. Uczestniczy w nich ponad 1000 doktorantów: I edycja – ok. 300, II edycja – ponad 400, III edycja – ponad 300 doktorantów oraz łącznie ponad 600 przedsiębiorców i innych podmiotów (I edycja – ok. 200 firm, II edycja ponad 220, a III edycja ponad 220 firm).

„Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”

W trzeciej edycji programu, ogłoszonej w 2019 r., wprowadzono dodatkową część programu „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach której wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym rozpraw związanych z cyberbezpieczeństwem.