Kategoria: Bez kategorii

MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym

Logo MNiSWUruchomienie nauczania w formie e-learningu rekomenduje uczelniom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna uczelni zostanie od 12 marca zawieszona – w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Rekomendację po posiedzeniu Zespołu ds. koordynacji działań w  związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 przedstawiono 11 marca na  konferencji prasowej w KPRM z udziałem Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wiceministrów nauki: Wojciecha Maksymowicza i Anny Budzanowskiej, Jana Szmidta – przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i  Dominika Leżańskiego – przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Minister zawiesił na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to  kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na  kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia. Dotyczy to także instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

Duże skupiska ludzi sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zdecydowaliśmy o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach od 12 marca do 25 marca. Zawieszenie zajęć nie oznacza jednak zamknięcia uczelni. Ponieważ jednak duże skupiska sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa, uczelnie powinny zapewnić dostęp do materiałów online – powiedział wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Nauczanie w formie e-learningu

Ministerstwo powoła zespół ekspertów, który bardzo szybko wypracuje zalecenia dla uczelni w zakresie kształcenia zdalnego, m.in dotyczące sposobu przygotowania kursu (w szczególności, dla tych uczelni publicznych i niepublicznych, które maja niewielkie doświadczenie). Uczelnie posiadające odpowiedni  potencjał (gotowe platformy zdalnego nauczania) zostaną zachęcone do udostępniania tych usług edukacyjnych pozostałym podmiotom systemu.

Zostanie również wykorzystana platforma e-learningowa Navoica utrzymywana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Narzędzie to  umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Kursy na platformie Navoica mogą być otwarte (dostęp otwarty) i zamknięte (widoczne tylko dla dedykowanej grupy). Więcej informacji – www.navoica.pl oraz pod adresem e-mail mooc_help@opi.org.pl.

Możliwe jest także wsparcie finansowe tych uczelni, które są w stanie w szybkim terminie uruchomić platformy do kształcenia na odległość.

Uczelnie nie są zamknięte

Wydanie rozporządzenia nie oznacza, że uczelnie są zamknięte. Zawieszone zostaje tradycyjne kształcenie, natomiast rektorzy mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania administracyjnego uczelni.

Rozporządzenie o zawieszeniu zajęć nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

Wstrzymanie zagranicznych wyjazdów

Zaleca się wstrzymanie zagranicznych wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, a  także powstrzymanie przyjazdów do Polski zagranicznych studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Polscy studenci i pracownicy uczelni powracający z zagranicy powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń  Głównego Inspektora Sanitarnego  https://gis.gov.pl/

Legitymacje

Podejmujemy działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewidujemy przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez bardzo szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich.

Kierunki medyczne

Zwrócimy się do rektorów uczelni prowadzących kierunki medyczne (lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja) z propozycją, by w uzgodnieniu z wojewodami i wojewódzkimi oraz powiatowymi służbami sanitarnymi umożliwili włączenie się studentom dwóch ostatnich lat kierunku lekarskiego, a także ostatniego roku kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, w działania wspomagające służby sanitarne (mierzenie temperatury, prowadzenie wywiadów epidemiologicznych i inne).

Wybory w uczelniach

Nie rekomendujemy przesuwania czy odwoływania wyborów władz uczelni.

Domy studenckie

Rekomendujemy władzom uczelni wstrzymanie się z nieskoordynowanymi ogólnopolsko decyzjami w tej sprawie.


Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19

Naczynia laboratoryjne W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin – po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 do 25 marca

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to  kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na  kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Podkreślamy, że rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w  realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Zawieszamy zajęcia dydaktyczne, ale uczelnie działają

Podkreślamy, że ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i  osoby kierujące innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów muszą zapewnić ich bieżące funkcjonowanie.

Ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają na procedurę wyboru władz uczelni, która powinna być kontynuowana. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznacza, że na razie nie przewiduje zmian w  kalendarzu rekrutacji na studia. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy prewencyjnie. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zdecydowaliśmy się zawiesić zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także na  uczelniach. Wszystkie powyższe działania są możliwe dzięki tzw. specustawie – ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z  epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie, rodzicom dzieci w wieku do  lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.


Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy

Logo programu - napis Fulbright Poland na niebieskim tle Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji!

Fulbright Graduate Student Award 2021-22

Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia.

Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA – sfinansowanie pierwszego roku nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia finansowania na kolejny rok.

Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z  wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration).

Termin składania wniosków na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021-22: do 24 kwietnia 2020 r.

Fulbright Junior Research Award 2021-22

Dla kogo: osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej, zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej.

Czas pobytu: od 4 do 10 miesięcy.

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22: do 22 maja 2020 r.

Fulbright Senior Award 2021-22

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej.

Czas pobytu: od 3 do 10 miesięcy.

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22: do 1 czerwca 2020 r.

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i  nadzorowaniu pracy innych badaczy.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego, przygotowanie autorskich zajęć i programów nauczania oraz  poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych – w instytucjach w USA.

Czas pobytu: od 2 do 6 tygodni.

Dziedziny: STEM – nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze według klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21: do 1 czerwca 2020 r.


Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i  kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a ponad 160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich. Wniosek w konkursie stypendialnym to pierwszy krok, by dołączyć do grona Fulbrighterów!

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów.

Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy (w szczególności Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria), Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i Tajwan.

Zaleca się, do rozważenie możliwości podjęcia przez uczelnie i  pozostałe jednostki sektora szkolnictwa wyższego i nauki decyzji dotyczących sytuacji  tych osób m.in. poprzez przełożenie rozpoczęcia studiów/wymiany na kolejny semestr, późniejsze rozpoczęcie semestru lub umożliwienie pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w ramach telepracy oraz procesach kształcenia na  odległość.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARSCoV2 pozostając w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Zdrowia, a także z  Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erasmus + i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

MNiSW rekomenduje sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus.

Najchętniej na informatykę, najtrudniej na orientalistykę – znamy wyniki rekrutacji na studia w roku 2019/2020

W tym roku akademickim studia rozpoczęło ponad 424 tys. osób. Ponad 110 tys. studentów zdecydowało się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, 311 tys. zaś zrekrutowało się na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie. Które kierunki cieszyły się największą popularnością?

Psychologia wyprzedziła zarządzanie. Lider bez zmian

Tak jak i w latach poprzednich młodzi ludzie najchętniej wybierali informatykę. Na ten kierunek studiów papiery złożyło aż 32 680 osób. Skład podium również nie różni się od tego zeszłorocznego – nadal króluje psychologia i zarządzanie. W tym roku jednak psychologia zajęła drugie miejsce (25 831 chętnych) i wyprzedziła tym samym zarządzanie (22 930 chętnych).

Na dalszych miejscach znalazły się:

 • kierunek lekarski (z wyłączeniem uczelni medycznych, które nadzoruje minister zdrowia)
 • prawo
 • ekonomia
 • filologia angielska
 • finanse i rachunkowość
 • budownictwo
 • logistyka

Nawet 26 osób na jedno miejsce. Które kierunki są najbardziej oblegane?

Czołówkę zestawienia otwiera orientalistyka i matematyka. Kandydaci aplikujący na orientalistykę – japonistykę musieli pokonać aż 26 osób, natomiast przyszli matematycy i analitycy danych zmuszeni byli wyprzedzić 22 konkurentów.

Najtrudniej dostać się było również na:

 • orientalistykę – sinologię (19,5 osoby na miejsce),
 • sztuki nowoczesne – Design now! (16 osób),
 • elektromobilność (15,9),
 • komunikację wizerunkową (15,7),
 • mechanikę i projektowanie maszyn (15,7),
 • realizację obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografię (15,3),
 • Media Design i marketing wizerunkowy (15,0).

Najwięcej kandydatów na politechnikach

Wśród uczelni, w których było najwięcej kandydatów na jedno miejsce, były trzy politechniki – z Warszawy, z Gdańska i z Poznania. Żeby się na nie dostać trzeba było pokonać od 6 do 7 osób. Tuż za podium znalazł się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (5,7 kandydata na miejsce), a także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (5,5 kandydata na miejsce).

Pozostałe uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce to:

 • Politechnika Łódzka (5,5)
 • Uniwersytet Wrocławski (4,5)
 • Uniwersytet Warszawski (4,5)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (4,3)
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (4,3)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (4,3)

Największą liczbę kandydatów na studia odnotowały zaś:

spośród uniwersytetów:

 • Uniwersytet Warszawski (40 844 zgłoszeń)
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (31 180)

spośród uczelni technicznych:

 • Politechnika Warszawska (45 888)
 • Politechnika Gdańska (25 807)

spośród uczelni ekonomicznych:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (11 363)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (7 997)

Pełna informacja o wynikach rekrutacji znajduje się w LINKU.

Ważne! Liczba zgłoszeń kandydatów na dany kierunek studiów w uczelni jest wynikiem popularności kierunku i uczelni, ale również uwarunkowań formalnych, umożliwiających kandydatom ubieganie się o przyjęcie nawet na kilka kierunków studiów w jednej lub w kilku uczelniach.

Materiał opracowano w Departamencie Szkolnictwa Wyższego MNiSW, na podstawie danych z uczelni zamieszczonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.

Ankieta: Studentko, studencie – skąd czerpiesz informacje na temat studiów?

Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich przygotował specjalną ankietę, której celem jest zbadanie, jakie sposoby komunikacji ze studentami są najskuteczniejsze, a także, skąd studenci czerpią informacje dotyczące studiów oraz inicjatyw w uczelniach. Na podstawie wyników ankiety zostaną opracowane rekomendacje, które będą przekazane uczelniom oraz samorządom studenckim.

Jeśli studiujesz obecnie w szkole wyższej w Polsce, koniecznie wypełnij ankietę. Zajmie to mniej niż 10 minut, a na podstawie jej wyników Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich opracuje rekomendacje, w jaki sposób najskuteczniej informować studentów o ich prawach oraz możliwościach w kontekście podejmowanej nauki.

Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich został powołany 15 lutego 2019 r. przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do zadań zespołu należy m.in. identyfikowanie problemów i barier związanych z funkcjonowaniem społeczności studenckiej w uczelniach oraz opracowywanie propozycji rozwiązań służących eliminowaniu wskazanych problemów i barier. Pracom tego gremium przewodniczy Łukasz Rusajczyk z Politechniki Gdańskiej, a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele środowiska studenckiego, wywodzący się z organizacji takich, jak Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależne Zrzeszenie Studentów czy też Studenci dla RP.

Link do ankiety

Sky is the limit. Podniebne loty studentów!

Uzyskanie licencji pilota jest niezwykle trudne. To zawód dla wybranych. Otrzymanie uprawnień to proces czasochłonny i kosztowny. Tylko niektórzy mogą wziąć udział w prywatnych szkoleniach, za które trzeba słono zapłacić. Daniel i Dominika ciągle to słyszeli, a jednak znaleźli sposób, żeby spełniać swoje marzenia bez worka wypełnionego pieniędzmi. Chęć, pasja i oczywiście ciężka praca, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie pozwoliły zrealizować ich plany!

I believe I can fly

O lataniu myślał od dziecka – to jego zamiłowanie, cel, pomysł na życie. Dla niej latanie to spełnianie marzeń, walka ze stereotypem, przełamywanie barier – kocha to! Daniel Napierakowski i Dominika Pikula – różne charaktery, różne osobowości, które łączy pasja do latania. I chociaż loty w przestworzach tworzą idealne warunki do tego, żeby pobujać czasem w obłokach, to na pewno nie jest tak w ich przypadku. To osoby, które wiedzą czego chcą i mimo częstych lotów twardo stąpają po ziemi. Realizują swoje marzenia, uparcie dążąc do celu.

Daniel Napierkowski – absolwent PWSZ w Chełmie na kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalizacja Pilotaż samolotowy. Obecnie instruktor pilotażu w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w tej uczelni, a także pierwszy oficer w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Został również wicemistrzem Polski juniorów w lataniu precyzyjnym w 2018 roku. Dominika Piluka – studentka czwartego roku Mechaniki i budowy maszyn, również na specjalizacji Pilotaż samolotowy w chełmskiej PWSZ. Właśnie odebrała licencję pilota zawodowego. Obecnie bierze udział w kursach, które w przyszłości pozwolą jej szkolić innych studentów w technice pilotażu.

Kobieta za sterami samolotu?!

– Bardzo często zdarza się, że kiedy rozmawiam z ludźmi o lataniu, to wszyscy myślą, że szkolę się na stewardessę. Kiedy tłumaczę im, że chcę zostać pilotem samolotowym, wiele osób robi wielkie oczy. Przyjęło się, że to męski zawód. Nie zwracam na to uwagi, że większość dziwi się, że chcę zostać pilotem. Takie słowa wręcz motywują mnie do działania – mówi Dominika.

Prywatne szkolenia lotnicze to koszt około 200-250 tysięcy złotych – którego studenta na to stać?

– Bardzo niewiele osób ma pieniądze na to, żeby wydać setki tysięcy złotych na prywatne szkolenia. Ich koszt to około 200-250 tysięcy złotych. Podałam kwotę ogólną, dużo zależy od tego, gdzie robimy wszystkie uprawnienia.  Wiadomo, można znaleźć tańsze lub droższe ośrodki szkoleniowe – tłumaczy Dominika. – Taka uczelnia jak PWSZ w Chełmie pomaga spełniać marzenia lotnicze również tym mniej zamożnym osobom. Żeby zostać tam pilotem nie trzeba mieć worka pieniędzy, ale trzeba mieć worek chęci i umiejętności – dodaje Daniel.

Nie jestem z rodziny, która ma wór pieniędzy

Jak osiągnąć swoje marzenia? Żeby zostać pilotem samolotowym na PWSZ w Chełmie, trzeba dostać się na kierunek ogólny Mechanika i budowa maszyn, a po roku na specjalność Inżynieria lotnicza ze specjalizacją Pilotaż samolotowy. Rekrutacja na specjalizację nie jest jednak najłatwiejsza. Przez pierwszy rok należy starać się o jak najlepsze wyniki w nauce i dbać o to, żeby otrzymać jak najwięcej punktów podczas rekrutacji.

– Dobrze jest zrobić licencję PPL (A) – czyli licencję pilota turystycznego. Nie jest to wymóg formalny, ale bardzo się przydaje. Koszt takiej licencji waha się w granicach 20-30 tysięcy. Nie jestem z rodziny, która śpi na pieniądzach, dlatego wybrałem PWSZ w Chełmie, a nie szkolenia prywatne. Żeby zarobić na PPL (A) wyjechałem po maturze do Anglii do pracy. Z tego płynęło wiele korzyści. Nie tylko zarobiłem na szkolenie, ale także podszlifowałem język angielski, który jest bardzo potrzebny w tym zawodzie – mówi Daniel.

Na ten sam pomysł wpadła Dominika, która nad Tamizą zarabiała z myślą o swoich marzeniach. – Już jako licealistka pracowałam i odkładałam pieniądze. Wyjechałam do Anglii, żeby odłożyć, ale też, żeby poćwiczyć język. Dla linii lotniczych dobra znajomość angielskiego jest kluczowa, musimy umieć się nim płynnie posługiwać – wyznaje Dominika.

Trzy nowe samoloty dla studentów PWSZ w Chełmie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku przekazało PWSZ w Chełmie dofinansowanie na trzy nowoczesne statki powietrzne. Są to samoloty treningowe AT3 serii R100. Uzupełnienia we flocie przełożyły się na wzrost jakości kształcenia studentów. – Szkolę na tych samolotach i kształci mi się na nich fantastycznie. Te samoloty są bardzo nowoczesne. Awionika, czyli przyrządy znajdujące się w tym sprzęcie, jest bardzo zaawansowana. Studenci, którzy mają okazję do uczenia się na tych statkach powietrznych, mogą ćwiczyć technikę dokładnego pilotażu. To dolnopłaty i dlatego wymagają większej precyzji w lataniu i lądowaniu. Gdyby ministerstwo nie dofinansowało tych samolotów, to nie mielibyśmy okazji zdobywać doświadczenia na tak nowoczesnym sprzęcie – mówi Daniel.

– W tych samolotach jest wiele ułatwień, można np. ustawić sobie punkt zwrotny, jest nawigacja. To klasa sama w sobie, można się na nich wiele nauczyć – dodaje Dominika.

Szkolenia i latem, i zimą

Obecnie uczelnia realizuje istotną inwestycję polegającą na budowie betonowego pasa startowego. Jest to możliwe dzięki wsparciu MNiSW. – Jedną z zalet budowy takiego pasa jest to, że będziemy mogli ćwiczyć pilotaż samolotowy zarówno latem, jak i zimą. Do tej pory szkoliliśmy się tylko latem. W okresie zimowym odśnieżanie pasa trawiastego powoduje jego uszkodzenie, z betonową nawierzchnią nie będzie tego problemu. Kolejną zaletą jest to, że technika lądowania na takim pasie jest inna. Na wszystkich większych lotniskach znajdują się pasy betonowe. Cieszę się, że szkoła nieustannie się rozwija, a studenci PWSZ będą mogli zdobywać jeszcze więcej przydatnych umiejętności, które na pewno wykorzystają później w pracy zawodowej – podkreśla Daniel.

Duże linie lotnicze zainteresowane studentami PWSZ w Chełmie

Wyższe szkoły zawodowe są ogniwem łączącym naukę z biznesem. Misją tych szkół jest kształcenie zawodowe studentów oraz zapewnienie praktyk, dzięki czemu studenci zdobywają umiejętności, które wyróżniają ich na rynku pracy. Tę misję realizuje również PWSZ w Chełmie.  Uczelnia współpracuje z dużymi liniami lotniczymi. Dzięki temu studentom znacznie łatwiej jest znaleźć pracę po ukończeniu studiów. Daniel pracuje obecnie w Polskich Liniach Lotniczych LOT. – Dzięki współpracy uczelni i dużych firm lotniczych do naszej szkoły przyjechały PLL LOT i rekrutowały pilotów do pracy. Ja wziąłem udział w takiej rekrutacji i teraz latam na Boeingu 737 w PLL LOT i jestem przeszczęśliwy! Uważam, że to ważne, że uczelnie mają kontakt z dużymi firmami. Chcemy po ukończeniu wymarzonego kierunku pracować w zawodzie. – podkreśla Daniel.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera rozwój Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Jedną z możliwości otrzymania dodatkowych środków jest program „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”  z budżetem 15 milionów złotych. Innowacyjne są kryteria przyznawania środków. Algorytm ma charakter projakościowy – premiuje te uczelnie, które będą lepiej realizować swój określony cel. I tak w przypadku publicznych uczelni zawodowych składnikiem wpływającym na wysokość subwencji będą m.in. ekonomiczne losy absolwentów (to, jak absolwenci radzą sobie na lokalnym rynku pracy). Pomaga w tym ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA – więcej informacji na portalu studia.gov.pl). Na podstawie danych z m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on monitoruje parametry takie jak względne wskaźniki bezrobocia czy zarobków absolwentów, pomagając znaleźć kierunki studiów najbardziej pożądane na rynku pracy oraz kształtować zarządzanie uczelnią w kwestii promocji czy polityki kształcenia. Taki algorytm obliczania subwencji to mechanizm, który zwiększy mobilizację uczelni zawodowych do kształcenia studentów zgodnie z lokalnymi potrzebami rynku pracy.

Polski Związek Niewidomych pomaga absolwentom na rynku pracy

Do września 2020 roku trwa nabór do projektu „Aktywny absolwent” Polskiego Związku Niewidomych. Dzięki programowi studenci ostatnich lat studiów lub absolwenci z niepełnosprawnością wzrokową mogą wziąć udział w szkoleniach i kursach zawodowych.

Projekt Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
 • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy mogą skorzystać z oferty:

 • szkoleń i kursów zawodowych,
 • nauki języków obcych,
 • płatnych staży zawodowych,
 • doradztwa i coachingu.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji „pliki do pobrania”.