Kategoria: Bez kategorii

Informacja dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Środki dotacji na wypłatę świadczeń dla studentów są przekazywane uczelniom z budżetu państwa na bieżąco (co miesiąc) zgodnie z dotychczasowymi zasadami. W przypadku wzrostu zapotrzebowania uczelni na środki dotacji w związku z przyznaniem zapomóg dużej liczbie studentów i doktorantów, Ministerstwo będzie elastycznie podchodziło do rozpatrywania wniosków uczelni o zwiększenie dotacji na 2020 r.

Ponadto, w opinii Ministerstwa, zasadne jest uwzględnienie szczególnej sytuacji studentów zakwaterowanych w domach studenckich, którzy ze względu na odwołanie zajęć nie korzystają z tych obiektów, poprzez zwolnienie studentów z opłat za miejsce w domu studenckim za ten okres.

Proces przyznawania świadczeń

Mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego, zwracamy się z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń. W szczególności dotyczy to sytuacji przyznania stypendiów na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 w uczelniach, które przyznają stypendia w systemie semestralnym (na 5 miesięcy).

Zalecana jest adaptacja wewnętrznych procedur uczelni dostosowujących proces przyznawania świadczeń do ograniczeń związanych ze zmieniającą się sytuacją zagrożenia epidemiologicznego (w tym ich odbiurokratyzowanie w granicach prawa) – chociażby poprzez stosowanie pracy zdalnej przez członków komisji stypendialnych.

W związku z ewentualnymi problemami w dostarczeniu do uczelni przez studentów i doktorantów dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia na semestr letni bieżącego roku akademickiego, należy zaznaczyć, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zawierają rozwiązania prawne umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych – np. doręczenia drogą elektroniczną. Możliwe jest także wydłużanie studentom zgłaszającym taką potrzebę terminów na uzupełnienie postępowania dowodowego oraz uwzględnianie dokumentów będących w posiadaniu uczelni – np. przy rozpatrywaniu wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 wzięcie pod uwagę dokumentów o jego dochodach będących podstawą przyznania stypendium na semestr zimowy, jeżeli sytuacja materialna studenta nie uległa zmianie). 

Przypominamy również, że regulamin świadczeń dla studentów powinien być zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej uczelni. W trosce o studentów i doktorantów ubiegających się o świadczenia należy również zadbać, aby wszelkie wzory dokumentów związane z realizacją ich prawa do ubiegania się o stypendia i zapomogi (np. wniosków, oświadczeń) były zamieszczone na stronie internetowej uczelni do pobrania przez wnioskodawców.

Ważny komunikat do studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego!

Ministerstwo Nauki rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.

Dzięki przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej pracodawcy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wysokości około 2 tysięcy zł brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Na bieżąco  będziemy informować o nowych rozwiązaniach, które pomogą studentom w Polsce w tym trudnym czasie kwarantanny i pandemii koronawirusa.

Informacja dotycząca opłat za studia oraz o możliwości wsparcia studentów

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. nastąpiło czasowe zawieszenie kształcenia w uczelniach.

Biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia.

Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc takich jak np. lokale gastronomiczne, będące dla wielu studentów miejscem pracy.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacja w sprawie kredytu studenckiego przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Dyplomy w brązowych okładkachW przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu.

Jednocześnie przypominamy, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku:

 • skreślenia z listy studentów lub doktorantów;
 • urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
 • zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta;
 • ukończenia studiów.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

Monitor komputera z linijkami koduW związku z koniecznością przejścia w uczelniach na zdalne formy kształcenia studentów i doktorantów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo rekomenduje: 

 1. Wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i  kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów.
 2. Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do  zastąpienia zajęć odbywających się tradycyjnie w formie wykładu lub seminarium.
 3. Zaangażowanie istniejących na uczelniach struktur wsparcia w  tworzeniu e-zasobów edukacyjnych do udzielania pomocy i konsultacji jednostkom, które nie mają dużego doświadczenia w tym zakresie.
 4. Analizę e-zasobów posiadanych przez uczelnie oraz udostępnianie w  formule otwartej wybranych kursów on-line oraz e-materiałów, które mogą pokazać dobre praktyki w zakresie tworzenia zdalnych materiałów edukacyjnych.
 5. W przypadku udostępniania kursów oraz e-zasobów otwartych preferowane wskazywanie w prosty sposób licencji (np. https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/), które pozwolą na wykorzystanie przez innych materiałów z poszanowaniem zasad prawa autorskiego.
 6. Wykorzystanie platformy www.navoica.pl, której właścicielem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narzędzie to umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Szczegółowe informacje oraz pomoc można uzyskać wysyłając wiadomość na  adres navoica@opi.org.pl.

Zwracamy się z prośbą do Rektorów, aby w miarę swoich możliwości,  wsparli  Kuratoria Oświaty na swoim terenie w przygotowaniu  kursów online na potrzeby kształcenia.

W celu wsparcia uczelni w zakresie kształcenia na odległość uruchomione zostało centrum pomocy pod adresem e-learning@opi.org.pl.

Centrum pomocy jest czynne w godzinach 8-20 we wszystkie dni tygodnia.

Przykładowe dostępne zasoby dla uczelni

I. Otwarte Zasoby Edukacyjne dla uczelni:

 1. E-podręczniki Open AGH – recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania.
 2. Open AGH e-zasoby – kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje do przedmiotów ścisłych opracowane przez pracowników, doktorantów i studentów AGH.
 3. Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach – darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od Open Stax Polska.
 4. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej – wideo wykłady i kursy online z analizy matematycznej i fizyki.
 5. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Warszawskiej  – e-materiały akademickie.
 6. Otwarte Zasoby edukacyjne Politechniki Łódzkiej – zawierające kursy z fizyki z materiałami nie tylko dla studentów, rachunku różniczkowego oraz laboratorium matematyczne z GeoGebrą. Kursy umożliwiają zarejestrowanie się dowolnemu użytkownikowi z internetu.
 7. Wszechnica.org – ponad 400 filmów o szerokiej tematyce: od ekonomii, po historię i dziedzictwo kulturowe w formie zapisów wideo i audio wykładów, spotkań, debat i wywiadów z takich instytucji jak Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji im. Bronisława Geremka, Polskiej Akademii Nauk.
 8. Biblioteka Otwartej Nauki – polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.
 9. Otwórz książkę – cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.
 10. CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.
 11. Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA – udostępnia zdjęcia archiwalne, zdigitalizowane ryciny, starodruki, etc. Część w domenie publicznej (uwaga, wciągające!).
 12. Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki.
 13. Pomorska Biblioteka Cyfrowa – domenę tworzą utwory, które nie podlegają już ochronie prawnej. Oznacza to, że zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, tj. rozpowszechniać, kopiować, zmieniać i remiksować, również w celach komercyjnych.
 14. Laboratoria w Hiszpanii (z możliwością przeprowadzania doświadczeń na poziomie uniwersyteckim) dostępne przez Internet (https://labsland.com/blog/en/2020/03/12/schools-and-universities-closure-support/)

II. Darmowe platformy oraz aplikacje i narzędzia online do zdalnego studiowania i uczenia się:

 1. https://navoica.pl/
 2. https://enauczanie.pg.edu.pl/lab/

III. Wsparcie dla innych uczelni:

Platforma WIKAMP Politechniki Łódzkiej oraz platforma Webinariów PŁ. Platforma jest zorganizowana na bazie oprogramowania moodle i umożliwia udostępnianie materiałów oraz prowadzenie zajęć w formie zdalnej w  konwencji e-learningu. Kontakt dla uczelni zainteresowanych umieszczeniem tam kursów i poprowadzeniem webinarów: bok@edu.p.lodz.pl.

Legitymacje studenckie i doktoranckie przedłużone

Studencki biret i zwinięty dyplomMinister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni.


Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy

Lecący samolotZalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.

Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod  nadzorem epidemiologicznym.


Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich

Studenci oglądający rysunki techniczneW związki z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania.

Pobyt pozostałych studentów i doktorantów w  domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym.

Rekomendacja MNISW: Zwracamy uwagę, że uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym studentom (w tym obcokrajowcom) którzy nie mogą (z różnych względów) opuścić akademika.


Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

List do rektorów uczelni medycznych w sprawie wolontariatu związanego z zagrożeniem COVID-19

Szanowni Państwo Rektorzy,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i  szybko przyrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że w mojej ocenie istnieje możliwość wsparcia przez studentów kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, działań służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z koronawirusem.

W związku z tym zwracam się do Państwa Rektorów o poinformowanie studentów ostatnich lat studiów kierunków: lekarskiego, farmacji, analityki medycznej, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego o  możliwości wsparcia przez nich działań właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych. Studenci ci są już bowiem przygotowani do  podjęcia działań wspierających, np. w wywiadzie epidemiologicznym, który jest prowadzony przez telefon i pozwala zebrać informacje od chorego.

Proszę Państwa Rektorów o wyznaczenie osób do koordynacji tego działania w uczelniach. Studenci wyrażający wolę udzielenia takiej pomocy powinni drogą elektroniczną poinformować o tym swoją uczelnię, a  ta następnie – przekazać dane kontaktowe tych studentów właściwym służbom sanitarno-epidemiologicznym.

Łączę wyrazy szacunku
Sekretarz Stanu w MNISW
Prof. dr hab. n. med Wojciech Maksymowicz

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 1. Programy stypendialne:
  • im. gen. Władysława Andersa,
  • im. Ignacego Łukasiewicza,
  • im. Stefana Banacha,
  • Polonista,
  • Poland my firts choice,
  • wymiana stypendialnych w ramach umów bilateralnych,
  stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach.
 2. W odniesieniu do stypendystów programów dla naukowców:
  • im. Mieczysława Bekkera,
  • im. Prof. Franciszka Walczaka,
  • im. Stanisława Ulama,
  • im. Wilhelminy Iwanowskiej,
  • wymian w ramach umów bilateralnych,
  możliwa jest zmiana terminu wyjazdu lub przyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym.
  W takim przypadku NAWA prosi o złożenie wniosku z propozycją zmiany terminu i akceptacją ośrodka goszczącego. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium.
 3. W przypadku konieczności zmian w projektach instytucjonalnych:
  • PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej,
  • Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe,
  • Welcome to Poland,
  • Promocja Zagraniczna,
  • International  Alumni,
  • STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców,
  • KATAMARAN – Tworzenie i realizacja wspólnych programów II stopnia,
  • CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej,
  w zakresie terminu realizacji działań lub planowanych do  osiągnięcia rezultatów projektów należy skontaktować się z opiekunami danego programu.
 • W przypadku poniesienia kosztów w programach instytucjonalnych NAWA prosi o kontakt z opiekunami programów w celu stwierdzenia zaistnienia przesłanki „siły wyższej” określonej w umowach zawartych z NAWA. W  zaistniałych sytuacjach należy przesłać szczegółowe uzasadnienie odwołania wyjazdów i przyjazdów oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów.
 • W dniach 16-31 marca 2020 r. kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będzie nieczynna dla interesantów. Osobiste składanie i  odbieranie dokumentów będzie niemożliwe. Dokumenty można przesyłać pocztą lub kurierem na adres NAWA.
 • Poświadczone dokumenty zostaną odesłane na adres korespondencyjny wskazany we wniosku, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Narodowe Centrum Nauki

 1. Instytucja rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w  ramach konkursów NCN.
 2. W przypadku możliwości zmiany terminu pobytu NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o nowych terminach, w celu aneksowania umów o  finansowanie stypendiów doktorskich oraz umów o finansowanie staży w  zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC.
 3. W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest skrócenia pobytu lub zrealizowanie pozostałej części stażu w innym terminie. W tych przypadkach również NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w  umowach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA i UWERTURA.
 4. W przypadku poniesienia kosztów podróży do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w ramach działań związanych z  realizowaniem projektów badawczych finansowanych przez NCN, koszty takie zostaną uznane za kwalifikowalne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. NCBR przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i  jednostek naukowych  zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Przygotowano m.in. propozycje zmian w dokumentacji konkursowej obowiązującej w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz programach krajowych.
 3. Ze względu na bieżącą sytuację Centrum przeprowadziło analizę i  zweryfikowało możliwości wprowadzenia zmian ułatwiających realizację projektów oraz ubieganie się o środki z NCBR w obliczu ograniczeń wprowadzanych przez właściwe instytucje i służby sanitarno-epidemiologiczne.
 4. W ślad za decyzjami Rady Ministrów, w tym Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego,  Dyrektor NCBR planuje wprowadzenie następujących rozwiązań:
  • W zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada takich spotkań zostanie wprowadzona od 16 marca. Oznacza to, że panele z Wnioskodawcami zaplanowane po tej dacie zostaną przełożone na późniejszy termin albo  odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Terminy paneli będą ustalane na bieżąco.
  • W zakresie PO WER – ze względu na specyfikę prowadzonych w tym programie projektów – ewentualne, powiązane z zaistniałą sytuacją oczekiwania podmiotów dotkniętych skutkami zagrożenia epidemiologicznego rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem przyczyn i możliwych skutków zaistniałej sytuacji.
  • Kontrole projektów w zakresie finansowym prowadzone będą w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dowodów źródłowych, które w razie potrzeby będę mogły na wezwanie zostać przesłane w formie kopii papierowej. Nastąpi także przesunięcie na najbliższy możliwy termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym. Przełożone zostaną także terminy wizyt monitorujących.
 5. Centrum zawiesza do odwołania spotkania osobiste w Punkcie Informacyjnym na ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie. Od 12 marca do  odwołania pracownicy Punktu będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pod nr tel.: 22 39 07 170, 22 39 07 191 lub 22 39 07 377, oraz mailem info@ncbr.gov.pl. Przesunięte lub zamienione na formułę on-line zostaną także wszystkie spotkania zaplanowane w marcu w ramach cyklu NCBRdlafirm. Szczegóły dotyczące nowych formuł spotkań i dat są dostępne na stronie www.ncbrdlafirm.pl.