Kategoria: Bez kategorii

Powołanie koordynatorów regionalnych monitorujących sytuację epidemiczną na uczelniach

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowała o powołaniu 16 wojewódzkich (regionalnych) koordynatorów, którzy będą monitorować sytuację epidemiczną na uczelniach w danym regionie.

Zadaniem każdego z koordynatorów, realizowanym we współpracy z władzami uczelni, jest zbieranie i aktualizowanie danych dotyczących liczby potwierdzonych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz wszelkich innych związanych z epidemią niepokojących zdarzeniach występujących w szkołach wyższych (w tym w akademikach).

Bezpieczeństwo wspólnoty akademickiej

Obecna sytuacja epidemiczna i obserwowany przyrost zachorowań każą nam zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej. Lepsze monitorowanie sytuacji na uczelniach w skali kraju, również pod kątem podejmowania dalszych działań, konieczne jest dysponowanie aktualnymi danymi – podkreśla minister Anna Budzanowska.

MNiSW zwróciło się z prośbą do wszystkich uczelni w kraju o wyznaczenie osób, które będą odpowiedzialne za kontakty z regionalnymi koordynatorami i przekazywanie im bieżących informacji. Szczegółowych wskazówek co do trybu, formy i częstotliwości przekazywania danych udzielają koordynatorzy wyznaczeni przez KRASP.

Poniżej prezentujemy listę uczelni koordynujących:

 1. Województwo zachodniopomorskie
  Akademia Morska w Szczecinie
 2. Województwo pomorskie
  Politechnika Gdańska
 3. Województwo warmińsko-mazurskie
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 4. Województwo kujawsko-pomorskie
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Województwo podlaskie
  Rektor Politechniki Białostockiej
 6. Województwo mazowieckie
  Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 7. Województwo lubuskie
  Uniwersytet Zielonogórski
 8. Województwo wielkopolskie
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 9. Województwo łódzkie
  Politechnika Łódzka
 10. Województwo dolnośląskie
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 11. Województwo opolskie
  Politechnika Opolska
 12. Województwo śląskie
  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 13. Województwo świętokrzyskie
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 14. Województwo lubelskie
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 15. Województwo małopolskie
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 16. Województwo podkarpackie
  Politechnika Rzeszowska.

Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

Sposób prowadzenia zajęć z podziałem na obszary czerwone i żółte

W obszarze czerwonym
Kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). 

Wyjątek stanowią:

 • zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny;
 • zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów.

Decyzją rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów zajęcia te mogą odbyć się stacjonarnie.

W obszarze żółtym
Kształcenie prowadzone jest zdalnie, tj. z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz stacjonarnie, tj. w siedzibach podmiotów prowadzących to kształcenie (tryb hybrydowy). Decyzja w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia należy do rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów.

Wszelkie rozstrzygnięcia podejmowane przez władze uczelni muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których określono standardy kształcenia, musi uwzględniać szczególne rozwiązania przewidziane w tych standardach.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • rektor może wydawać zarządzenia w sprawach należących do kompetencji senatu, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni – tak wydane zarządzenia będą podlegały zatwierdzeniu przez senat uczelni na najbliższym posiedzeniu;
 • nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich;
 • nie kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe;
 • legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Pracownicy uczelni

Pracownicy uczelni świadczą pracę zgodnie z decyzją rektora uwzględniającą konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej. Mając powyższe na uwadze, rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Komunikacja

Rekomendujemy przesyłanie aktualnych informacji dot. funkcjonowania uczelni do wszystkich członków społeczności akademickiej z wykorzystaniem dostępnych technicznie rozwiązań. Informacje na bieżąco powinny być umieszczane na stronie internetowej uczelni. Bieżące aktualizacje należy wysyłać, korzystając z uczelnianej poczty, tak, by zminimalizować ryzyko dezinformacji oraz zapewnić studentom, doktorantom i pracownikom jak najlepszy dostęp do informacji nt. aktualnych rozwiązań funkcjonujących na uczelni.

Domy studenckie

W zależności od decyzji podjętej przez uczelnie, w kontekście realizacji procesu kształcenia, powinno się odpowiednio dostosować wytyczne dotyczące domów studenckich. Podejmując decyzję co do liczby osób zamieszkujących w domach studenckich, należy uwzględnić wymogi sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W szczególności zaleca się utrzymanie zakazu odwiedzin oraz udostępnianie płynów do odkażania przy wejściu do domu studenckiego.

Jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę, w szczególności należy umożliwić pozostanie w domach studenckich:

 • osobom, które realizują zajęcia stacjonarnie;
 • osobom, dla których uczestnictwo w zajęciach realizowanych zdalnie wiąże się z koniecznością mieszkania w domu studenckim;
 • osobom pracującym w danym mieście;
 • kobietom w ciąży i studentom-rodzicom;
 • osobom, których obecność w domu rodzinnym mogłaby stwarzać zagrożenie epidemiczne dla bliskich;
 • osobom, które nie mają możliwości zamieszkania w innym miejscu (np. ze względu na sytuację rodzinną, materialną).

Rekomenduje się, w miarę potrzeb, wydzielenie jednego domu studenckiego dla osób przebywających na kwarantannie, jeżeli infrastruktura uczelni na to pozwala.

Podstawa prawna


Dotychczasowe wytyczne
Lista domów studenckich wykorzystywanych w walce z koronawirusem

Rusza nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” – na rok 2021

logo Narodowa Reprezentacja Akademicka

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej”, która umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Dzięki programowi studiujący sportowcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budżet na tę edycję projektu to 10 mln zł.

Połączenie kariery sportowej z nauką

Zajęcia prowadzone będą w ramach indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do planów treningowych i kalendarza zawodów.

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), którzy posiadają obywatelstwo polskie i wymaganą kategorię sportową.

Środki finansowe kierowane będą bezpośrednio do uczelni.

Warunki udziału

W programie mogą wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące i studenci sportowcy, posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Kryteria wyboru

Podstawą do otrzymania dofinansowania będzie zgłoszona przez uczelnię lista studentów-sportowców, pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych. Poza tym, student musi pozostawać czynnym sportowcem i spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • jest medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich, lub mistrzostw świata seniorów, lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata, lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
 • znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
 • jest medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – do ukończenia 30. roku życia;
 • posiada aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – do ukończenia 30. roku życia;
 • posiada aktualną klasę mistrzowską (M) – do ukończenia 30. roku życia.

Wnioski w imieniu uczelni składać będą rektorzy lub osoby przez nich upoważnione.

Harmonogram realizacji programu

 • do 30 października 2020 r. – przekazanie przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Akademicki Związek Sportowy listy sportowców uprawnionych do udziału w projekcie,
 • do 16 listopada 2020 r. – składanie wniosków przez uczelnie,
 • grudzień 2020 r. – powiadomienie uczelni o zakwalifikowaniu studentów-sportowców do udziału w projekcie oraz uzgadnianie i podpisanie umów na dofinansowanie,
 • od stycznia 2021 r. – przekazanie środków dotacji na podstawie podpisanych umów.

Finansowanie

Na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca naliczane będą środki finansowe w kwocie do 18 000,00 zł + do 10% kosztów pośrednich.

Sportowcy otrzymają środki na ok. 100 godzin indywidualnie zorganizowanej nauki, w tym kształcenia na odległość lub spotkań z tutorem lub opiekunem dydaktycznym.

Podsumowanie 1. edycji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” w 2019 r. Na realizację I edycji projektu w 2020 r. zabezpieczono w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki w wysokości 10 mln zł.

Do realizacji I edycji przystąpiły łącznie 42 uczelnie publiczne i niepubliczne, w wyniku czego wsparciem w ramach projektu objętych zostało 412 studentów-sportowców na łączną kwotę 7 128 108,00 zł.


Narodowa Reprezentacja Akademicka – II edycja

Aktualizacja rozporządzenia w sprawie studiów dotycząca formy prowadzenia zajęć

W aktualizacji rozporządzenia w sprawie studiów dodano zapis dotyczący możliwości prowadzenia zajęć na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasad przeliczania punktów ECTS. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów, weszło w życie 1 października 2020 r.

Zgodnie z brzmieniem nowego rozporządzenia, w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, o której mowa w § 13 tego rozporządzenia.


Rozporządzenie w serwisie Dziennika Ustaw

Rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021

1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021 – to ważne wydarzenie dla całej akademickiej społeczności. „Każda uczelnia jest wspólnotą” – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Szef resortu nauki zapewnia też, że środowisko akademickie w obliczu pandemii koronawirusa może liczyć na pełne wsparcie MNiSW.

Uczelnia to wspólnota

Z okazji inauguracji roku akademickiego minister Wojciech Murdzek na nagraniu wideo podziękował społeczności akademickiej za zaangażowanie i pracę, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii.

– Każda uczelnia jest wspólnotą łączącą studentów i doktorantów, wykładowców i badaczy, pracowników administracji – aż po akademickie władze z rektorem na czele. Jest wspólnotą zjednoczoną w nieustannym poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Jednocześnie wszystkie uczelnie, połączone jedną misją i jednym etosem, również tworzą wspólnotę – mówił minister Wojciech Murdzek.

– Nasza wspólnota akademicka ma też znaczący udział w walce z pandemią: polski test na koronowirusa czy Ventil – jeden respirator do wentylacji dwóch osób. Gwarantuję, że ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadal mogą Państwo liczyć na pełne i niezachwiane wsparcie, na dialog i zrozumienie, na elastyczne i szybkie działania w obliczy zmieniających się okoliczności i potrzeb – zapewnił minister Murdzek.

Bezpieczeństwo i jakość nauczania – na pierwszym miejscu

Zależy nam na stworzeniu warunków bezpiecznego powrotu studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych na uczelnie. W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło szereg działań dla stworzenia bezpiecznych warunków studiowania oraz pracy na uczelni.

W maju tego roku opublikowaliśmy środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Wytyczne zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Główny Inspektor Sanitarny opracował zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje dla uczelni, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur uczelni przy organizacji nowego roku akademickiego. Zostały one zgromadzone w jednym miejscu na stronie Ministerstwa.

Tarcze antykryzysowe

Wyjątkowe okoliczności związane z pandemią, w których znalazły się uczelnie i instytucje naukowe, wymagały podjęcia szczególnych działań. Odpowiedzią stały się tarcze antykryzysowe, które oprócz rozwiązań dla całej gospodarki, zawierały również regulacje dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego. Wsparcie otrzymało całe środowisko akademickie i naukowe. Zmiany objęły wykładowców, naukowców, studentów oraz pracowników.

Środowisko akademickie w walce z epidemią

Do walki z koronawirusem aktywnie włączyło się środowisko naukowe. Przykładem mogą być polskie politechniki, które w ramach akcji „Politechniki pomagają” m.in. przygotowują przyłbice ochronne w oparciu o druk 3D, organizują zbiórki publiczne, udostępniają szpitalom sprzęt laboratoryjny, kamery termowizyjne, włączyły się także w prace nad prototypem respiratora.

Najważniejsze informacje dotyczące osiągnięć polskich naukowców i instytucji naukowych w Polsce w walce z koronawirusem można znaleźć na podstronie MNiSW pn. Nauka przeciw Covid. Odbiorca znajdzie tam dane na temat m.in. najnowszych badań nad wirusem SARS-CoV-2, prac nad testami służącymi wykrywaniu koronawirusa, nad respiratorami i nad urządzeniem Ventil oraz działań  m.in.: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów oraz uniwersytetów, politechnik i szkół wyższych.

Konstytucja dla Nauki

W polskich szkołach wyższych nadal trwa wdrażanie Konstytucji dla Nauki. Ta przełomowa reforma podnosi jakość nauczania oraz przynosi studentom wiele nowych praw i możliwości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego blisko współpracuje z wieloma organizacjami studenckimi.

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Za nami również pierwszy rok realizacji projektów w ramach konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Jakie działania podjęło w tym czasie 10 najlepszych uczelni w Polsce wyłonionych w 2019 r.? W jaki sposób udział w tej inicjatywie wpłynął na ich rozwój? Jak widzą swoje szanse w rywalizacji o najlepsze talenty naukowe z czołowymi uczelniami z Europy i świata?

O tym rozmawiali uczestnicy dwudniowej konferencji sprawozdawczej uczelni biorących udział w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (15-16 września).

Legitymacje studenckie są ważne do dnia 29 listopada 2020 r.

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Ograniczenie funkcjonowania uczelni trwa do 30 września 2020 r. Termin ten wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z 21 maja 2020 r. funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zostało ograniczone na obszarze kraju do dnia 30 września 2020 r. Analogiczne rozporządzenia zostały również wydane przez pozostałych ministrów nadzorujących uczelnie.

Nie przewiduje się przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni poprzez wydawanie kolejnego rozporządzenia. Tym samym okres 60 dni upływa 29 listopada. Regulacje wewnątrzuczelniane dotyczące organizacji kształcenia w uczelni nie mają wpływu na ważność legitymacji studenckich.

Podstawa prawna

 • Art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wprowadzony art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911

Kredyt studencki – wsparcie w finansowaniu kształcenia

Trudna sytuacja materialna nie musi oznaczać rezygnacji ze studiów. Studenci mogą ubiegać się o bezzwrotne stypendia i zapomogi. Dobrym rozwiązaniem może się także okazać kredyt studencki. Dlaczego? Można zdecydować o wysokości wypłacanych środków, spłatę kredytu rozpoczyna się po ukończeniu studiów, istnieje również możliwość umorzenia kredytu.

Kredyt studencki umożliwia mniej zamożnym osobom finansowanie kosztów związanych ze studiowaniem. Jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Osoby uprawnione do otrzymania kredytu

O kredyt studencki mogą się ubiegać studenci do ukończenia 30 roku życia oraz doktoranci do ukończenia 35 roku życia. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Istotne jest, by dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 3 tys. zł. Kredyt może zostać w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O kredyt studencki mogą się ubiegać cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt 2–8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc m.in. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy czy posiadacze Karty Polaka.

Termin ubiegania się o kredyt i okres otrzymywania kredytu

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów, nie dłużej niż przez 6 lat. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt może być wypłacany bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt.

Doktoranci również mogą otrzymać kredyt w czasie studiów w szkole doktorskiej jeden raz. Doktoranci mogą otrzymywać kredyt przez okres 4 lat. Nie muszą składać ponownie wniosku o przyznanie kredytu, jeśli podejmą kształcenie w szkole doktorskiej w okresie 2 lat od ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wypłata kredytu

Wypłata kredytu następuje w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego. Z tego okresu wyłącza się okresy udzielonych urlopów i innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Student sam decyduje o wysokości wypłacanych środków – może wybrać kwotę 400, 600, 800 albo 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może zmienić wysokość otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Spłata kredytu

Dużą zaletą kredytu studenckiego jest rozpoczęcie jego spłaty dopiero 2 lata od ukończenia studiów. W tym czasie kredytobiorca podejmuje pracę, a jego sytuacja finansowa stabilizuje się.

Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a liczba rat jest, co do zasady, dwukrotnością liczby transz. Miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach. Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.

Kolejną zaletą kredytu studenckiego jest to, że wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Umorzenie częściowe i w całości

Przewidziane zostały również mechanizmy częściowego umorzenia kredytu i umorzenia kredytu w całości. W jakiej sytuacji można skorzystać z powyższych mechanizmów?

Na częściowe umorzenie kredytu może liczyć kredytobiorca, który znajdzie się w grupie najlepszych absolwentów. Umorzeniu podlega:

 • 50% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie 1% najlepszych absolwentów,
 • 35% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
 • 20% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

Jeżeli w okresie spłaty kredytu sytuacja finansowa kredytobiorcy jest szczególnie trudna lub utracił on zdolność do spłaty, kredyt może być umorzony częściowo lub w całości przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Kredytobiorca w takich sytuacjach składa wniosek.

Materiały

Kredyty studenckie

MNiSW nie przewiduje rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października

Przed nami nowy rok akademicki. Zależy nam na stworzeniu warunków bezpiecznego powrotu studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych na uczelnie. W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Bezpieczeństwo i jakość nauczania stawiamy na pierwszym miejscu.

Ministerstwo nie przewiduje wydania rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października 2020 r. (dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące od 25 maja traci moc 30 września).

Przygotowaliśmy rekomendacje, które mogą być podstawą do tworzenia wewnętrznych procedur uczelni.

Posiedzenia oraz podejmowanie uchwał w trybie online

Uczelnie powinny dokonać przeglądu przepisów regulujących zasady organizacji oraz bezpieczeństwa kształcenia i pracy w uczelni. Przepisy powinny umożliwiać posiedzenia oraz podejmowanie uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez gremia wewnętrzne:

 • kolegia elektorów uczelni publicznych,
 • organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów,
 • komisje stypendialne,
 • komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach,
 • rzeczników i komisje dyscyplinarne, 
 • komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni.

Organy uczelni określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym organy nadające stopnie naukowe, mają prawo do podejmowana rozstrzygnięć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jest to możliwe dzięki nowelizacji przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uczelnie prowadzące kształcenie doktorantów

Uczelnie prowadzące kształcenie doktorantów powinny zweryfikować programy kształcenia doktorantów i wprowadzić w nich ewentualne zmiany. Istotne jest uwzględnienie możliwości prowadzenia zajęć dla doktorantów w trybie online.

Praca i nauka zdalna

Uczelnie powinny rozstrzygnąć, czy w regulaminie pracy wprowadzą możliwość kierowania pracowników na pracę zdalną. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło prace nad zmianą przepisów, która umożliwi uczelniom realizację zajęć, gdy podejmą decyzje o prowadzeniu części kształcenia na odległość. Zmiana przepisów umożliwi:

 • prowadzenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęć na studiach na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów,
 • niewliczanie liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych na odległość (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) do maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonej w rozporządzeniu w sprawie studiów.

Rozwiązania te nie będą dotyczyły kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił standardy kształcenia. Rozporządzenia regulujące sposób prowadzenia kształcenia na kierunkach objętych standardami będą systematyzować kształcenie w trybie zdalnym.

Rekomendacje dla uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło szereg działań dla stworzenia bezpiecznych warunków studiowania oraz pracy na uczelni. W maju tego roku opublikowaliśmy środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Wytyczne zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. Główny Inspektor Sanitarny opracował zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje dla uczelni, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur uczelni przy organizacji nowego roku akademickiego. Zostały one zgromadzone w jednym miejscu na stronie Ministerstwa.

Studia 2020 – Giełda wolnych miejsc

Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/21. Odbywająca się 15 i 16 września Giełda wolnych miejsc to oferta last minute dla wszystkich tych, którzy chcą zrewidować swoje wcześniejsze plany co do kierunku studiów lub czekają na wynik matury poprawkowej. Zachęcamy do bezpłatnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Giełda wolnych miejsc to ostatni etap kampanii informacyjnej online Studia 2020 realizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”. Trzy poprzednie spotkania – Dzień Maturzysty, Kierunkowskaz Kariery i ABC Rekrutacji, pozwoliły kandydatom na studia zapoznać się z ofertą wszystkich typów uczelni oraz znaleźć odpowiedzi na pytania związane z tegoroczną rekrutacją. W ramach Giełdy wolnych miejsc zapraszamy do udziału w dwóch spotkaniach online, na których zostanie zaprezentowana oferta poszczególnych typów uczelni: 15 września – szkół technicznych, ścisłych, rolniczych i przyrodniczych, natomiast 16 września – szkół wyższych prowadzących kierunki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne.

Kandydaci mogą liczyć na obecność przedstawicieli m.in.: Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Akademii Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas czy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Na Giełdę wolnych miejsc zapraszamy we wtorek i środę 15 i 16 września w godz. 13.00-15.00 na stronę http://www.studia.gov.pl. Udział w niej jest bezpłatny.

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia. Przygotowaliśmy jednak zalecenia i wskazówki, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo studentów, doktorantów i prowadzących zajęcia musi pozostać absolutnym priorytetem.

Kształcenie stacjonarne czy zdalne?

Sposób, w jaki szkoły wyższe zorganizują kształcenie w nowym roku akademickim, zależy w całości od władz uczelni. To władze uczelni mają najlepsze rozeznanie  w zakresie możliwości zorganizowania kształcenia zdalnego, a także wiedzę o specyfice kierunków, na których kształcenie  musi odbywać się w formie tradycyjnej. Niezależnie od wybranej formy, należy pamiętać o aktualnych wymogach sanitarno-epidemiologicznych oraz o sytuacji w danym mieści i regionie – tak, aby nowy rok akademicki był dla wszystkich maksymalnie bezpieczny. 

Model mieszany

Zalecanym sposobem organizacji kształcenia jest model mieszany, w którym duża część zajęć wykładowych, konwersatoryjnych i seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia odbywają się natomiast w formie stacjonarnej. Pandemia koronawirusa wymaga od nas zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dlatego w sytuacji, kiedy uczelnia będzie realizowała zajęcia w formie bezpośredniej, należy pamiętać o takiej organizacji, która zminimalizuje ryzyko zarażenia. ‒ np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na jednoczesną kumulację zbyt dużej liczby osób. 

Inauguracja roku akademickiego

Planując inaugurację roku akademickiego, trzeba pamiętać o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie – w tym obowiązujących strefach: żółtych i czerwonych. Nie ulega wątpliwości, że najlepiej byłoby znacząco ograniczyć liczbę osób, które będą brały udział w uroczystości. Można tę ważną dla społeczności akademickiej uroczystość zorganizować w formie hybrydowej. W trybie stacjonarnym, w zmniejszonym składzie i z zachowaniem reguł sanitarnych mogą się odbyć uroczyste posiedzenia uczelnianych senatów. W posiedzeniu stacjonarnym powinni wziąć udział przedstawiciele organów uczelni oraz immatrykulowanych studentów (za ich zgodą). Przy czym liczba uczestników posiedzenia powinna być ograniczona w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Studenci, doktoranci, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście powinni, w miarę możliwości technicznych, mieć możliwość uczestniczenia w inauguracji on-line.

Zajęcia laboratoryjne i kliniczne

Organizacja zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych powinna być realizowana zgodnie z opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach. Dotyczą one w szczególności zasad, których wdrożenie ograniczy ryzyko zakażenia koronawirusem podczas prowadzenia zajęć. Wśród wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów, znalazły się m.in.: możliwość uczestnictwa w zajęciach tylko osób zdrowych posiadających zakryte usta i nos, zakaz przynoszenia na zajęcia zbędnych rzeczy (w tym telefonów komórkowych), konieczność korzystania tylko ze swoich przyborów (np. stetoskopów) i konieczność dezynfekcji przedmiotów wspólnych.

Praktyki zawodowe

Decyzję o formie prowadzenia praktyk zawodowych podejmują również władze uczelni. Robią to jednak w porozumieniu z pracodawcami, mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną. Ostateczna decyzja o wprowadzeniu zajęć on-line powinna być uzależniona od specyfiki kierunku studiów i praktyk. Nie wszystkie praktyki zawodowe mogą być prowadzone w sposób zdalny. W tej sytuacji uczelnia może zaproponować inny sposób realizacji efektów uczenia się (np. zajęcia symulowane prowadzone przez kadrę akademicką albo projekty praktyczne realizowane przez studentów pod nadzorem nauczycieli akademickich) lub przeprowadzenie tych praktyk w późniejszym terminie. 
Wprowadzone rozwiązania dotyczące praktyk zawodowych nie mogą jednak negatywnie wpływać na sytuację studentów. Niedopuszczalne jest wymaganie od studentów opłaty za powtarzanie praktyk lub wprowadzanie innych konsekwencji, np. warunkowego wpisu na kolejny rok akademicki.
Więcej rekomendacji dotyczących realizacji praktyk zawodowych na studiach, znajduje się pod tym linkiem.

Domy studenckie

Sposób funkcjonowania domów studenckich powinien być dostosowany do sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz do sytuacji epidemiologicznej regionu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować możliwość zarażenia studentów, a także pracowników domów studenckich, należy m.in.: 

 • ograniczyć kontakt między osobami korzystającymi z domów studenckich, 
 • w miarę możliwości zakwaterować studentów w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego, 
 • ograniczyć liczbę osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie, 
 • wprowadzić zakaz przebywania w domach studenckich osób z zewnątrz, 
 • zapewnić środki do dezynfekcji (rekomendujemy także zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu), 
 • zapewnić sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych (ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych), 
 • wyznaczyć pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, 
 • zapewnić pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

Szczegółowe rekomendacje dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19.

Biblioteki uczelniane

Funkcjonowanie bibliotek uczelnianych w trakcie epidemii COVID-19 regulują szczegółowe wytyczne opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju. Zgodnie z nimi, aby korzystanie z bibliotek było bezpieczne, należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad: 

 • zachowania odpowiedniej odległości między pracownikami (min. 1,5 m), 
 • ograniczenia liczby pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych, 
 • zapewnienia pracownikom w razie potrzeby środków ochrony osobistej, 
 • przygotowania pomieszczenia do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19, 
 • przestrzegania zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni,
 • ograniczenia dostępu do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.

Wytyczne środowiskowe

Nadal pozostają aktualne rekomendacje i zalecenia opublikowane w maju tego roku Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Zostały one wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego oraz skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Materiały

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim – rekomendacje dla władz uczelni