Kategoria: Aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z COVID-19

Ze względu na utrzymujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r., funkcjonowanie uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów podlega nadal ograniczeniu. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały określone w podpisanym przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzeniu.

Dalsze decyzje dotyczące terminu obowiązywania ograniczeń będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej – termin ten może ulec zmianie. Możliwa jest również modyfikacja przepisów rozporządzenia w zależności od aktualnej sytuacji w poszczególnych województwach.

Wprowadzone rozwiązania przewidują:

 • zastosowanie jednolitych ograniczeń dla uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów na obszarze całego kraju. Dotychczas poziom ograniczeń był uzależniony od tego, czy siedziba lub filia uczelni lub podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów znajdowała się na obszarze kraju będącym obszarem czerwonym czy obszarem żółtym. Aktualnie przyjęto rozwiązania, które zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami były określone dla obszaru kraju będącego obszarem czerwonym.
   
 • nadal zasadą jest, że zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia, z tym że:
  – w siedzibie lub filii uczelni lub podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów mogą odbywać się te zajęcia, których charakter powoduje, że nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  – uczelnie mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, musi uwzględniać szczególne rozwiązania przewidziane w standardach kształcenia, określające m.in. wymagania dotyczące realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor uczelni / kierownik podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów, który określa również warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział.

Wszelkie rozstrzygnięcia podejmowane przez władze uczelni muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników. Prowadzenie działalności powinno odbywać się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto ww. rozporządzenie przewiduje, że w okresie ograniczenia funkcjonowania:

 • weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie kształcenia doktorantów prowadzonego na zasadach wynikających z rozporządzenia może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poza siedzibą lub filią uczelni lub innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów,
 • kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.
 • pracownicy uczelni świadczą pracę zgodnie z decyzją rektora uwzględniającą konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej. Mając powyższe na uwadze, rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podstawa prawna

Rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363).


Rozporządzenie MEiN – ograniczenie działalności uczelni i podmiotów kształcących doktorantów

Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów w czasie pandemii

Od 26 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które zawierają szczególne rozwiązania dotyczące funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów w roku 2021 oraz w roku akademickim 2020/2021 w warunkach trwającej pandemii. Nowe przepisy dotyczą m.in. wymiaru praktyk zawodowych czy rekrutacji na studia.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: 

 1. zniesienia minimalnego wymiaru praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym (wynoszącego 6 miesięcy albo 3 miesiące – w zależności od poziomu studiów) i umocowania senatu uczelni do dokonania zmian w programach studiów, 
 2. ujednolicenia przepisów dotyczących kształcenia doktorantów z przepisami dotyczącymi funkcjonowania uczelni, przez wprowadzenie możliwości czasowego ograniczenia kształcenia doktorantów, 
 3. utrzymania ważności legitymacji doktoranta również przez okres czasowego ograniczenia kształcenia doktorantów i 60 dni po zakończeniu tego ograniczenia,
 4. zwiększenia liczby członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej z nie więcej niż 90 do nie więcej niż 100.

Dodatkowo wprowadzono zmiany które: 

 1. umożliwiają dokonania przez uczelnie zmian w uchwałach rekrutacyjnych dotyczących rekrutacji na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022, 
 2. umożliwiają dokonania przez uczelnie publiczne zmiany zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022, 
 3. umożliwiają przyjmowanie na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022 osób, które przedstawią zaświadczenie o ukończeniu studiów zamiast dyplomu ukończenia studiów, 
 4. określają szczególne zasady wprowadzania zmian w regulaminach studiów do dnia 30 września 2021 roku (poprzez zniesienie wymogu uchwalenia zmian w regulaminie na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz wejścia w życie zmian z początkiem roku akademickiego, wprowadzenie 10-dniowego terminu uzgodnienia zmian w regulaminie z samorządem studenckim, a także zwykłej większości statutowego składu senatu przy podejmowaniu ponownej uchwały w przypadku braku uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim),
 5. umocowują rektora do zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 określonej w aktach wewnętrznych uczelni, 
 6. umożliwiają dokonania przez podmiot prowadzący szkołę doktorską zmiany zasad rekrutacji do szkół doktorskich dla kształcenia w szkołach doktorskich rozpoczynającego się w roku 2021.

Podstawa prawna

Ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Link do ISAP

Pogotowie przedmaturalne UMCS z fizyki

Jesteś maturzystą i chcesz zdawać rozszerzoną fizykę? Potrzebujesz dodatkowych lekcji, aby uporządkować swoją wiedze? Jeśli tak, zachęcamy do skorzystania z pogotowia przedmaturalnego z fizyki. To bezpłatne zajęcia organizowane przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie ze Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN) i Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Kula plazmowa w ciemności i tekst: "Pogotowie przedmaturalne UMCS z fizyki"

Pogotowie przedmaturalne to krótki kurs przygotowujący do egzaminu dojrzałości z fizyki na poziomie rozszerzonym. Jego celem jest usystematyzowanie wiedzy uczniów i zwrócenie ich uwagi na najważniejsze zagadnienia wymagane na egzaminie, a także uzupełnienie braków.

Kurs na platformie MS Teams

W tym roku ze względu na ograniczenia epidemiologiczne kurs odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Planowany jest cykl 8 spotkań trwających po 2,5 godziny, podzielonych na dwie części.

Zajęcia będą odbywać się w soboty, począwszy od 30 stycznia br. potrwają do 20 marca. Spotkania podzielono na bloki poświęcone poszczególnym działom fizyki wymaganym na maturze.

W ciągu tygodnia uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji na grupie „pogotowie przedmaturalne” na kanale facebook.

Materiały z zajęć

Udział w kursie jest bezpłatny i będzie możliwy tylko dla zapisanych użytkowników. Dla uczestników, którzy dodatkowo polubią fanpage zostanie utworzona grupa, na której udostępniane będą materiały z zajęć.    

Zapisy są dostępne na stronie. Liczba miejsc ograniczona.

Harmonogram

data9:00-10:1510:30-11:30
30 styczniaFizyka atomowaMechanika I
6 lutegoMechanika IIEnergia I
13 lutegoEnergia IIDrgania I
20 lutegoDrgania IIElektryczność I
27 lutegoElektryczność IIMagnetyzm I
6 marcaMagnetyzm IITermodynamika I
13 marcaTermodynamika IIOptyka I
20 marcaOptyka IIFizyka jądrowa

Ponad 33 mln zł od MEiN na rozbudowę kampusu UTP w Bydgoszczy

Dzięki znaczącemu dofinansowaniu z MEiN w wysokości ponad 33 mln zł. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy powstanie nowoczesny budynek dydaktyczny. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję odbyło się 22 stycznia. Najbliższe plany uczelni obejmują również budowę obiektu sportowego.

Nowoczesny budynek dydaktyczny z wielofunkcyjną aulą na 600 osób

Inwestycja wpisuje się w plany rozbudowy kampusu przy al. prof. S. Kaliskiego. Na jego terenie powstanie nowy czterokondygnacyjny budynek dydaktyczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi dojazdowe i chodniki) i tzw. małą architekturą powstanie. Na powierzchnio około 4 600 mkw. znajdą się nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria oraz wielofunkcyjna aula dla blisko 600 osób. Obiekt zostanie zbudowany na planie litery „C.” Nowoczesny charakter gmachu podkreśli elewacja ze szkła i płyt betonowych. Budowa potrwa do września 2023 roku. Budynek pomieści 5 756 studentów i 770 pracowników naukowo- dydaktycznych.

Wsparcie finansowe ministerstwa

Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w 2018 r. Wartość projektu wynosi blisko 47 mln zł. Z czego 33 mln zł pochodzi z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a ponad 9 mln zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Akademickie Centrum Sportu w przyszłych planach inwestycyjnych UTP

Uczelnia planuje również budowę Akademickiego Centrum Sportu. Obiekt z wielofunkcyjnymi boiskami, siłownią, ścianką wspinaczkową, salami do fitnessu, tańca czy rehabilitacji ma powstać w północnej części kampusu. Aktualnie toczy się postępowanie, które wyłoni projektanta i wykonawcę inwestycji.

Kredyt studencki – dowiedz się więcej!

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie w roku ubiegania się o kredyt nie przekroczy 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

Kto może uzyskać kredyt?

O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta. O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni.

O kredyt mogą się ubiegać cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy czy posiadacze Karty Polaka.

Kredyt studencki – ile i dla kogo?

O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym rok ubiegania się o kredyt nie przekroczy 3000 zł. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty. Spłata kredytu może zostać również poręczona Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Spłata – dopiero po dwóch latach po ukończeniu studiów

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.

Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.

Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!

Gdzie udzielany jest kredyt?

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Aktualnie wniosek o udzielenie kredytu można składać w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Warunki spłaty kredytu

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia stanowiące realne udogodnienie w regulowaniu zobowiązania. Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz
z odsetkami.

Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas minister może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

Materiały

Kredyty studenckie – najważniejsze informacje

Zachęcamy do udziału w IV edycji projektu Legia Akademicka

Minister Edukacji i Nauki ogłasza rozpoczęcie kolejnego naboru zgłoszeń do projektu „Legia Akademicka” w roku akademickim 2020/2021. Inicjatywa jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r. W ramach IV edycji MEiN zleci realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej wyłonionym w naborze uczelniom.

Zdjęcie polskiego żołnierza, a obok tekst: Rusza nabór do projektu "Legia Akademicka” – zgłoszenia do 5 lutego. Zapraszamy!

Projekt jest realizowany w ramach porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. 

Czym jest projekt Legia Akademicka? 

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2021 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia. Przedsięwzięcie w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W przypadku, gdy uczelnia zdecyduje się przystąpić do projektu będzie zobowiązana także do:

 1. Prowadzenia ewidencji wniosków złożonych przez studentów o odbycie części teoretycznej projektu,
 2. Prowadzenia bieżącej ewidencji oraz okresowego przesyłania do wiadomości Ministra Obrony Narodowej informacji o liczbie studentów, którzy zostali przyjęci, realizują projekt i ukończyli z wynikiem pozytywnym cześć teoretyczną,
 3. Wydawania studentom zaświadczeń potwierdzających zaliczenie części teoretycznej projektu,
 4. W terminie do dnia 30 maja 2021 r., przesyłania do Szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych terytorialnie właściwych dla każdej z uczelni, wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej projektu studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym część teoretyczną szkolenia,
 5. Wyznaczenia koordynatorów projektu, odpowiedzialnych za:
 • organizację części teoretycznej projektu w uczelni według zatwierdzonych programów szkolenia,
 • pozyskanie niezbędnych danych osobowych studentów przystępujących do projektu,
 • udział w szkoleniach z obsługi platformy e-learningowej programu „Legia Akademicka” organizowanych przez resort obrony narodowej,
 • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem i obsługą platformy e-learningowej programu,
 • współpracę pomiędzy uczelnią i patronacką jednostką wojskową (PJW) oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w zakresie przeslania wykazu studentów przystępujących do części teoretycznej szkolenia oraz wykazu wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej,
 • udział w przedsięwzięciach szkoleniowo-metodycznych organizowanych przez resort obrony narodowej,
 • przekazywanie danych o realizacji projektu bezpośrednio do Biura do Spraw Programu ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 1. Udostępniania sal wykładowych na potrzeby prowadzenia zajęć oraz organizowania ekspozycji i statycznych pokazów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i wyposażenia przez PJW,
 2. Umożliwienia przedstawicielom resortu obrony narodowej monitorowania i wizytowania podczas szkolenia teoretycznego studentów na terenie uczelni.


Aby móc realizować zajęcia z zakresu części teoretycznej programu Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej. Umożliwi także kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami.

Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej programu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zadanie zlecone jest na podstawie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, ze zm.). Na realizację projektu Minister Edukacji i Nauki planuje przeznaczyć 1 mln zł.

Kryteria wyboru

O realizację zadania ubiegać się mogą uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki

 • publiczne,
 • niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2019/2020 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (dane z systemu POL-on).

Przy zlecaniu zadania Minister będzie brał po uwagę zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego).

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym województwie.

Termin zgłoszenia udziału

Zgłoszenia do udziału w projekcie składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora) w terminie do dnia 5 lutego 2021 r., w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „legia akademicka” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W zgłoszeniu należy zadeklarować liczbę grup, które uczelnia zamierza utworzyć oraz wskazać osobę upoważnioną (imię, nazwisko, nr telefonu i e-mail) do uzgodnienia ostatecznej treści umowy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz organizacji przedmiotowego szkolenia.

Harmonogram projektu

 • do 5 lutego 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
 • do 28 lutego 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
 • marzec 2021 r. – uzgadnianie treści i podpisanie umów,
 • do 30 maja 2021 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia i przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
 • do 30 czerwca 2021 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

Finansowanie

Grupy szkoleniowe – 20-30 osób, koszty za grupę 4.000 zł + do 50% kosztów pośrednich. Za zgodą Ministerstwa istnieje możliwość zorganizowania grupy o mniejszej lub większej liczebności.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie do 30 maja 2021 r. uczelnia zwraca w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wykonania zadania.

Dodatkowe informacje

Pytania dotyczące organizacji części teoretycznej edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej można przesyłać na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl

Większa oferta praktyk dla studentów w instytucjach realizujących zadania dotyczące zwalczania Covid-19

Nie tylko w podmiotach leczniczych, służbach sanitarno-epidemiologicznych, ale również w Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia studenci wpierający walkę z koronawirusem mogą, za zgodą uczelni, uzyskać zaliczenie zajęć. Z oferty praktyk skorzystają studenci różnych kierunków poza pewnymi wyjątkami.

Przypominamy, że 12 stycznia weszło w życie rozporządzanie Ministra Edukacji i Nauki z 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów. Zachęcamy studentów do angażowania się w działania podmiotów realizujących zadania służące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2.

Studenci, w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, będą brać udział w działaniach związanych ze zwalczaniem SARS-CoV-2.

Jak studenci mogą pomagać?

Studenci mogą wspierać proces szczepień przeciw COVID-19 przez obsługę infolinii oraz poczty elektronicznej, służących do udzielania informacji o szczepieniach w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 i rejestracji pacjentów na te szczepienia. Będą również uczestniczyć w procesach logistycznych, zakupowych i administrowaniu rezerwami materiałowymi w ramach zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Zmiany w programach studiów

Uczelnie mają możliwość wprowadzenia zmian w programach studiów tak, aby chętni studenci mogli uzyskać zaliczenie określonych zajęć kształtujących umiejętności praktyczne. Mogą to być praktyki zawodowe w ramach działań Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centrum e-Zdrowia, podejmowane w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty określone w rozporządzeniu, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Decyzje w sprawie zaliczenia każdorazowo podejmują władze uczelni.

Koordynatorzy regionalni

W każdym województwie działają koordynatorzy regionalni do spraw związanych z sytuacją epidemiczną w uczelniach. Zostali oni wskazani przez środowisko akademickie we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Do zadań koordynatorów należy m.in. współpraca z władzami województw i służbami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zwalczania skutków epidemii. Za pośrednictwem koordynatorów regionalnych można też kierować do ministerstwa pytania, propozycje rozwiązań czy informacje o dobrych praktykach przyjętych w uczelniach.

Kierunki ze szczególnymi regulacjami w zakresie odbywania praktyk

Rozwiązania te nie mają zastosowania do kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, dla których obowiązują szczególne regulacje wynikające z rozporządzeń określających te standardy.

Dlatego przypominamy, że 27 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Nowelizacja ma na celu uelastycznienie w roku akademickim 2020/2021 wymagań dotyczących uzyskiwania efektów uczenia się na studiach przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych – wobec szczególnych okoliczności związanych z epidemią COVID-19.

Wprowadzone rozwiązania uwzględniają zarówno konieczność wsparcia przez studentów kierunków medycznych podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych w ich zadaniach (w tym na zasadzie wolontariatu), jak też zgłaszaną przez uczelnie potrzebę ułatwienia realizacji programu studiów na danym roku studiów w pełnym wymiarze godzin poprzez zwiększenie do określonego limitu możliwości realizacji zajęć kształtujących umiejętności praktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z nimi studenci studiów przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych:

 1. wykonujący w trakcie tego roku akademickiego czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (tych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności). Uczelnia dokonuje zaliczenia na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot, w którym student wykonywał ww. czynności, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze tych czynności.
 2. w roku akademickim 2020/2021 mogą uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się student.