Stypendium doktoranckie od 2024 r.

Stypendium doktoranckie od 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł).

W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

 • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 3 466,90 zł brutto);
 • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 5 340,90 zł brutto).

Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w art. 209 ust. 4 pkt 1, tj. aktualnie o 1 040,07 zł brutto, zarówno przed, jak i po ocenie śródokresowej.

Ministerstwo informuje dodatkowo, że ustawa nie określa źródeł, z jakich podmiot prowadzący szkołę doktorską wypłaca stypendium doktoranckie jednak nie może ono być niższe niż ustawowe minimum. Przepisy nie ograniczają możliwych źródeł finansowania takiego stypendium jedynie do ministerialnej subwencji. Chociaż podmiotowi przekazywane są – w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – środki na m.in. kształcenie w szkole doktorskiej (art. 365 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)), nie oznacza to, że subwencja jest jedynym możliwym źródłem, z którego wypłacane jest stypendium doktoranckie. Należy zatem przyjąć, iż określenie źródeł finansowania stypendium doktoranckiego pozostaje w gestii podmiotu prowadzącego szkołę doktorską.

Dodatkowe informacje nt. stypendium doktoranckiego można znaleźć tutaj.

Wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

Prawie 442 tys. studentów rozpoczęło w tym roku akademickim studia pierwszego i drugiego stopnia. Jakie kierunki studiów najchętniej wybierali? Które uczelnie cieszyły się największą popularnością? Czy podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej osób ubiegało się o przyjęcie na informatykę? Przedstawiamy wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki zostało przyjętych prawie 442 tys. osób(441 823), w tym 336 952 osoby na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 104 871 osób na studia drugiego stopnia.

Studia w uczelniach publicznych rozpoczęło prawie 298 tys. osób (297 525), z tego ponad 72 tys. zostało przyjętych na studia drugiego stopnia (72 160). W trybie stacjonarnym będzie studiowało prawie 240 tys. osób (239 779), w tym ponad 52 tys. (52 521) na studiach drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych przyjęto ponad 144 tys. kandydatów (144 298), z tego ponad 32 tys. (32 711) na studia drugiego stopnia. Ponad 48 tys. z nich będzie studiowało w trybie stacjonarnym, w tym blisko 6,7 tys. na studiach drugiego stopnia.  

Najpopularniejsze dyscypliny

Najpopularniejsze dyscypliny według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie to:

 • nauki o zarządzaniu i jakości (72 519),
 • informatyka techniczna i telekomunikacja (67 268),
 • ekonomia i finanse (55 664),
 • językoznawstwo (49 619),
 • psychologia (43 677).

Top 10: najpopularniejsze kierunki studiów (ogólna liczba kandydatów)

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków (studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie) znalazły się:

 • informatyka (43 607),
 • psychologia (42 267),
 • zarządzanie (33 739),
 • kierunek lekarski (32 264),
 • prawo (23 657),
 • ekonomia (18 026),
 • finanse i rachunkowość (13 251),
 • fizjoterapia (13 240),
 • filologia angielska (13 086),
 • pielęgniarstwo (12 302).

Najpopularniejsze kierunki studiów – liczba kandydatów na jedno miejsce 

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2023/2024 były:

 • informatyka społeczna (30,4),
 • koreanistyka (30,1),
 • zielone technologie (28,4),
 • orientalistyka-koreanistyka (19,9),
 • informatyka i systemy inteligentne (18).

Dużą popularnością cieszyły się także: komunikacja wizerunkowa, medyczna biotechnologia molekularna, filologia koreańska, filologia orientalna – japonistyka oraz reżyseria.

W pierwszej dziesiątce nie znajdziemy już jednak sztucznej inteligencji/Artificial Intelligence czy mechaniki i projektowania maszyn. Do czołówki najchętniej wybieranych kierunków trafiła za to medyczna biotechnologia molekularna.

Najchętniej wybierane uczelnie publiczne

W roku akademickim 2023/2024 najchętniej wybieraną uczelnią publiczną przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Gdańska. Na jedno miejsce w tej uczelni aplikowało prawie 8 kandydatów (7,9). Na podium znalazły się także: Politechnika Poznańska (7,1) oraz Politechnika Warszawska (7). Ponad 6 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie (6,5) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (5,4).

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, najwięcej zgłoszeń odnotowały:

 • spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (50 198),
 • spośród politechnik – Politechnika Warszawska (38 091),
 • spośród akademii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (30 415),
 • spośród publicznych uczelni zawodowych – Akademia Tarnowska (1 864). 

Najpopularniejsze uczelnie niepubliczne

Wśród uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wybieraną szkołą wyższą była Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (9 219). Na kolejnych miejscach znalazły się: Uniwersytet SWPS (5 907), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (4 279), Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (3 729).

Z kolei kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali: Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską (14 146), Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie (7 811), Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (7 011), Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (4 877), Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (4 542), Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (4 027) oraz Uniwersytet SWPS (4 014)

Pełna informacja o wynikach rekrutacji

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe. Wśród form pomocy są: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, stypendium rektora oraz zapomogi.

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością
 • stypendium rektora
 • zapomogi

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.294,4 zł netto.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest przyznawane niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Okres przyznawania i wypłacania świadczeń

Stypendia są przyznawane na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym, które może być przyznawane nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Nowa funkcja już w RAD-on – sprawdź swoje studia!

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) stale pracuje nad rozwojem portalu RAD-on. Każdy znajdzie tutaj wiele przydatnych informacji dotyczących aktualnych danych związanych z systemem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Oprócz eksperckich analiz i raportów, dostępne są tu również wiarygodne dane o liczbie studentów, uczelni czy pracowników naukowych. Eksperci OPI dodają stale także nowe funkcje, aby korzystanie z portalu spełniało oczekiwania użytkowników. W ostatnim czasie wprowadzono m.in. nowe kryteria, według których można przeszukiwać dane, a końcem sierpnia dodano do każdego konta użytkownika możliwość sprawdzenia własnych studiów. Zachęcamy do odwiedzin portalu!

RAD-on – tylko wiarygodne dane

Portal RAD-on cieszy się coraz większą popularnością. To nowoczesna platforma IT, którą eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji opracowali we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Na portalu można znaleźć wiarygodne informacje o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

Narzędzie OPI bardzo dobrze realizuje misję instytutu, dostarczając wszystkim informacje, które są rzetelne i pochodzą wyłącznie ze zweryfikowanych baz danych. W dobie tzw. „fake newsów” rola RAD-onu jest bardzo duża. Portal to przede wszystkim wysokiej jakości dane, raporty i analizy dostępne dla każdego. Mogą być one wykorzystane zarówno przez instytucje publiczne, naukowców prowadzących badania, jak i firmy tworzące innowacyjne produkty i usługi. Portal jest systematycznie aktualizowany, aby prezentować jak najbardziej aktualne informacje.

Sprawdź swoje studia na portalu RAD-on

Eksperci OPI stale dodają nowe funkcje, aby w jak największym stopniu spełniać oczekiwania użytkowników portalu RAD-on. Dostępne dane można filtrować na wiele sposobów, dzięki czemu dostosowane są one do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Narzędzie OPI umożliwia także bezpłatne pobranie i wykorzystywanie zasobów w aplikacjach, bazach danych, programach i usługach informatycznych. Portal posiada REST API, dzięki czemu możliwy jest otwarty dostęp do danych. Najnowszą funkcją jest możliwość sprawdzenia swoich studiów – zarówno aktualnych, jak i ukończonych.

RAD-on finansowany jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu https://radon.nauka.gov.pl/