Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich

Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich

Studenci oglądający rysunki techniczneW związki z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania.

Pobyt pozostałych studentów i doktorantów w  domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym.

Rekomendacja MNISW: Zwracamy uwagę, że uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym studentom (w tym obcokrajowcom) którzy nie mogą (z różnych względów) opuścić akademika.


Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

List do rektorów uczelni medycznych w sprawie wolontariatu związanego z zagrożeniem COVID-19

Szanowni Państwo Rektorzy,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i  szybko przyrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że w mojej ocenie istnieje możliwość wsparcia przez studentów kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, działań służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z koronawirusem.

W związku z tym zwracam się do Państwa Rektorów o poinformowanie studentów ostatnich lat studiów kierunków: lekarskiego, farmacji, analityki medycznej, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego o  możliwości wsparcia przez nich działań właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych. Studenci ci są już bowiem przygotowani do  podjęcia działań wspierających, np. w wywiadzie epidemiologicznym, który jest prowadzony przez telefon i pozwala zebrać informacje od chorego.

Proszę Państwa Rektorów o wyznaczenie osób do koordynacji tego działania w uczelniach. Studenci wyrażający wolę udzielenia takiej pomocy powinni drogą elektroniczną poinformować o tym swoją uczelnię, a  ta następnie – przekazać dane kontaktowe tych studentów właściwym służbom sanitarno-epidemiologicznym.

Łączę wyrazy szacunku
Sekretarz Stanu w MNISW
Prof. dr hab. n. med Wojciech Maksymowicz

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 1. Programy stypendialne:
  • im. gen. Władysława Andersa,
  • im. Ignacego Łukasiewicza,
  • im. Stefana Banacha,
  • Polonista,
  • Poland my firts choice,
  • wymiana stypendialnych w ramach umów bilateralnych,
  stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach.
 2. W odniesieniu do stypendystów programów dla naukowców:
  • im. Mieczysława Bekkera,
  • im. Prof. Franciszka Walczaka,
  • im. Stanisława Ulama,
  • im. Wilhelminy Iwanowskiej,
  • wymian w ramach umów bilateralnych,
  możliwa jest zmiana terminu wyjazdu lub przyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym.
  W takim przypadku NAWA prosi o złożenie wniosku z propozycją zmiany terminu i akceptacją ośrodka goszczącego. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium.
 3. W przypadku konieczności zmian w projektach instytucjonalnych:
  • PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej,
  • Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe,
  • Welcome to Poland,
  • Promocja Zagraniczna,
  • International  Alumni,
  • STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców,
  • KATAMARAN – Tworzenie i realizacja wspólnych programów II stopnia,
  • CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej,
  w zakresie terminu realizacji działań lub planowanych do  osiągnięcia rezultatów projektów należy skontaktować się z opiekunami danego programu.
 • W przypadku poniesienia kosztów w programach instytucjonalnych NAWA prosi o kontakt z opiekunami programów w celu stwierdzenia zaistnienia przesłanki „siły wyższej” określonej w umowach zawartych z NAWA. W  zaistniałych sytuacjach należy przesłać szczegółowe uzasadnienie odwołania wyjazdów i przyjazdów oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów.
 • W dniach 16-31 marca 2020 r. kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będzie nieczynna dla interesantów. Osobiste składanie i  odbieranie dokumentów będzie niemożliwe. Dokumenty można przesyłać pocztą lub kurierem na adres NAWA.
 • Poświadczone dokumenty zostaną odesłane na adres korespondencyjny wskazany we wniosku, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Narodowe Centrum Nauki

 1. Instytucja rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w  ramach konkursów NCN.
 2. W przypadku możliwości zmiany terminu pobytu NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o nowych terminach, w celu aneksowania umów o  finansowanie stypendiów doktorskich oraz umów o finansowanie staży w  zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC.
 3. W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest skrócenia pobytu lub zrealizowanie pozostałej części stażu w innym terminie. W tych przypadkach również NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w  umowach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA i UWERTURA.
 4. W przypadku poniesienia kosztów podróży do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w ramach działań związanych z  realizowaniem projektów badawczych finansowanych przez NCN, koszty takie zostaną uznane za kwalifikowalne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. NCBR przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i  jednostek naukowych  zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Przygotowano m.in. propozycje zmian w dokumentacji konkursowej obowiązującej w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz programach krajowych.
 3. Ze względu na bieżącą sytuację Centrum przeprowadziło analizę i  zweryfikowało możliwości wprowadzenia zmian ułatwiających realizację projektów oraz ubieganie się o środki z NCBR w obliczu ograniczeń wprowadzanych przez właściwe instytucje i służby sanitarno-epidemiologiczne.
 4. W ślad za decyzjami Rady Ministrów, w tym Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego,  Dyrektor NCBR planuje wprowadzenie następujących rozwiązań:
  • W zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada takich spotkań zostanie wprowadzona od 16 marca. Oznacza to, że panele z Wnioskodawcami zaplanowane po tej dacie zostaną przełożone na późniejszy termin albo  odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Terminy paneli będą ustalane na bieżąco.
  • W zakresie PO WER – ze względu na specyfikę prowadzonych w tym programie projektów – ewentualne, powiązane z zaistniałą sytuacją oczekiwania podmiotów dotkniętych skutkami zagrożenia epidemiologicznego rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem przyczyn i możliwych skutków zaistniałej sytuacji.
  • Kontrole projektów w zakresie finansowym prowadzone będą w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dowodów źródłowych, które w razie potrzeby będę mogły na wezwanie zostać przesłane w formie kopii papierowej. Nastąpi także przesunięcie na najbliższy możliwy termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym. Przełożone zostaną także terminy wizyt monitorujących.
 5. Centrum zawiesza do odwołania spotkania osobiste w Punkcie Informacyjnym na ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie. Od 12 marca do  odwołania pracownicy Punktu będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pod nr tel.: 22 39 07 170, 22 39 07 191 lub 22 39 07 377, oraz mailem info@ncbr.gov.pl. Przesunięte lub zamienione na formułę on-line zostaną także wszystkie spotkania zaplanowane w marcu w ramach cyklu NCBRdlafirm. Szczegóły dotyczące nowych formuł spotkań i dat są dostępne na stronie www.ncbrdlafirm.pl.

MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym

Logo MNiSWUruchomienie nauczania w formie e-learningu rekomenduje uczelniom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna uczelni zostanie od 12 marca zawieszona – w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Rekomendację po posiedzeniu Zespołu ds. koordynacji działań w  związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 przedstawiono 11 marca na  konferencji prasowej w KPRM z udziałem Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wiceministrów nauki: Wojciecha Maksymowicza i Anny Budzanowskiej, Jana Szmidta – przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i  Dominika Leżańskiego – przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Minister zawiesił na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to  kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na  kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia. Dotyczy to także instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

Duże skupiska ludzi sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zdecydowaliśmy o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach od 12 marca do 25 marca. Zawieszenie zajęć nie oznacza jednak zamknięcia uczelni. Ponieważ jednak duże skupiska sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa, uczelnie powinny zapewnić dostęp do materiałów online – powiedział wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Nauczanie w formie e-learningu

Ministerstwo powoła zespół ekspertów, który bardzo szybko wypracuje zalecenia dla uczelni w zakresie kształcenia zdalnego, m.in dotyczące sposobu przygotowania kursu (w szczególności, dla tych uczelni publicznych i niepublicznych, które maja niewielkie doświadczenie). Uczelnie posiadające odpowiedni  potencjał (gotowe platformy zdalnego nauczania) zostaną zachęcone do udostępniania tych usług edukacyjnych pozostałym podmiotom systemu.

Zostanie również wykorzystana platforma e-learningowa Navoica utrzymywana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Narzędzie to  umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Kursy na platformie Navoica mogą być otwarte (dostęp otwarty) i zamknięte (widoczne tylko dla dedykowanej grupy). Więcej informacji – www.navoica.pl oraz pod adresem e-mail mooc_help@opi.org.pl.

Możliwe jest także wsparcie finansowe tych uczelni, które są w stanie w szybkim terminie uruchomić platformy do kształcenia na odległość.

Uczelnie nie są zamknięte

Wydanie rozporządzenia nie oznacza, że uczelnie są zamknięte. Zawieszone zostaje tradycyjne kształcenie, natomiast rektorzy mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania administracyjnego uczelni.

Rozporządzenie o zawieszeniu zajęć nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

Wstrzymanie zagranicznych wyjazdów

Zaleca się wstrzymanie zagranicznych wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, a  także powstrzymanie przyjazdów do Polski zagranicznych studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Polscy studenci i pracownicy uczelni powracający z zagranicy powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń  Głównego Inspektora Sanitarnego  https://gis.gov.pl/

Legitymacje

Podejmujemy działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewidujemy przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez bardzo szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich.

Kierunki medyczne

Zwrócimy się do rektorów uczelni prowadzących kierunki medyczne (lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja) z propozycją, by w uzgodnieniu z wojewodami i wojewódzkimi oraz powiatowymi służbami sanitarnymi umożliwili włączenie się studentom dwóch ostatnich lat kierunku lekarskiego, a także ostatniego roku kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, w działania wspomagające służby sanitarne (mierzenie temperatury, prowadzenie wywiadów epidemiologicznych i inne).

Wybory w uczelniach

Nie rekomendujemy przesuwania czy odwoływania wyborów władz uczelni.

Domy studenckie

Rekomendujemy władzom uczelni wstrzymanie się z nieskoordynowanymi ogólnopolsko decyzjami w tej sprawie.


Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19

Naczynia laboratoryjne W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin – po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 do 25 marca

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to  kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na  kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Podkreślamy, że rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w  realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Zawieszamy zajęcia dydaktyczne, ale uczelnie działają

Podkreślamy, że ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i  osoby kierujące innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów muszą zapewnić ich bieżące funkcjonowanie.

Ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają na procedurę wyboru władz uczelni, która powinna być kontynuowana. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznacza, że na razie nie przewiduje zmian w  kalendarzu rekrutacji na studia. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy prewencyjnie. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zdecydowaliśmy się zawiesić zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także na  uczelniach. Wszystkie powyższe działania są możliwe dzięki tzw. specustawie – ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z  epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie, rodzicom dzieci w wieku do  lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.


Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy

Logo programu - napis Fulbright Poland na niebieskim tle Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji!

Fulbright Graduate Student Award 2021-22

Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia.

Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA – sfinansowanie pierwszego roku nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia finansowania na kolejny rok.

Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z  wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration).

Termin składania wniosków na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021-22: do 24 kwietnia 2020 r.

Fulbright Junior Research Award 2021-22

Dla kogo: osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej, zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej.

Czas pobytu: od 4 do 10 miesięcy.

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22: do 22 maja 2020 r.

Fulbright Senior Award 2021-22

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej.

Czas pobytu: od 3 do 10 miesięcy.

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22: do 1 czerwca 2020 r.

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i  nadzorowaniu pracy innych badaczy.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego, przygotowanie autorskich zajęć i programów nauczania oraz  poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych – w instytucjach w USA.

Czas pobytu: od 2 do 6 tygodni.

Dziedziny: STEM – nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze według klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21: do 1 czerwca 2020 r.


Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i  kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a ponad 160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich. Wniosek w konkursie stypendialnym to pierwszy krok, by dołączyć do grona Fulbrighterów!

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów.

Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy (w szczególności Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria), Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i Tajwan.

Zaleca się, do rozważenie możliwości podjęcia przez uczelnie i  pozostałe jednostki sektora szkolnictwa wyższego i nauki decyzji dotyczących sytuacji  tych osób m.in. poprzez przełożenie rozpoczęcia studiów/wymiany na kolejny semestr, późniejsze rozpoczęcie semestru lub umożliwienie pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w ramach telepracy oraz procesach kształcenia na  odległość.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARSCoV2 pozostając w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Zdrowia, a także z  Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erasmus + i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

MNiSW rekomenduje sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus.