Informacja dotycząca wskazywania w dyplomach ukończenia studiów zakresu kształcenia w ramach kierunku studiów

Informacja dotycząca wskazywania w dyplomach ukończenia studiów zakresu kształcenia w ramach kierunku studiów

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), ani aktach wykonawczych do tej ustawy, nie występuje określenie „specjalność”.

Od dnia 1 października 2019 r. uczelnie są obowiązane do wydawania dyplomów ukończenia studiów według wzorów opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.), które określa niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego. Wśród niezbędnych elementów dyplomu ukończenia studiów jest wymieniona „nazwa kierunku studiów”, nie jest natomiast wymieniona „nazwa specjalności”.

Studia w uczelni są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu (art. 53 ust. 1 ustawy). Rekrutacja jest prowadzona na określone kierunki studiów. Uczelnia może przeprowadzić też rekrutację „do uczelni”, tj. bez podziału na kierunki; wówczas przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od drugiego roku studiów (art. 69 ustawy).

Program studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia). Uczelnia, uwzględniając wymagania związane z zapewnieniem odpowiedniej „elastyczności” programu studiów, decyduje, jakie zajęcia podlegają wyborowi. Mogą to być np. moduły prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej czy odpowiadające tzw. specjalności czy specjalizacji. Zatem program studiów na danym kierunku może zawierać odrębne grupy zajęć/moduły z uwzględnieniem specyfiki kształcenia w zakresie tego kierunku, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy, wraz z suplementem do dyplomu (art. 77 ust. 1 i 2 ustawy).

We wzorze dyplomu ukończenia studiów zatwierdzanym przez senat uczelnia może umieszczać dodatkowe elementy, pod warunkiem, że ma to umocowanie w ramach prawnych obowiązujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz wynika ze specyfiki kształcenia na danym kierunku.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, należy wskazać, że brak jest podstaw do umieszczania w dyplomie ukończenia studiów, a także w suplemencie do dyplomu, elementu określanego pojęciami „specjalność” czy „specjalizacja”. Możliwe jest natomiast wskazanie na zakres, w jakim było prowadzone kształcenie na danym kierunku studiów (odpowiadającego tzw. specjalności/specjalizacji), poprzez np. określenie „w zakresie”. Jednocześnie szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na danym kierunku studiów uczelnia zamieszcza w suplemencie do dyplomu.

European Language Label 2022 – zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy szkoły, przedszkola, uczelnie i instytucje edukacyjne do udziału w kolejnej edycji konkursu European Language Label. Laureaci przedsięwzięcia otrzymają Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL). To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Konkurs ELL w Polsce realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Grafika - na białym tle różnokolorowe ręce trzymające tabliczki z napisem Dzień dobry w różnych językach i napis Konkurs European Language Label 2022.

Założenia konkursu

Projekty zgłaszane w konkursie powinny realizować przynajmniej jeden z podanych priorytetów na rok 2021.

Priorytety Komisji Europejskiej:

 • Wzmacnianie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych,
 • Uczenie się języków oraz promocja równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa;
 • Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych.

Priorytety krajowe ustalone przez krajowe Jury Konkursu European Language Label:

 • Środowisko, w którym żyjemy,
 • Język a relacje międzyludzkie,
 • Język i kultura,
 • Autonomia ucznia i nauczyciela.

Projekty powinny cechować się innowacyjnością i kreatywnością w podejściu do nauki języków obcych oraz stanowić źródło inspiracji dla innych. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 1 czerwca br. Laureaci konkursu ELL otrzymują Certyfikat ELL podpisany przez komisarza Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz statuetkę.

Cele konkursu ELL:

 • rozwijanie kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych,
 • motywowanie do nauki języków obcych,
 • rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych,
 • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

W konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.

European Language Label w Polsce

W Polsce konkurs ELL organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. European Language Label to europejski certyfikat jakości w obszarze edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Jest przyznawany za innowacyjne techniki kształcenia. Promuje także osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

W Polsce konkurs ELL jest realizowany od 2001 r. Od 2015 r. nagroda jest przyznawana w jednej kategorii konkursowej: projekt instytucjonalny.

Od początku programu konkursowego European Language Label w Polsce przyznano 352 nagrody: Certyfikaty European Language Label, wyróżnienia specjalne, nagrody honorowe, wyróżnienia Krajowego Jury ELL. Nagrody przyznawane w konkursie miały różny charakter. W zależności od wytycznych Komisji Europejskiej nagradzano projekty instytucjonalne, ale również nauczycieli w konkursie indywidualnym oraz osoby uczące się języków obcych.

Informacja w sprawie aktualnych zasad bezpieczeństwa w uczelniach – zniesienie obostrzeń sanitarnych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację w sprawie aktualnych zasad i przepisów bezpieczeństwa w uczelniach, które wynikają ze zniesienia obostrzeń sanitarnych.

W materiale przygotowanym przez MEiN znalazły się m.in. informacje dotyczące zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie uczelni, instytutu lub federacji oraz kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podkreślono, że wszelkie wydarzenia uczelniane, spotkania i imprezy mogą być organizowane w pełnym projektowanym wymiarze uczestników. 

W zaleceniach Ministerstwa Edukacji i Nauki wskazano również, że regulacje wewnątrzuczelniane powinny być dostosowane do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych wynikających z obowiązujących przepisów. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Materiały

Informacja dotycząca zniesienia obostrzeń COVID-19

Komunikat w sprawie możliwości kontynuowania studiów na kierunku lekarskim w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas w Ukrainie

Ministerstwo Edukacji i Nauki dla wszystkich polskich studentów kierunków medycznych uniwersytetów w Ukrainie, zapewniło we współpracy z Ministerstwem Zdrowia koordynację zapewniania miejsc na wybranych kierunkach studiów w polskich uczelniach.

Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583)

 • od obywateli polskich, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy na kierunkach medycznych (kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, diagnostyka laboratoryjna oraz ratownictwo medyczne) i zostali przyjęci przez uczelnię polską na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym przez nich studiom, opłaty za studia niestacjonarne albo studia w języku obcym będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości opłat za te studia w uczelni w Ukrainie.
 • dodatkowo w roku akademickim 2021/2022 od osoby, która przed dniem 24 lutego 2022 r. wniosła w uczelni działającej na terytorium Ukrainy opłatę za kształcenie w drugim semestrze tego roku na kierunku medycznym, nie będzie pobierana opłata za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych albo studiach w języku obcym w uczelni polskiej.

Uczelniom, które pobrały opłaty w niższej wysokości, albo nie pobrały opłaty w powyższych przypadkach przysługiwać będzie refundacja z budżetu państwa.

Ministerstwo Zdrowia uruchamia infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce.

W celu uzyskania informacji zadzwoń pod jeden z następujących numerów telefonów (możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim):

+48 532 547 968

+48 883 840 964

+48 883 840 967

+48 539 147 692

Przed rozmową prosimy o przygotowanie następujących informacji:

 1. Imię i Nazwisko oraz dane teleadresowe umożliwiające kontakt;
 2. Nazwę uczelni, na której odbywało się dotychczas kształcenie na Ukrainie i tryb studiów;
 3. Stopień zaawansowania nauki (w liczbie ukończonych semestrów) i posiadane dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia;
 4. Znajomość języka polskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce;
 5. Obywatelstwo i pochodzenie (obywatel Polski, obywatel Ukrainy, obywatel Ukrainy pochodzenia polskiego);
 6. Preferowana uczelnia w Polsce.

Lista uczelni prowadzących kierunek lekarski w Polsce

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 11. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 12. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 14. Uniwersytet Rzeszowski
 15. Uniwersytet Zielonogórski
 16. Uniwersytet Opolski
 17. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 18. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lista uczelni prowadzących kierunek lekarsko-dentystyczny w Polsce

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 10. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Solidarni z Ukrainą – program NAWA dla studentów i naukowców z Ukrainy

W ramach rządowego programu „Solidarni z Ukrainą” ukraińscy studenci, a także doktoranci będą mogli kontynuować studia w Polsce, prowadzić prace związane z przygotowaniem rozpraw doktorskich lub brać udział w innych formach kształcenia w okresie od marca do września 2022 roku. Inicjatywa ta realizowana jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Warunki udziału w programie

 • obywatelstwo ukraińskie,
 • przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 (potwierdzone rejestracją w punkcie recepcyjnym),
 • status studenta ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub status uczestnika studiów doktoranckich (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest:

Uczestnicy nie muszą być rekrutowani na cały okres trwania programu „Solidarni z Ukrainą”. Mogą być przyjmowani w dowolnym momencie od 1 marca do 30 września 2022.

Uczestnicy programu są zwolnieni z opłat za kształcenie i będzie im wypłacane stypendium, a w razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

Wszystkie działania podejmowane wobec studentów i doktorantów z Ukrainy są podobne do tych, które wcześniej – w związku z represjami po niedemokratycznych wyborach w Białorusi – przygotowane zostały przez NAWA w ramach akcji „Solidarni z Białorusią”.

Dodatkowe informacje na temat programu

Informacje na temat wsparcia dla studentów i doktorantów oraz szczegóły dotyczące inicjatywy „Solidarni z Ukrainą” dostępne są na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl oraz www.researchinpoland.org, a także na kanale: ukraina.nawa.gov.pl oraz na profilach na FacebookuTwitterze – NAWA Україна  (@nawaukraine).

Materiały

NAWA info dla stud PL
NAWA​_info​_dla​_stud​_UA

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał MEiN został podzielony na kilka części. W pierwszej z nich znalazły się informacje dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Polsce. Ważne jest zebranie wszystkich dokumentów dotyczących wykształcenia, a następnie skontaktowanie się z wybraną uczelnią i złożenie wniosku o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, a decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu. 

Kolejna część zawiera informację o zasadach otrzymania wsparcia finansowego oraz warunkach, na jakich student z zagranicy jest zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. 

Osoby przybywające z Ukrainy mogą kontynuować w Polsce karierę naukową. Nie potrzebują zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kluczowy jest kontakt z wybraną uczelnią lub instytutem naukowym. Temu zagadnieniu został poświęcony ostatni fragment materiału przygotowanego przez MEiN.  

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – wersja w języku ukraińskim

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – wersja w języku polskim

Інформація щодо можливості продовження навчання в польському вищому навчальному закладі на медичному і медичні та стоматологічні факультеті студентами, які навчалися в Україні

Міністерство охорони здоров’я впроваджує гарячу лінію для отримання інформації про можливість продовження навчання у польських вищих навчальних закладах на медичному і медичні та стоматологічні факультеті.

Детальнішу інформацію ви отримаєте,  телефонуючи за одним з номерів телефону (польською або англійською мовою):

+48 532 547 968

+48 883 840 964

+48 883 840 967

+48 539 147 692

Перед телефонною розмовою просимо приготувати таку інформацію:

 1. Ім’я та прізвище, контактні дані для зв’язку;
 2. Назва вищого навчального закладу, в якому особа навчалася в Україні, а також форма навчання;
 3. Етап навчання (кількість закінчених семестрів) та наявні документи, які підтверджують результати навчання;
 4. Знання польської або англійської мови на рівні, що дозволяє навчатися у вищому навчальному закладі в Польщі;
 5. Громадянство і походження (громадянин Польщі, громадянин України, громадянин України польського походження);
 6. Пріоритетний польський вищий навчальний заклад

Список університетів, що проводять медичні факультети Польщі

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku/ медичний університет у Білостоці
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny/ Медичний університет Гданська
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach/ Сілезький медичний університет у Катовіце
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie/ Люблінський медичний університет
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi/ Медичний університет Лодзі
 6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu/ Познанський медичний університет
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie/ Поморський медичний університет у Щецині
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny/ Варшавський медичний університет
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu/ Вроцлавський медичний університет
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygier w Bydgoszczy/ Університет Миколая Коперника в Торуні Collegium Medicum im. Людвік Ридигер у Бидгощі
 11. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie/ Ягеллонський університет Collegium Medicum у Кракові
 12. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/ Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
 13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/ Університет Яна Кохановського в Кельце
 14. Uniwersytet Rzeszowski/ Жешувський університет
 15. Uniwersytet Zielonogórski/ Університет Зеленої Гури
 16. Uniwersytet Opolski/ Опольський університет
 17. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu/ Eхнологічно-гуманітарний університет ім Казимир Пуласький у Радомі /
 18. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/ Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві

Źródło: Ministerstwo Zdrowia