Aktualizacja rozporządzenia w sprawie studiów dotycząca formy prowadzenia zajęć

W aktualizacji rozporządzenia w sprawie studiów dodano zapis dotyczący możliwości prowadzenia zajęć na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasad przeliczania punktów ECTS. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów, weszło w życie 1 października 2020 r.

Zgodnie z brzmieniem nowego rozporządzenia, w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, o której mowa w § 13 tego rozporządzenia.


Rozporządzenie w serwisie Dziennika Ustaw