Studenci

  W jakich gremiach zasiadają studenci?

Studenci są jedną z pełnoprawnych grup akademickiej społeczności, dlatego ich przedstawiciele są uwzględniani w pracach organów uczelnianych oraz ważnych gremiów.

Głos studentów w organach uczelni:

RADA UCZELNI
 • W jej skład wchodzi przewodniczący samorządu studenckiego (art. 19 ust. 1 pkt. 2 KDN)
KOLEGIUM ELEKTORÓW (WYBIEERAJĄCE REKTORA W UCZELNI PUBLICZNEJ)
 • Skład tego gremium (oraz tryb wyboru) określa statut, ALE – nie mniej niż 20 % składu to studenci i doktoranci (ich liczba jest ustalana proporcjonalnie do liczebności tych grup na uczelni, z tym, że musi być zawsze min. jeden przedstawiciel) – (art. 25. ust. 1 KDN)
SENAT
 • Uczelnia akademicka – nie mniej niż 20 % składu to studenci i doktoranci (ich liczba jest ustalana proporcjonalnie do liczebności tych grup na uczelni, z tym, że musi być zawsze min. jeden przedstawiciel) – (art. 29. ust. 1 pkt. 1b oraz art. 29 ust. 2 KDN)
 • Publiczna uczelnia zawodowa – studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20 % składu tego organu (art. 29 ust. 1 pkt. 2b oraz art 29 ust. 2 KDN)
SAMORZĄD STUDENCKI
 • Działa przez swoje organy – przewodniczącego i organ uchwałodawczy – regulamin określa jego organizację, sposób działania oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni (art. 110 KDN)
 • Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich (art. 111 KDN)
KOMISJE DYSCYPLINARNE (ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW)
 • Studenci wchodzą w skład komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej (art. 310 KDN)
KOMISJA STYPENDIALNA I ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA
 • Większość członków komisji stanowią studenci (art. 86 ust. 3 KDN)

Studenci w gremiach przedstawicielskich:

RADA GŁÓWNA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO [link]
 • W skład tego gremium wchodzi 4 studentów wybranych przez PSRP (art. 331 ust. 1 pkt 4)
POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA [LINK]
 • przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa
 • komisja korzysta z opinii swoich członków oraz ekspertów – mogą nimi być studenci wskazani przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (par. 15 ust 2 pkt 3 Statutu PKA)
ZESPÓŁ DORADCZY DS. STUDENCKICH
 • daje taką możliwość art. 341 KDN – minister może powoływać zespoły doradcze lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego potrzeby.
 • Zespół ds. studenckich powstał w marcu 2019 r.

Ogół studentów w Polsce reprezentuje Parlament Studentów RP, którego tworzą przedstawiciele samorządów studenckich. Więcej informacji o PSRP w zakładce „Parlament Studentów RP”.