Doktoranci

  Pomoc materialna dla doktorantów

Jak długo obecni doktoranci (a więc ci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020) będą mogli pobierać świadczenia z budżetu państwa?

Doktoranci zachowają prawo do świadczeń finansowanych z budżetu państwa do ukończeniu studiów, jednakże nie dłużej niż do 2023 roku. [odp. z 12.06.2019 r.]

  O jaką pomoc materialną mogą ubiegać się studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  Doktoranci (i studenci) mają prawo do korzystania ze świadczeń w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • zapomogi.

  Dotychczasowe regulaminy przyznawania świadczeń dla doktorantów zachowują moc do 30 września 2019 roku.

  Podstawa prawna: 273, 275 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) [odp. z 12.06.2019 r.]

  O jaką pomoc materialną mogą ubiegać się obecni doktoranci w roku akademickim 2019/2020?

  Od 1 października 2019 r. doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 2019/2020,  mają prawo do korzystania ze świadczeń w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora (nie będzie miała tu zastosowania reguła dot. przyznawania stypendium rektora nie więcej niż 10 proc. studentów na kierunku!),
  • zapomogi.

  UWAGA! Do przyznawania tych świadczeń stosować należy regulamin świadczeń dla studentów (nie ma podstawy prawnej do określenia odrębnego regulaminu dla doktorantów).

  Doktoranci (oraz studenci) mają również prawo do:

  • stypendium finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
  • stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie finansowanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. [odp. z 12.06.2019 r.]